สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ


สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียด