บริการวารสาร

สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการ วารสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร โดยสามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 5