วารสารรังสิตสารสนเทศ RSU Library Journal

ISSN 0859-1814 (Print) ISSN 2773-8922 (Online)

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศ

           ตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารรังสิตสารสนเทศเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและลทความวิจัย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2) ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาชีพและวิชาการบรรณารักษศาสตร์ โดยวารสารรังสิตสารสนเทศ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโดยได้บรรจุ
ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรียบร้อยแล้ว
           จึงกำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวารสารรังสิตสารสนเทศ บทความละ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 

รังสิตสารสนเทศปีที่ 27 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

บทความ

ดูบทความทั้งหมด