RSU VPN @ Home


บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สะดวก ใช้ง่าย
ให้บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรม/คู่มือการใช้งาน
Windows 32 bit Windows 64 bit Mac OS IOS/Android
  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
     PulseWin32 bit
  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
    PulseWin64 bit
  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
    Pulse-mac

  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
    Mac OS เวอร์ชั่นสูงกว่า 10.15

  -
  <>คู่มือการใช้งาน
  <>Instruction manual
  <>คู่มือการแก้ไขการใช้ VPN
       แบบ IP Address เป็น URL
  <>คู่มือการใช้งาน
  <>Instruction manual
  <>คู่มือการแก้ไขการใช้ VPN
       แบบ IP Address เป็น URL
  <>คู่มือการใช้งาน
  <>Instruction manual
  <>คู่มือการใช้งาน
  <>Instruction manual