ระบบคอมพิวเตอร์


สำนักหอสมุดได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ใน ปี พ.ศ.2532 สำนักหอสมุดร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำโปรแกรมระบบงาน คอมพิวเตอร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตสามารถใช้ระบบงานข้อมูลหนังสือได้อย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2536 ทั้งงานหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet และ internet


ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มหาวิทยาลัยรังสิตได้อนุมัติให้จัดซื้อระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon จำนวน 16 User License ในระบบมาตรฐานหลัก ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล Database Management System) ระบบวิเคราะห์และควบคุมการจัดทำหมวดหมู่ (Cataloguing Module) และระบบงานเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Information Partal Module)


วันที่ 2 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยให้จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module) และระบบ ควบคุมวารสาร (Serial Control Module)