เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


เวลา 9.00-12.00 น.
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติ
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
ดูรายละเอียด
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ดูรายละเอียด
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายละเอียด
Google Search ดูรายละเอียด
MeSH (Medical Subject Heading) ดูรายละเอียด
ช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน ดูรายละเอียด