ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดsales 2014ชื่อ : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3460
e-mail : malivan@rsu.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดsales 2014ชื่อ : นฤมล พฤกษศิลป์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3465
e-mail : narumon.p@rsu.ac.th

แผนกเทคนิคsales 2014ชื่อ : ลมัย ประคอนสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเทคนิค
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3462
e-mail : lamai.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : สุรีรัตยา บุญแสนแผน
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3462
e-mail : sureerataya.b@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : อาภาวรรณ แย้มสิน
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3462
e-mail : aphawan.y@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : พรทิพย์ พูนขุนทด
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3462
e-mail : pornthip.ph@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : นริสา ทองนพรัตน์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3462
e-mail : jumnean.s@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ศิระภา นาคเจือทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3462
e-mail : sirapha.n@rsu.ac.th

แผนกบริการsales 2014ชื่อ : เยาวรัตน์ บางสาลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบริการ
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3467
e-mail : yaowarat.b@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ศิริรัตน์ พวงร้อย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3476
e-mail : sirirat.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : บุญเสริม แหวนแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3464
e-mail : boonserm.v@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : อมรรัตน์ สาระไพฑูรย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3476
e-mail : amornrat.sa@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ธฤษวรรณ เฉลยไกร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้า
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3467
e-mail : tredsawan.c@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : กันยา ไทยฉาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3467
e-mail : kanya.t@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : สมฤทัย ฉัตรกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3467
e-mail : somrutai.c@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : เกรียงไกร ชิงชนะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3467
e-mail : kriangkrai.c@rsu.ac.thh

แผนกพัฒนาsales 2014ชื่อ : รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3463
e-mail : rattanapornn@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ประทีป ชินบดี
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3463
e-mail : prateep.c@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : พรศรี สุขการค้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3463
e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th

แผนกหอจดหมายเหตุsales 2014ชื่อ : ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3457
e-mail : dowrat.v@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : วราภรณ์ ศรีโพธฺิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3457
e-mail : -

สำนักงานเลขานุการsales 2014ชื่อ : จุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 3461
e-mail : jureerat.k@rsu.ac.th