เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรม Turnitin


คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน ดูรายละเอียด
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา ดูรายละเอียด