บริการปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตามหลักสูตรที่กำหนด และวิทยานิพนธ์ของระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดไว้เป็นสัดส่วนที่ชั้น 6 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น