แผนผัง


ปัจจุบัน สำนักหอสมุดมีการแบ่งเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุดรวม 6 ชั้น ดังนี้

ชั้น2


sales 2014

ชั้น3


sales 2014

ชั้น4


sales 2014

ชั้น5


sales 2014