คู่มือสำหรับนักวิจัย


คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ดูรายละเอียด
คู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดูรายละเอียด
เครื่องมือรวบรวมบรรณานุกรม Zetoro
    <>การบริการจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Open Office.org Writer โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
    ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
ดูรายละเอียด
    <>คู่มือการใช้ Zotero โดย ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูรายละเอียด
    <>แนะนำ Zetero ผ่าน YOUTUBE ดูรายละเอียด