วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin


วีดีโอการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับนักศึกษาไทย