จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดจัดเก็บสถิติการใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน


ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2567 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด