ฐานข้อมูลทางวิชาการในประเทศไทย


คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช (Germplasm Database) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ThaiLIS Union Catalog) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลรายชื่อบทความวารสาร (Article Link) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Database) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว. ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ThaiEdSearch) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ดูรายละเอียด
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย (HIV/AIDS Publication Database of Thailand) ดูรายละเอียด
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายละเอียด
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository - TNRR) ดูรายละเอียด
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน Vijai.net ดูรายละเอียด
ราชกิจจานุเบกษา ดูรายละเอียด
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (Ramathibodi Poison Center) ดูรายละเอียด
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย ดูรายละเอียด
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ดูรายละเอียด
BUDSIR on Internet (พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์บน Internet) ดูรายละเอียด
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLT) ดูรายละเอียด
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center ดูรายละเอียด
Pennsylvania State University ,University of Pittsburgh ดูรายละเอียด
STKS - Thai Thesis Database ดูรายละเอียด
Theses Collections of NRCT ดูรายละเอียด