คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPac) โดยมีขั้นตอนในการสืบค้นดังต่อไปนี้

1. ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกเมนูสืบค้นข้อมูลห้องสมุด2.ปรากฏหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ใส่คำค้นที่ต้องการสืบค้น และเลือกแหล่งทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น
ประกอบด้วย
<>All Resources หมายถึง รายการทรัพยากรทั้งหมด รวมฐานข้อมูลออนไลน์
<>Library Catalog หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มที่มีอยู่ในสำนักหอสมุด
<>Main Campus หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มที่อยู่ในสำนักหอสมุด ไม่รวมห้องสมุดสาขา
<>Vipavadee Campus หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นคัวเล่มที่อยู่ในห้องสมุดสาขา ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
<>RSU Archive หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
<>Primo Central Index หมายถึง รายการทรัพยากรที่อยู่ในส่วนของ Primo Central3.ปรากฏรายละเอียดของทรัพยากรที่สืบค้น


4. หากดูรายละเอียดของรายการทรัพยากร สามารถเลือกในส่วนของ location ประกอบด้วย Location หมายถึงแหล่งที่อยู่ของรายการ
ทรัพยากรเล่มนั้น , Call number หมายถึง เลขเรียกหนังสือ สำหรับใช้ในการหาหนังสือบนชั้นหนังสือ, status บอกสถานะของรายการ
ทรัพยากรเล่ม ประกอบด้วย
<>On Shelf แสดงว่ารายการทรัพยากรยังคงอยู่บนชั้นหนังสือ
<>In Cataloging อยู่ในระหว่างทำการ Cataloging
<>Check Out ถูกยืมออกจากห้องสมุด
<>Item missing สูญหาย (ตัวเล่มหาย แต่ผู้ใช้เสียค่าปรับ)

5. ในส่วนของ details จะให้รายละเอียดของทรัพยากรเล่มนั้น ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ เลขเรียกหนังสือ ฯลฯ


6. จดรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น กรณีที่เป็นหนังสือและสื่อโสตทัศน์ จดเลขหมู่ (Call No.) ชื่อหนังสือ สำหรับวารสารจดชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า เพื่อไปหาทรัพยากรสารสนเทศ บนชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 หนังสือทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวด A-P ให้บริการที่ชั้น 3
6.2 หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z ให้บริการที่ชั้น 4 หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย นวนิยาย เรื่องสั้น
6.3 วารสารและหนังสือพิมพ์ให้บริการที่ชั้น 5
6.4 ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ให้บริการที่ชั้น 6
6.5 สื่อโสตทัศน์ให้บริการที่ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม การจอง การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกรายการ สืบค้นข้อมูลห้องสมุด2. ปรากฎหน้าสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด คลิกเมนู Sign in ที่อยู่มุมบนขวา3.ปรากฏหน้าจอสำหรับ login ประกอบด้วย Name : ใส่รหัสบุคลากร หรือ รหัสนักศึกษา และช่อง Password ใส่ 1234 กรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่เข้าไปแก้ไข Password เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วกด login4. เมื่อ login เสร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอแสดงชื่อที่ login เข้ามา ไปที่ เมนู My Account ที่อยู่มุมบนด้านขวา

5.ปรากฎหน้าแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ที่ login เข้ามา ประกอบด้วย
<>Loans แสดงรายละเอียดการยืมทรัพยากร
<>Requests แสดงรายละเอียดการจองทรัพยากรสารสนเทศ หากทำการจองไว้
<>Fine & Fees แสดงรายละเอียดค่าปรับในกรณีคืนหนังสือล่าช้ากว่าวันกำหนดส่ง
<>Blocks & Messages แสดงรายการ ข้อความจากสำนักหสมุด
<>Personal Setting การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ
password แต่ต้องเป็นตัวเลข 4 ตัวในกรณีที่ผู้ใช้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการคืนแต่ต้องการ ยืมต่อผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ต่อผ่านระบบออนไลน์ (Renew) ได้อีก 2 ครั้ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
2. เลือกเมนู การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ3. ปรากฎหน้าจอให้ login ช่อง Name : ใส่รหัสบุคลากร หรือ รหัสนักศึกษา ช่อง Password : ใส่ 1234 กรณีที่ยังไม่เปลี่ยน4.เมื่อ login เสร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอแสดงชื่อที่ login เข้ามา ไปที่ เมนู My Account ที่อยู่มุมบนด้านขวา5. ปรากฎหน้าแสดงรายละเอียดการยืมทรัพยากร6.เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ เมื่อเลือกรายการเรียบร้อยแล้วเลือกเมนู Renew Selected กรณีที่ต้องการ
ยืมต่อบาางรายการ ส่วนกรณีที่ต้องการยืมต่อทั้งหมดเลือก Renew All7. เมื่อ Renew เสร็จเรียบร้อยแล้วให้สังเกตุช่อง Due Date วันกำหนดส่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในการจองทรัพยากร สามารถจองผ่านหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดโดยจะจองได้เฉพาะทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ถูกยืมออกไปแล้วเท่านั้นโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกสืบค้นทรัพยากรห้องสมุ

2. ปรากฎหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ3. ปรากฎหน้าจอแสดงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่สืบค้น ให้สังเกตุที่ สถานะ (Status) จะปรากฎ Checked out from Rangsit University Library กดปุ่ม Request Copy


4. คลิกปุ่ม location จะแสดงรายละเอียดของรายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่ช่อง Request Option
คลิก hold

5. ปรากฎหน้าจอ login ช่อง Name สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ใส่รหัสบุคลากร ส่วน นักศึกษาให้ใส่รหัสนักศึกษา ส่วน Password ในเบื้องต้นสำนักหอสมุดกำหนดให้คือ 1234 แต่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาสามารถทำการแก้ไขได้ เมื่อใส่เสร็จแล้วกดปุ่ม Login6.จะกลับมาที่หน้าแสดงรายละเอียดของทรัพยากร ที่ช่อง Request Option คลิก hold7.ปรากฎหน้าจอ hold ที่ช่อง Select Pickup Loaction เลือก Location ที่ต้องการที่ต้องการ
มารับทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย
<> RSU Library รับที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 7 ชั้น 3
<> VIPA Library รับที่ห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคาร TST Tower ชั้น 21 เลือก hold8.เลือก hold

ในปีการศึกษา 2550 สำนักหอสมุดได้พัฒนาระบบการยืม-คืนอัตโนมัติ โดยใช้ “เทคโนโลยี การระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio Frequency Identification - RFID Technology” มาแทนการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode Technology) ซึ่งใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 การนำ “เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ RFID Technology” มาใช้งาน โดยผนึก RFID Tag ซึ่งมีลักษณะคล้ายไมโครชิป บรรจุหน่วยความจำเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ ไว้ที่ตัวเล่มของหนังสือ และติดตั้งอุปกรณ์สแกนสัญญาณคลื่นวิทยุไว้ที่จุดบริการต่างๆ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมและคืนหนังสือ ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆได้ด้วยตนเองหรือเรียกว่า “บริการยืม-คืนด้วยตนเอง (Self Check Service)” ผู้ใช้บริการสามารถยืมและคืนหนังสือได้ด้วยตนเองและเป็นการติดต่อกับระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติแบบทันทีทันใด (Real Time) ผ่านจุดบริการยืมด้วยตนเอง (Self Check Station) และจุดคืนด้วยตนเอง (Books Return Station) ทำให้การบริการยืม-คืนมีความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง มีประสิทธิภาพและใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเองมีดังต่อไปนี้ (Self Check Out)


1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บุคลากร มาอ่านด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด2. ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะของผู้ยืม รอจนกระทั่งปรากฏชื่อผู้ยืมและข้อความ Place one book on Borrowing Placeวางหนังสือที่ต้องการยืมออกบนที่วางหนังสือทีละเล่ม3.จะปรากฏรายการหนังสือที่ยืม และข้อความว่า Please take the book out and place the new one ให้นำหนังสือออก


4.ถ้าต้องการยืมเล่มอื่นอีก ให้วางเล่มใหม่ต่อไปได้จนครบจำนวนเล่มที่ต้องการยืมออก


5.หลังจากทำรายการทุกเล่มเรียบร้อยแล้วระบบจะพิมพ์ใบแจ้งรายการออกมา ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานหมายเหตุ : หากทำการยืมไม่ได้หรือปรากฏข้อความอื่น ให้ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน


ขั้นตอนการคืนหนังสือด้วยตอนเอง(Books Return)1.นำหนังสือที่ต้องการคืนที่ตู้ Books Return ที่บริเวณชั้น 2 อาคาหอสมุดตึก 7 โดยหย่อน หนังสือที่ต้องการคืนทีละเล่ม2. กรณีที่หนังสือมี RFID ระบบจะขึ้นข้อความ Return Complete ส่วนหนังสือที่ไม่มี RFID จะไม่ปรากฏข้อความใดๆหมายเหตุ : หากทำการคืนไม่ได้หรือปรากฏข้อความอื่น ให้ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน