สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับประจำปีการศึกษา 2560


ฐานข้อมูล/เดือน มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 รวม
Business Source
Complete
3,491 3,243 4,515 19,025 11,446 8,083 3,116 4,586 6,346 6,346 5,146 2,735 78,078
CINAHL 4,013 3,447 4,359 18,062 11,230 7,871 3,012 5,294 9,870 6,469 5,292 2,825 81,744
EDS 5,935 5,597 7,089 33,012 19,491 13,053 4,582 8,566 17,872 11,123 8,517 3,869 138,706
eBook 3,481 3,177 4,205 17,212 11,103 7,229 3,011 5,251 9,654 6,550 5,204 10,170 86,747
Education
Reaearch
Complate
3,447 3,224 4,232 20,266 12,328 8,353 3,131 5,378 10,609 6,894 5,446 2,889 86,197
IEE/IEL 373 336 500 6,550 451 1,035 605 95 50 98 137 66 10,296
Proquest
Dissertation
Theses
1,031 2,575 2,051 739 2,347 1,589 1,269 10,485 14,203 2,079 1,842 1,528 41,738
Science
Direct
4,877 5,047 5,913 7,015 7,123 10,770 4,475 6,800 7,174 6,726 7,279 4,066 77,265
Scopus 888 979 3,475 1,487 996 1,032 349 931 986 663 846 594 13,226
ThaiLIS 8,602 7,333 7,640 9,138 7,597 6,846 6,741 979 1,674 1,060 1,614 640 59,864
Wiley 1,079 1,287 1,342 1,599 1,451 1,417 675 1,359 1,603 928 766 420 13,926
มติชน 69 28 70 91 62 50 48 41 55 24 20 23 581
รวม 37,286 36,273 45,391/td> 134,196 85,625 67,828 31,014 49,765 80,096 48,960 42,109 29,825 688,368