ห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทร

สำนักหอสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยหนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยจัดให้มีบรรณารักษ์ไปประจำตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้บริการและคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำในการค้นหาข้อมูลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ในเรื่องต่างๆ


ผู้ใช้ที่ประสงค์จะยืมหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทรธานี สามารถไปติดต่อ ได้ด้วยตนเองที่อาคารสาทรธานี ชั้น 8 หรือโทรศัพท์ 02-637-8383 ต่อ 1813 หรือติดต่อ ผ่านสำนักหอสมุด โดยแจ้งความ จำนงได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 หรือโทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3267


เวลาทำการ


วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30-21.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์