ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักหอสมุดจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากร เพื่อแจ้งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้แก่คณะ หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา


คณะการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดูรายระเอียด

คณะการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคนิคการแพทย์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันการรฑูตและการต่างประเทศ ดูรายระเอียด

คณะการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายระเอียด
คณะดิจิทัลอาร์ต ดูรายระเอียด
คณะทันตแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายระเอียด
คณะนิติศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะนิเทศศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายระเอียด
คณะบัญชี ดูรายระเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะศิลปะและการออกแบบ ดูรายระเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายระเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยดนตรี ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดูรายระเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดูรายระเอียด
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายระเอียด
สถาบันการบิน ดูรายระเอียด
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ดูรายระเอียด