งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ


สำนักหอสมุดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้แก่คณะต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ คณะ หลักสูตร สามารถซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทาลัย


คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายละเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายละเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายละเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด
คณะบัญชี ดูรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายละเอียด
คณะรัฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวการบริการและกีฬา ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายละเอียด
สถาบันการบิน ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียด

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายละเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายละเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายละเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด
คณะบัญชี ดูรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายละเอียด
คณะรัฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวการบริการและกีฬา ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายละเอียด
สถาบันการบิน ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียด

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายละเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายละเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายละเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด
คณะบัญชี ดูรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายละเอียด
คณะรัฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายละเอียด
สถาบันการบิน ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียด

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายละเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายละเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายละเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด
คณะบัญชี ดูรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายละเอียด
คณะรัฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายละเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายละเอียด
สถาบันการบิน ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียด

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายละเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายละเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายละเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด
คณะบัญชี ดูรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายละเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายละเอียด
สถาบันการบิน ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ดูรายละเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายละเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายละเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด
คณะบัญชี ดูรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียด
วิทยาลัยการออกแบบ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายละเอียด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูรายละเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายละเอียด
สถาบันการบิน ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ดูรายละเอียด
สถาบันรัฐศาสตร์ ดูรายละเอียด
สถาบันเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

คณะกายภาพบำบัด ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายระเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะรังสีเทคนิค ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยรัฐกิจ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด

คณะกายภาพบำบัด ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีอาหาร ดูรายระเอียด
คณะนวัตกรรมเกษตร ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยรัฐกิจ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด

คณะกายภาพบำบัด ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติจีน ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด