จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557


เดือน

จำนวนผูเข้าใช้ที่ RSU จำนวน
ผู้เข้าใช้
บริการ
ศูนย์วิภา
จำนวน
ผู้เข้าใช้
บริการ
ศูนย์สาทร
จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
21.00
เสาร์/
อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
พ.ค.58 8,768 2,030 3,673 354 258 - 371 132 1/1 238
เม.ย.58 9,095 1,651 1,599 250 230 - 640 290 1/1 629
มี.ค.58 10,367 2,030 2,635 300 248 82 765 344 2/2 789
ก.พ.58 6,695 690 509 246 149 180 630 375 2/5 851
ม.ค.58 9,989 2,640 1,389 517 111 113 824 427 3/4 640
ธ.ค.57 8,790 1,727 2,152 273 158 218 485 188 0/0 472
พ.ย.57 11,334 2,120 2,710 391 336 270 1,020 364 3/3 978
ต.ค.57 15,749 3,014 3,581 44260 288 257 727 447 2/2 1,159
ก.ย.57 16,018 2,720 2,539 382 384 246 753 566 3/3 1,177
ส.ค.57 8,285 973 699 260 337 243 607 267 0/0 601
ก.ค.57 9,874 831 - 211 267 248 770 345 4/4 723
มิ.ย.57 7,545 436 - 281 298 265 467 409 5/6 616
รวม 122,509 20,862 21,486 3,907 3,064 2,122 8,059 4,030 26/31 8,873