เอกสารประกอบการอบรม


วันที่
การอบรม
ดูรายละเอียด
วันที่ 7 พ.ค. 2567 เอกสารประกอบการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ ดูรายละเอียด
วันที่ 8 มี.ค. 2567 เอกสารประกอบการอบรมการสืบค้นข้อมูลเรื่อง “EBSCO Discovery Service :
เครื่องมือสู่ความสำเร็จในการทำวิจัย’”
ดูรายละเอียด
วันที่ 7 มี.ค. 2567 เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์เรื่อง Empowering your research with Scopus &
ScienceDirect
ดูรายละเอียด
วันที่ 6 มี.ค. 2567 เอกสารประกอบกาการบรรยายเรื่องเงินทองต้องวางแผน...ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง
“Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น” โดย โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ต.ค. 2566 เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและอ้างอิง Mendeley ดูรายละเอียด
วันที่ 24 พ.ค. 2566 เอกสารประกอบการอบรมเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ
ดูรายละเอียด
วันที่ 11 พ.ค. 2566 เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus"
 
ดูรายละเอียด
วันที่ 8 มี.ค. 2566 เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัยในยุค Link DATA
ดูรายละเอียด
วันที่ 27 พ.ค. 2565 เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "เทคนิคการค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยให้ตรงใจ
ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ต.ค. 2563 เอกสารประกอบการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล Scopus
ดูรายละเอียด
วันที่ 31 พ.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูล วันที่ 31 พ.ค.62 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ก.พ. 2562 เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูล วันที่ 15 ก.พ.62 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ก.พ 2562 เอกสารประกอบการอบรมเรื่องเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ยุค 4.0
ดูรายละเอียด
วันที่ 20-21 ต.ค. 2559 เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 59
ดูรายละเอียด