สำนักงานเลขานุการsales 2014ชื่อ : จุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ : 3461
e-mail : jureerat.k@rsu.ac.th