บริการหนังสือจอง

เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบแล้วว่าหนังสือที่ต้องการยืม มีผู้อื่นยืมไปสามารถแจ้งความจำนงขอจองหนังสือเล่มนั้น ๆ โดยการตรวจสอบกำหนดการคืนพร้อมเลขเรียกหนังสือของเล่มที่ต้องการจองจาก WEBPAC ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลหนังสือและติดต่อขอกรอกใบจองได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน พร้อมทั้งเก็บหลักฐานไว้ เพื่อมาติดต่อขอรับหนังสือที่จองไว้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์