บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

เป็นการให้บริการคำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล WEBPAC การค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ แนะนำแหล่งสารนิเทศข้อมูลอื่นๆ การใช้หนังสืออ้างอิง นอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำรูปแบบการทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ สามารถติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า งานบริการชั้น 3 หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ได้ที่02-997-2222 ต่อ 3255 หรือ e-mail mon_rsu@hotmail.com