องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


เอกสารประกอบ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต


ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565–2569
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2565
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปี การศึกษา 2565
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
8 มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดูและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ประจำปีการศึกษา 2565
9 มรส.สหส.6.1.009 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
10 มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
11 มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
12 มรส.สหส.6.1.012 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2565
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปสถิติการใช้บริการประจำปีการศึกษา 2565
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อช่วยการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปจำนวนการสอน อบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปและรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565
19 มรส.สหส.6.1.019 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2565
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปี การศึกษา 2565
21 มรส.สหส.6.1.021 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
22 มรส.สหส.6.1.022 หน้าจอการสืบค้น EDS-Thaipul
23 มรส.สหส.6.1.023 รายงานผลการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงาน ปีการศึกษา 2565
24 มรส.สหส.6.1.024 รายงานประเมินโครงการห้องสมุดและสำนักงานสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2565
25 มรส.สหส.6.1.025 เว็บไซต์ฐานข้อมูลไผ่และกัญชา
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าสืบค้นคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิต
27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิต
28 มรส.สหส.6.1.028 สรุปสถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ EDS-Thaipul ปีการศึกษา 2565
29 มรส.สหส.6.1.029 ผลประกวดรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน(IFLA Green Library Award)
30 มรส.สหส.6.1.030 การให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด
31 มรส.สหส.6.1.031 รายงานสรุปผลดำเนินงานโครงการการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อสุขภาวะ
32 มรส.สหส.6.1.032 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/
33 มรส.สหส.6.1.033 เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenoffice/
34 มรส.สหส.6.1.034 สรุปจำนวนผลงานอาจารย์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ปี 2565
35 มรส.สหส.6.1.035 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือเครือข่าย EDS-Thaipul ประจำปี การศึกษา 2565
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560–2564
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2564
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
8 มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดูและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ประจำปีการศึกษา 2564
9 มรส.สหส.6.1.009 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
10 มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
11 มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2564
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการประจำปีการศึกษา 2564
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อช่วยการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจำนวนการสอน อบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษาประจำปี การศึกษา 2564
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
20 มรส.สหส.6.1.020 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2564
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2564
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 หน้าจอการสืบค้น Tu-Thaipul
26 มรส.สหส.6.1.026 รายงานผลการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานปี พศ.2564
27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานประเมินโครงการ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวตาม PDCA ประจำปีการศึกษา 2564
28 มรส.สหส.6.1.028 เว็บไซต์ฐานข้อมูลไผ่ และกัญชา
29 มรส.สหส.6.1.029 หน้าสืบค้นคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิต
30 มรส.สหส.6.1.030 รายงานประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิต
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปสถิติจำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul ปีการศึกษา 2564
32 มรส.สหส.6.1.032 สรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับพื้นที่และระดับประเทศ
ปี พ.ศ.2562-2564 (ผล 3 ปี)
33 มรส.สหส.6.1.033 ประมวลภาพการเข้ารับรางวัลระดับทอง สำนักงานสีเขียวปี 2562
34 มรส.สหส.6.1.034 ผลประกวดรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืน (IFLA Green Library Award)
35 มรส.สหส.6.1.035 การให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด
36 มรส.สหส.6.1.036 การขยายเวลากำหนดคืนทรัพยากรสารสนเทศ
37 มรส.สหส.6.1.037 มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันในการเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุด
38 มรส.สหส.6.1.038 แบบรายงานการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
ประจำปีการศึกษา 2564
39 มรส.สหส.6.1.039 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/
40 มรส.สหส.6.1.040 เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenoffice/
41 มรส.สหส.6.1.041 สรุปจำนวนบทความอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ปี 2564
42 มรส.สหส.6.1.042 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือเครือข่าย Tu-Thaipul ประจำปีการศึกษา 2564
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560–2564
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนัก หอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสาร สนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
8 มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดูและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ประจำปีการศึกษา 2563
9 มรส.สหส.6.1.009 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
10 มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
11 มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
12 มรส.สหส.6.1.012 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2563
13 มรส.สหส.6.1.013 แผนปฏิบัติงาน (Action plan)สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนทรัพยากร สารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2563
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการใช้บริการประจำปีการศึกษา 2563
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปสถิติการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อช่วยการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปจำนวนการสอน อบรม การใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
20 มรส.สหส.6.1.020 สรุปและรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปีการศึกษา 2563
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 หน้าจอการสืบค้น Tu-Thaipul
26 มรส.สหส.6.1.026 เว็บไซต์ฐานข้อมูลไผ่และกัญชา
27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานผลการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานปี พศ.2563
28 มรส.สหส.6.1.028 สรุปสถิติจำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul ปีการศึกษา 2563
29 มรส.สหส.6.1.029 รายงานประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวตาม PDCA ประจำปีการศึกษา 2563
30 มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับพื้นที่และระดับประเทศ ปี พ.ศ.2562 (ผล 3 ปี)
31 มรส.สหส.6.1.031 ประมวลภาพการเข้ารับรางวัลระดับทอง สำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ.2562
32 มรส.สหส.6.1.032 ผลประกวดรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน (IFLA Green Library Award)
33 มรส.สหส.6.1.033 การให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด
34 มรส.สหส.6.1.034 การขยายเวลากำหนดคืนทรัพยากรสารสนเทศ
35 มรส.สหส.6.1.035 มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันในการเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุด
36 มรส.สหส.6.1.036 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/
37 มรส.สหส.6.1.037 เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenoffice/
38 มรส.สหส.6.1.038 สรุปจำนวนบทความอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
39 มรส.สหส.6.1.039 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือเครือข่าย Tu-Thaipul ประจำปีการศึกษา 2563
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต พศ.2560-2564
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2562
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2562
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
8 มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดูและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ประจำปีการศึกษา 2562
9 มรส.สหส.6.1.009 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
10 มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์สำนักหอสมุด
11 มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด 2562
12 มรส.สหส.6.1.012 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2562
13 มรส.สหส.6.1.013 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2562
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2562
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปสถิติการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยการวิจัยประจำปีการศึกษา 2562
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปจำนวนการสอน อบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
20 มรส.สหส.6.1.020 สรุปและรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา2562
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 2562
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2562(ครั้งที่1-2562)
23 มรส.สหส.6.1.023 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
24 มรส.สหส.6.1.024 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุดประจำปี 2562
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น Tu-Thaipul
27 มรส.สหส.6.1.027 หน้าเว็บไซต์แหล่งข้อมูลไผ่ และกัญชา
28 มรส.สหส.6.1.028 สรุปจำนวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul
ประจำปีการศึกษา2562
29 มรส.สหส.6.1.029 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตรวจผลงานใน Turnitin ปี พศ.2562
30 มรส.สหส.6.1.030 รายงานผลประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวตาม PDCA ประจำปีการศึกษา 2562
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปีการศึกษา 2562
32 มรส.สหส.6.1.032 สรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับพิ้นที่และระดับประเทศ ปี พศ.2562
33 มรส.สหส.6.1.033 ประมวลภาพการเข้ารับรางวัลระดับทอง สำนักงานสีเขียว ปี พศ.2562
34 มรส.สหส.6.1.034 ผลประกวดรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืน (IFLA Green Library Award)
35 มรส.สหส.6.1.035 การให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด
36 มรส.สหส.6.1.036 การขยายเวลากำหนดคืนทรัพยากรสารสนเทศ
37 มรส.สหส.6.1.037 บุคลากรสำนักหอสมุดปฏิบัติงาน WFH ในช่วงสถานการณ์โควิด
38 มรส.สหส.6.1.038 มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันในการเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุด
39 มรส.สหส.6.1.039 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
40 มรส.สหส.6.1.040 เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
41 มรส.สหส.6.1.041 สรุปข้อมูลเอกสารที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล scopus 2017-2020
42 มรส.สหส.6.1.042 สรุปผลดำเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul
ประจำปีการศึกษา 2562
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560–2564
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2561
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2561
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุดปีการศึกษา 2561
11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2561
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action plan)สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2561
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยการวิจัยประจำปีการศึกษา 2561
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจำนวนการสอน อบรม การใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา 2561
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2561
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus
27 มรส.สหส.6.1.027 หน้าจอการสืบค้นโปรแกรม Turnitin
28 มรส.สหส.6.1.028 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
29 มรส.สหส.6.1.029 สรุปสถิติจำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul
ประจำปีการศึกษา 2561
30 มรส.สหส.6.1.030 รายงานผลประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวตาม PDCA ประจำปีการศึกษา 2561
31 มรส.สหส.6.1.031 ภาพถ่ายบริเวณห้อง Study Room สำนักหอสมุด
32 มรส.สหส.6.1.032 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือเครือข่าย TU-Thaipul ประจำปีการศึกษา 25661
33 มรส.สหส.6.1.033 สรุปรายงานผลการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อทำงานวิจัยแก่อาจารย์
ประจำปีการศึกษา 2561
34 มรส.สหส.6.1.034 สรุปจำนวนบทความอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
35 มรส.สหส.6.1.035 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/index.html/
36 มรส.สหส.6.1.036 เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/greenoffice/
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2560-2564
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด 2560
11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2560
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action plan)สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2560
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยการวิจัยประจำปีการศึกษา 2560
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจำนวนการสอน อบรม การใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา 2560
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul
27 มรส.สหส.6.1.027 สรุปสถิติจำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul ประจำปีการศึกษา 2560
28 มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียวตาม PDCA ประจำปีการศึกษา 2560
29 มรส.สหส.6.1.029 ภาพถ่ายบริเวณห้อง Study Room สำนักหอสมุด
30 มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลดำเนินการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul ประจำปีการศึกษา 2560
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปรายงานประเมินผลการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อทำงานวิจัยแก่อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
32 มรส.สหส.6.1.032 คู่มือการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs องค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
33 มรส.สหส.6.1.033 การบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
34 มรส.สหส.6.1.034 ภาพงานแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ ด้านการบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2559
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด
11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2559
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2559
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการประจำปีการศึกษา 2559
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่อาจารย์ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปการสอน/อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
20 มรส.สหส.6.1.020 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2559
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 เอกสารประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานประเมินโครงการ7ส และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
28 มรส.สหส.6.1.028 ภาพถ่ายบริเวณห้อง Study Room
29 มรส.สหส.6.1.029 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย TU-Thaipul
30 มรส.สหส.6.1.030 การขออนุมัติบอกรับฐานข้อมูล Scopus
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
32 มรส.สหส.6.1.032 ภาพงานแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลการพัฒนา
องค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2558
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2558
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2558
11 มรส.สหส.6.1.011 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
12 มรส.สหส.6.1.012 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำ ปีการศึกษา 2558
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2558
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล แก่อาจารย์ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการสอน / อบรม การสืบค้นข้อมูลให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2558
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปี การศึกษา 2558
(ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
22 มรส.สหส.6.1.022 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
23 มรส.สหส.6.1.023 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด
24 มรส.สหส.6.1.024 โครงการออกแบบอาคารสำนักหอสมุด ประจำปี 2558
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
26 มรส.สหส.6.1.026 โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์
27 มรส.สหส.6.1.027 โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
28 มรส.สหส.6.1.028 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
29 มรส.สหส.6.1.029 หน้าจอการสืบค้น EDS (http://library.rsu.ac.th)
30 มรส.สหส.6.1.030 หน้าจอการส่งบทความวารสารออนไลน์ (http://library.rsu.ac.th/journal/)
31 มรส.สหส.6.1.031 ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณลานกาแฟชั้น 2 และบริเวณโถงใต้บันไดห้องอ่านชั้น 3
32 มรส.สหส.6.1.032 คู่มือ 1A3R
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
2 มรส.สหส.6.1.002 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยา่กรสารสนเทศของสำนักหอสมุด
ประจำปีการศึกษา 2557
3 มรส.สหส.6.1.003 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
4 มรส.สหส.6.1.004 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2557
5 มรส.สหส.6.1.005 แผนปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
6 มรส.สหส.6.1.006 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2557
8 มรส.สหส.6.1.008 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557
9 มรส.สหส.6.1.009 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
10 มรส.สหส.6.1.010 สรุปสถิติการอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11 มรส.สหส.6.1.011 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
12 มรส.สหส.6.1.012 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2557
13 มรส.สหส.6.1.013 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
(ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557)
14 มรส.สหส.6.1.014 รายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
16 มรส.สหส.6.1.016 โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557
17 มรส.สหส.6.1.017 โครงการปรับปรุงกายภาพสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
18 มรส.สหส.6.1.018 โครงการออกแบบอาคารสำนักหอสมุด ประจำปี 2558
19 มรส.สหส.6.1.019 หน้าจอ RSU Library e-book Mobile Application
20 มรส.สหส.6.1.020 โครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2557

Rangsit University Library

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.001 การบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดผ่านระบบออนไลน์
มรส.สหส.อ2.2.5.2.002 เอกสารเว็บไซต์ สำนักหอสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.003 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักหอสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.004 การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.2.005 แผ่นพับแนะนำสำนักหอสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.006 ซีดีแนะนำการใช้ห้องสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.007 การจัดอบรมการสืบค้นเพื่องานวิจัยให้แก่นักศึกษา
มรส.สหส.อ2.2.5.2.008 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.2.009 การจัดนิทรรศการต่างๆ ในโอกาสและวาระสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.6.001 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีการศึกษา 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.7.001 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดครั้งที่ 4/2557