คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ สำนักหอสมุด ได้จัดทำคู่มือการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ


การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์บน Androi ดูรายละเอียด
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์บน IOS ดูรายละเอียด
การใช้ฐานข้อมูล EBSCOHost ดูรายละเอียด
การใช้ eBooks on EBSCOHost ดูรายละเอียด
การใช้ฐานข้อมูล Proquest & Dissertation Theses ดูรายละเอียด
การใช้ฐานข้อมูล Science Direct ดูรายละเอียด
การใช้ฐานข้อมูล Scopus ดูรายละเอียด