เอกสารประกอบการอบรม


ช่วงเช้าเวลา 9.00-12.00 น.
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติ ดูรายละเอียด
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ดูรายละเอียด
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายละเอียด
Google Search ดูรายละเอียด
MeSH (Medical Subject Heading) ดูรายละเอียด
ช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องฐานข้อมูล SciencdDirect เพื่อสนับสนุนการวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูล Scopus เพื่อการวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร Student Center ตึก 6 ชั้น 5 ห้อง A-507 ดูรายละเอียด
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยยุค 4.0 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายละเอียด
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยของ EBSCOhost วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายละเอียด
การใช้โปรแกรม Mendeleyเพื่อการบริหารจัดการ บรรณานุกรม ในการทำวิจัย (โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และอ้างอิง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายละเอียด
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ดูรายละเอียด
Web Search Engine ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายละเอียด
ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายละเอียด