กรรมการบริหารสำนักหอสมุด

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประธาน
นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด กรรมการ
นางสาวลมัย ประคอนสี หัวหน้าแผนกเทคนิค กรรมการ
นางเยาวรัตน์ บางสาลี หัวหน้าแผนกบริการ กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หัวหน้าแผนกพัฒนา กรรมการ
นางสาวดาวรัตน์ แท่นรัตน์ หัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ กรรมการ
นางจุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการ