บริการหนังสือสำรอง

เป็นการให้บริการหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจำนงขอให้ทางสำนักหอสมุด นำมาจัดแยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไปเพื่อนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นได้ใช้หนังสือ โดยทั่วถึงกันซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาให้ยืมภายใน 1 วัน ติดต่อขอยืมหรือขอทราบบริการ รายชื่อหนังสือสำรองได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน