ถามบรรณารักษ์


สำนักหอสมุดได้กำหนดให้บรรณารักษ์แต่ละคนทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาของ แต่ละคณะโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้


1. ประสานงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระหว่างคณะกับสำนักหอสมุด

2. สนับสนุนข้อมูล เพื่อเตรียมการสอน หรือการค้นคว้าวิจัยแก่อาจารย์

3. รายงานจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำภาคการศึกษาและประจำปีการศึกษา

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดให้คณะทราบ

5. แนะนำการใช้ห้องสมุด

6. สาธิต/อบรมการใช้ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ

7. แนะนำการรวบรวมและการเขียนรายการบรรณานุกรม

8. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

9. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการที่มาตรวจความพร้อม


รายชื่อบรรณารักษ์แต่ละคณะ

คณะ รายชื่อบรรณารักษ์ โทรศัพท์ e-mail
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 3463 rattanapornn.g@rsu.ac.th
ดิจิตอลอาร์ต นางสาวลมัย ประคอนสี 3462 lamai.p@rsu.ac.th
ทัศนมาตรศาสตร์ นางสาวประทีป ชินบดี 3463 prateep.c@rsu.ac.th
เทคนิคการแพทย์ นางนฤมล พฤษศิลป์ 3467 narumon.p@rsu.ac.th
เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวสุรีรัตยา
บุณแสนแผน
3462 sureerataya.b@rsu.ac.th
นิติศาสตร์ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 3462 dowrat.v@rsu.ac.th
บัญชี นางพัชรา หาญเจริญกิจ 3457 patchara.h@rsu.ac.th
วิทยาศาสตร์ นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 3463 rattanapornn.g@rsu.ac.th
ศิลปศาสตร์ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 3462 dowrat.v@rsu.ac.th
เศรษฐศาสตร์ นางกาญจนา เพ็งคำศรี 3467 kanchana.p@rsu.ac.th
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวสุรีรัตยา
บุญแสนแผน
3462 sureerataya.b@rsu.ac.th
สถาบันการบิน นางอาภาวรรณ แย้มสิน 3462 aphawan.y@rsu.ac.th
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริการ
นางกาญจนา เพ็งคำศรี 3463 kanchaba.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยการออกแบบ นางสาวลมัย ประคอนสี 3462 lamai.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยครูสุริยเทพ นางอาภาวรรณ แย้มสิน 3462 aphawan.y@rsu.ac.th
วิทยาลัยดนตรี นางเยาวรัตน์ บางสาลี 3476 yaowarat.b@rsu.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวประทีป ชินบดี 3463 prateep.c@rsu.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 3462 dowrat.v@rsu.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติ นางพัชรา หาญเจริญกิจ 3457 patchara.h@rsu.ac.th
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นางเยาวรัตน์ บางสาลี 3476 yaowarat.b@rsu.ac.th
วิทยาลยบริหารธุรกิจ นางพัชรา หาญเจิรญกิจ 3457 patchara.h@rsu.ac.th
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นางสาวภรนิภัค
สันต์ธนะวานิช
02-354-8054 -
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ นางนฤมล พฤษศิลป์ 3467 narumon.p@rsu.ac.th
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นางกัลยา ตันจะโร 3464 kalaya.t@rsu.ac.th