บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง

เป็นบริการที่จัดให้สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ที่มีความต้องการให้รวบรวม รายการบรรณานุกรมของหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายการบรรณานุกรมของหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเรื่องที่ต้องการโดยผู้ใช้สามารถติดต่อ แจ้งความประสงค์ว่าต้องการได้ข้อมูล บรรณานุกรมเกี่ยวกับเรื่องใดและกรอกแบบขอใช้บริการได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าชั้น 3 หรือ สอบถามข้อมูล ทางโทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3255 หรือ email : mon_rsu@hotmail.com