จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดจัดเก็บสถิติการใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน


ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
ผู้ใช้บริการประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด