บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นการติดต่อขอยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ (ซึ่งผู้ใช้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต) จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/รัฐหรือ หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่หนังสือเล่มนั้นๆ และมีการติดต่อในเรื่องความร่วมมือการยืม ระหว่างห้องสมุด โดยทางสำนัก- หอสมุดจะออกใบยืมระหว่าง ห้องสมุดให้กับผู้ใช้ เพื่อนำไปติดต่อขอยืมด้วยตนเองภายในระยะ เวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่ กำหนดต้องมาติดต่อขอใบยืมใหม่ซึ่งระเบียบการยืมจะยึดถือ ตามระเบียบของห้องสมุด/หน่วยงาน ผู้ให้ยืมติดต่อขอใช้บริการได้ที่งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3255 หรือ e-mail mon_rsu@hotmail.com