ผู้บริหารสำนักหอสมุดsales 2014ชื่อ : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 3460
e-mail : malivan@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : นฤมล พฤกษศิลป์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 3465
e-mail : narumon.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ลมัย ประคอนสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเทคนิค
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : lamai.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : เยาวรัตน์ บางสาลี
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกบริการ
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : yaowarat.b@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกพัฒนา
โทรศัพท์ : 3463
e-mail : rattanapornn@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 3457
e-mail : dowrat.v@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : จุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ : 3461
e-mail : jureerat.k@rsu.ac.th