ห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี

สำนักหอสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยหนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยจัดให้มีบรรณารักษ์ไปประจำตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้บริการและคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการค้นหาข้อมูลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ


ผู้ใช้ที่ประสงค์จะยืมหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี สามารถไปติดต่อได้ด้วยตนเองที่อาคาร TST Towerชั้นที่ 21 เลขที่ 21 ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือโทรศัพท์ 02-617-5858 ต่อ ห้องสมุด หรือติดต่อผ่านสำนักหอสมุด โดยแจ้งความจำนงได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 หรือโทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3267


เวลาทำการ


วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 13.30-21.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์