ถามบรรณารักษ์


สำนักหอสมุดได้กำหนดให้บรรณารักษ์แต่ละคนทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาของ แต่ละคณะโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้


1. ประสานงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระหว่างคณะกับสำนักหอสมุด

2. ประสานงานการใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศของคณะ

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดให้คณะทราบ

4. แนะนำการใช้ห้องสมุด

5. สาธิต/อบรมการใช้ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ

6. แนะนำการรวบรวมและการเขียนรายการบรรณานุกรม

7. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

8. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มาตรวจความพร้อม


บรรณารักษ์ประสานงานตามกลุ่มคณะ/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์-สุขภาพ

คณะ/สาขา บรณารักษ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 3465 narumon.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 3465 narumon.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 3465 narumon.p@rsu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 3465 narumon.p@rsu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวลมัย ประคอนสี 3462 lamai.p@rsu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 3463 rattanapornn@rsu.ac.th
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 3463 rattanapornn@rsu.ac.th
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 3463 rattanapornn@rsu.ac.th
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นางเยาวรัตน์ บางสาลี 3476 yaowarat.b@rsu.ac.th
คณะทัศนมาตรศาสตร์ นางสาวประทีป ชินบดี 3463 prateep.c@rsu.ac.th
รังสีเทคนิค นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด 3462 pornthip.ph@rsu.ac.th


วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี

คณะ/สาขา บรณารักษ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
สถาบันการบิน นางอาภาวรรณ แย้มสิน 3462 aphawan.y@rsu.ac.th
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวประทีป ชินบดี 3463 prateep.c@rsu.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี นางสาวประทีป ชินบดี 3463 prateep.c@rsu.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 3462 sureerataya.b@rsu.ac.th
คณะนวัตกรรมเกษตร นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 3462 sureerataya.b@rsu.ac.th
คณะเทคโนโลยีอาหาร นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 3462 sureerataya.b@rsu.ac.th


มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์

คณะ/สาขา บรณารักษ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นางเยาวรัตน์ บางสาลี 3467 yaowarat.b@rsu.ac.th
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ นางเยาวรัตน์ บางสาลี 3467 yaowarat.b@rsu.ac.th
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 3457 dowrat.v@rsu.ac.th
คณะนิติศาสตร์ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 3457 dowrat.v@rsu.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด 3462 pornthip.ph@rsu.ac.th
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด 3462 pornthip.ph@rsu.ac.th
คณะรัฐศาสตร์ นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด 3462 pornthip.ph@rsu.ac.th
วิทยาลัยครูสุริยเทพ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 3465 narumon.p@rsu.ac.th
คณะอาชญาวิทยาและ
การบริหารงานยุติธรรม
นางสาวประทีป ชินบดี 3463 prateep.c@rsu.ac.th


เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คณะ/สาขา บรณารักษ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย 3476 sirirat.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา นางอาภาวรรณ แย้มสิน 3462 aphawan.y@rsu.ac.th
คณะบัญชี นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 3462 sureerataya.b@rsu.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 3457 dowrat.v@rsu.ac.th


ศิลปะ - การออกแบบ

คณะ/สาขา บรณารักษ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
วิทยาลัยดนตรี นางเยาวรัตน์ บางสาลี 3467 yaowarat.b@rsu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวลมัย ประคอนสี 3462 lamai.p@rsu.ac.th
คณะดิจิทัลอาร์ต นางสาวลมัย ประคอนสี 3462 lamai.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยการออกแบบ นางสาวลมัย ประคอนสี 3462 lamai.p@rsu.ac.th


หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก

คณะ/สาขา บรณารักษ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย 3476 sirirat.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย 3476 sirirat.p@rsu.ac.th