ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด

นำเสนอรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดที่มอบทรัพยากรสารสนเทศแก่สำนักหอสมุด โดยจำแนกเป็นรายเดือน

มิถุนายน 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจเร อำนวยวัฒนา
-สิ่งพิมพ์ 364
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณชนิดา พลานุเวช
-สิ่งพิมพ์ 15
คุณทวีชัย แสงวิรุณร
-สิ่งพิมพ์ 32
อาจารย์ภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 3
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วิชัย สันติมาลีวรกุล
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการขนส่งทางราง
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารรัสเซียศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 6
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS)
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
-สิ่งพิมพ์ 17
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
-สิ่งพิมพ์ 4
ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 3
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สิ่งพิมพ์ 2

กรกฎาคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
พันตำรวจโทเขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร
-สิ่งพิมพ์ 66
อาจารย์ถิร รุ่งเลิศศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์สิทธิ์ ธีรสรณ์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา สุคนธมาน กรรมการมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการค้าภายใน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 2
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 2
นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร สจส.ทางสะดวก
-สิ่งพิมพ์ 10
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
-สิ่งพิมพ์ 4
บรรณาธิการวารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO STATION)
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานมูลนิธิไชยวนา
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สิ่งพิมพ์ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 2
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-สิ่งพิมพ์ 2
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-สิ่งพิมพ์ 1
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักพระราชวัง
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-สิ่งพิมพ์ 1

สิงหาคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณชนิดา พลานุเวช
-สิ่งพิมพ์ 16
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี คอนโด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-สิ่งพิมพ์ 3
กรมธนารักษ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมราชทัณฑ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-สิ่งพิมพ์ 1
กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 3
ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี
-สิ่งพิมพ์ 6
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานศาลปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-สิ่งพิมพ์ 1

กันยายน 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณวารินทร์ สารสินพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รพีพิทักษ์ จำกัด
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
อาจารย์ภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมราชทัณฑ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Library World News
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Science and Technology Asia
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้แทนประเทศไทยและผู้จัดการโครงการภูมิภาค มูลนิธิ Westminster Foundation For Democracy
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการกนกบรรณสาร
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM MEDIA
-สิ่งพิมพ์ 5
มูลนิธิชัยพัฒนา
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สิ่งพิมพ์ 1
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาไทย-จีน
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 3

ตุลาคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมการจัดหางาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมควบคุมมลพิษ
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-สิ่งพิมพ์ 1
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal and Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Science and Technology Asia
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพระราชวัง
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
-สิ่งพิมพ์ 1

พฤศจิกายน 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณวราวุธ ลาชโรจน์ ทูตสันติภาพ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อสามัคคีและสันติภาพโลก-ประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 1
ศาตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
-ซีดี 27
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
-สิ่งพิมพ์ 1
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 126
บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์
-สิ่งพิมพ์ 4
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
-สิ่งพิมพ์ 4
ผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM MEDIA
-สิ่งพิมพ์ 11
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
-สิ่งพิมพ์ 1

ธันวาคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณไพรินทร์ บุหลัน เลขานุการกิจ
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมการจัดหางาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กองทัพเรือ
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-สิ่งพิมพ์ 5
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 5
บรรณาธิการวารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานกรรมการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
-สิ่งพิมพ์ 1
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการวุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
-สิ่งพิมพ์ 6
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิด
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-สิ่งพิมพ์ 1

มกราคม 2567

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณธนา ศิริวัลลภ
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณสุจิตรา สันธนาภรณ์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
-สิ่งพิมพ์ 1
พระเดชขจร ขนฺติธโร (ภูทิพย์)
-สิ่งพิมพ์ 3
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมราชทัณฑ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 8
บรรณาธิการจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
-สิ่งพิมพ์ 2
ประธานกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สิ่งพิมพ์ 1
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท เอไอเอ จำกัด
-สิ่งพิมพ์ 12
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 2
รองอธิการบดีฝ่ายความปลอดภัย/ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 5
เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพระราชวัง
-สิ่งพิมพ์ 2
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการคิด จิตลักษณะและสุขภาพจิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 1

กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณสุจินันท์ สุขสำราญ
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 5
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานบริหารแผนงานคนไทย 4.0
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
-สิ่งพิมพ์ 10
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal and Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 3

มีนาคม 2567

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณระภีพงษ์ อุปมา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ปกรณ์นิมิตดี คณะนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี คอนโด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-สิ่งพิมพ์ 3
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะรังสีเทคนิค
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 1
นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
-สิ่งพิมพ์ 1
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS)
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-สิ่งพิมพ์ 4
บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 5
บรรณาธิการวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO STATION)
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6
และสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
-สิ่งพิมพ์ 4
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-สิ่งพิมพ์ 1
สภากาชาดไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานศาลปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 5
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมอนามัย
-สิ่งพิมพ์ 1

เมษายน 2567

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.คีตา องอาจ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณปราโมทย์ ปิตตะพันธุ์
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณพิชัย งามจรัสศรีวิชัย
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
-สิ่งพิมพ์ 2
คุณสุชาติ สุภาพ
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมบัญชีกลาง
-สิ่งพิมพ์ 2
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรี
มุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 3
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 9
เลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
สถาบันคึกฤทธิ์
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพระราชวัง
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 1

พฤษภาคม 2567

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณสุรเวทย์ สกุลการะเวก
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการศาสนา
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สิ่งพิมพ์ 4
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 15
ผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM MEDIA
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1

มิถุนายน 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-สิ่งพิมพ์ 10
บรรณาธิการ Science & Technology Asia
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร “มุสลิม กทม. นิวส์”
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal
and Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสารวิจัยวัฒนธรรม
(Research on Culture)
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
-สิ่งพิมพ์ 15
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 5
อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา
-สิ่งพิมพ์ 2

กรกฎาคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
กรมการจัดหางาน -สิงพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการจดหมายข่าว วช. -สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสาร
SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน -สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ -สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม -สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารหลักเมือง -สิ่งพิมพ์ 1
กองบรรณาธิการวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน -สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย -วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 240
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย -รายงานการวิจัย 79
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สิ่งพิมพ์ 5
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -สิ่งพิมพ์ 1

สิงหาคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ชนิสา งามอภิชน
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิงพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
-สิงพิมพ์ 2
คุณฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
-สิงพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร
ดร.นิจศิริ เรืองรังษี
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิงพิมพ์ 97
รองศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิงพิมพ์ 5
รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิงพิมพ์ 5
ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
-สิงพิมพ์ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิงพิมพ์ 1
คุณศรุต ศรีสันติสุข -สิงพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-สิงพิมพ์ 1
ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-สิงพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
-สิงพิมพ์ 1
กรมชลประทาน -สิงพิมพ์ 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -สิงพิมพ์ 2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-สิงพิมพ์ 1
กรมศิลปากร -สิงพิมพ์ 1
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
-สิงพิมพ์ 1
กองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิงพิมพ์ 5
กองบรรณาธิการจุลสารสภา
มทร.ธัญบุรี
-สิงพิมพ์ 3
กองบรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-สิงพิมพ์ 2
กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-สิงพิมพ์ 1
กระทรวงการต่างประเทศ -สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
-สิงพิมพ์ 2
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
-สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิงพิมพ์ 1
นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารน้ำก๊อก -สิงพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat Review
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารตำรวจ -สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม นิด้า
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิงพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิจัย
และวารสารพิฆเนศวร์สาร
-สิงพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารรามคำแหง
ฉบับนิติศาสตร์
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
-สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
อุตสาหกรรมสาร
-สิงพิมพ์ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
-สิงพิมพ์ 2
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ -สิงพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ -สิงพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง -สิงพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 1
ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิงพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิงพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -สิงพิมพ์ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าสาขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
-สิงพิมพ์ 4
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน -สิงพิมพ์ 2
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) -สิงพิมพ์ 4
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิงพิมพ์ 4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สิงพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -สิงพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
-สิงพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
-สิงพิมพ์ 1
กรมการจัดหางาน -สิงพิมพ์ 1
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สิงพิมพ์ 2
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) -สิงพิมพ์ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม -สิงพิมพ์ 1
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน -สิงพิมพ์ 4
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 2
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -สิงพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา -สิงพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล -สิงพิมพ์ 2
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา -สิงพิมพ์ 1

กันยายน 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิงพิมพ์ 1
คุณชนิดา พลานุเวช -สิงพิมพ์ 19
ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
-สิงพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิงพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิงพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิงพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร พจน์ กุลวานิช
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
-สิงพิมพ์ 12
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิงพิมพ์ 1
คุณสุรางค์ อัครจรัลญา -สิงพิมพ์ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานนท์ ด่านภักดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
-สิงพิมพ์ 3
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -สิงพิมพ์ 2
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
-สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ -สิงพิมพ์ 2
เทคโนโลยีสุร อธิการบดีมหาวิทยาลัยนารี -สิงพิมพ์ 3
อาจารย์ชนิสา งามอภิชน -สิงพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต -สิงพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต -สิงพิมพ์ 2
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือบันทึก ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565
-สิงพิมพ์ 1
มูลนิธิทวีปัญญา -สิงพิมพ์ 128
รองคณบดีฝ่ายบริหาร -สิงพิมพ์ 116
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-สิงพิมพ์ 3
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิงพิมพ์ 1
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-สิงพิมพ์ 5
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิงพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ -สิงพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -สิงพิมพ์ 2
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย -สิงพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 2
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร -สิงพิมพ์ 1
ห้องสร้างปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
-สิงพิมพ์ 2
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
-สิงพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา -สิงพิมพ์ 4
อธิบดีกรมหม่อนไหม -สิงพิมพ์ 2
อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย -สิงพิมพ์ 1

ตุลาคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการร์ -สิงพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -สิงพิมพ์ 6
คุณวัลย์วิภา ศรีสุวัจรี -สิงพิมพ์ 3
คุณศรุต ศรีสันติสุข -สิงพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิงพิมพ์ 2
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการร -สิงพิมพ์ 1
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -สิงพิมพ์ 2
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สิงพิมพ์ 2
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -สิงพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิงพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา -สิงพิมพ์ 20
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน -สิงพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์
และการวิจัยและพัฒนา
-สิงพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร -สิงพิมพ์ 2
มูลนิธิ 14 ตุลา -สิงพิมพ์ 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -สิงพิมพ์ 1
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น -สิงพิมพ์ 1
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา -สิงพิมพ์ 2
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) -สิงพิมพ์ 3
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-สิงพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สิงพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -สิงพิมพ์ 2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -สิงพิมพ์ 4
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิงพิมพ์ 6
สำนักพระราชวัง -สิงพิมพ์ 1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -สิงพิมพ์ 2

พฤศจิกายน 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณไกรวิทย์ เศรษฐวนิช -สิ่งพิมพ์ 105
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ -สิ่งพิมพ์ 1
คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์ -สิ่งพิมพ์ 10
คุณไพรินทร์ บุหลัน -สิ่งพิมพ์ 2
แพทย์หญิงปาณิศา เพชรพงษ์พันธ์ -สิ่งพิมพ์/ซีดี 70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิปปนันท์ นวลละออง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -สิ่งพิมพ์ 2
คุณอร่าม อินพุ่ม -สิ่งพิมพ์ 6
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal and
Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร Science & Technology Asia -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์ -สิ่งพิมพ์ 8
บรรณาธิการวารสารธรรมธารา -สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -สิ่งพิมพ์ 1
บริษัท เทวา อาร์ต เธียเตอร์ สตูดิโอ จำกัด -สิ่งพิมพ์ 6
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรรมการมหาเถรสมาคม
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา -สิ่งพิมพ์ 2
มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย มิวเซียมสยาม -สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ -สิ่งพิมพ์ 4
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -สิ่งพิมพ์ 1
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -สิ่งพิมพ์ 1
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 10
ห้องสร้างปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) -สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าหน่วยวิจัย “ด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
-สิ่งพิมพ์ 1

ธันวาคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกุลิสรา ชินธันย์ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย -สิ่งพิมพ์ 1
คุณนฤมล ยุตาคม -สิ่งพิมพ์ 2
คุณพีระศิษฎ์ แสงเดือนฉาย -สิ่งพิมพ์ 1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว -สิ่งพิมพ์ 5
กรมศิลปากร -สิ่งพิมพ์ 1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม -สิ่งพิมพ์ 1
กระทรวงการต่างประเทศ -สิ่งพิมพ์ 1
ประธานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สิ่งพิมพ์ 2
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) -สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม -สิ่งพิมพ์ 2
มูลนิธิทรัพย์ปัญญา สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ -สิ่งพิมพ์ 5
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) -สิ่งพิมพ์ 20
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี -สิ่งพิมพ์ 4
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สภากาชาดไทย -สิ่งพิมพ์ 1
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน -สิ่งพิมพ์ 1
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -สิ่งพิมพ์ 2

มกราคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณฐานานุวัตร สุขสะโร -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา -สิ่งพิมพ์ 2
กรมราชทัณฑ์ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา -สิ่งพิมพ์ 1
ประธานบริษัท สร้างสมดุล 915 จำกัด -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย -สิ่งพิมพ์ 4
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย -สิ่งพิมพ์ 4
มูลนิธิชัยพัฒนา -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 2
สอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -สิ่งพิมพ์ 4

กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณเกษม ปฐมฤกษ์ -สิ่งพิมพ์ 2
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย -สิ่งพิมพ์ 7
คุณพีรญา กัณฑบุตร -สิ่งพิมพ์ 1
คุณลัษมา ธารีเกษ -สิ่งพิมพ์ 56
คุณสุจิตรา สันธนาภรณ์ -สิ่งพิมพ์ 3
อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช คณะเศรษฐศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 5
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
กรมประชาสัมพันธ์ -สิ่งพิมพ์ 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน -สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม -สิ่งพิมพ์ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล -สิ่งพิมพ์ 2
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย -สิ่งพิมพ์ 1
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย -สิ่งพิมพ์ 1
สถาบันพระปกเกล้า -สิ่งพิมพ์ 27
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) -สิ่งพิมพ์ 1

มีนาคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์น้ำพร สถิรกุล -สิ่งพิมพ์ 1
คุณไพรินทร์ บุหลัน -สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย
-สิ่งพิมพ์ 36
คุณสุทธิณี รพีพิศาล -สิ่งพิมพ์ 420
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง -สิ่งพิมพ์ 1
คุณอารีย์ สุสายัณห์ -สิ่งพิมพ์ 2
ประธานกรรมการบริหารบริษัท
แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จำกัด
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร -สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการข่าวห้องสมุด Library World News -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการข่าวห้องสมุด Library World News -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารสภา มทร.ธัญบุรี -สิ่งพิมพ์ 4
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal and Alternative Medicine -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต -สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า -สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ -สิ่งพิมพ์ 1
ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จำกัด -สิ่งพิมพ์ 2
ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม -สิ่งพิมพ์ 1
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -สิ่งพิมพ์ 3
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี -สิ่งพิมพ์ 4
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ -สิ่งพิมพ์ 5
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM MEDIA -สิ่งพิมพ์ 19
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม -สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา -สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ -สิ่งพิมพ์ 1
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานประกันสังคม -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 5
สำนักนายกรัฐมนตรี -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพระราชวัง -สิ่งพิมพ์ 1
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
458-Mr.Minion Shop -สิ่งพิมพ์ 1

เมษายน 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา -สิ่งพิมพ์ 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ -ซีดี 19
คณบดีคณะรังสีเทคนิค -สิ่งพิมพ์ 4
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Science and Technology Asia -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี -สิ่งพิมพ์ 1
บริษัท ดีเอฟ ดิจิตัล พริ้นท์ จำกัด -สิ่งพิมพ์ 1
ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สิ่งพิมพ์ 1
ปลัดกระทรวงมหาดไทย -สิ่งพิมพ์ 3
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน -สิ่งพิมพ์ 1
เลขานุการและกรรมการมูลนิธิคุณแม่เชย อุบดุลราฮิม -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิ่งพิมพ์ 2
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช -สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร -สิ่งพิมพ์ 1
AMARIN C -สิ่งพิมพ์ 1

พฤษภาคม 2566

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณพงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง -สิ่งพิมพ์ 1
คุณพิชญา จิระวรรธนะ -สิ่งพิมพ์ 1
คุณเยาวลักษณ์ แพ่งสภา -สิ่งพิมพ์ 1
คุณสุรเวทย์ สกุลการะเวก -สิ่งพิมพ์ 17
คุณเสถียร บุญฤทธิ์ -สิ่งพิมพ์ 2
ดร.โอภาษ บุญเส็ง -สิ่งพิมพ์ 2
หม่อมหลวงสุภเรศวิมล เทวกุล -สิ่งพิมพ์ 2
กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ -สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย -สิ่งพิมพ์ 5
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว -สิ่งพิมพ์ 8
บรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี -สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -สิ่งพิมพ์ 1
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต -สิ่งพิมพ์ 2
ประธานบริหารแผนงาน คนไทย 4.0 มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ -สิ่งพิมพ์ 22
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา -สิ่งพิมพ์ 1
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม -สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล -สิ่งพิมพ์ 2
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการวุฒิสภา -สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -สิ่งพิมพ์ 7
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพระราชวัง -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน -สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล -สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมหม่อนไหม -สิ่งพิมพ์ 1

มิถุนายน 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณจิรัสย์ คเชนทวา
-สิ่งพิมพ์ 1
ดร.ชเนตตี ทินนาม
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตัณศิลา
-สิ่งพิมพ์ 1
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณเมรดี อินอ่อน
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณศรีเรือน แก้วกังวาล
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการค้าภายใน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-สิ่งพิมพ์ 10
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมปศุสัตว์
-สิ่งพิมพ์ 2
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-สิ่งพิมพ์ 1
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการ Science & Technology Asia
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารช่อดอกปีบ
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร “มุสลิม กทม. นิวส์”
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Energy Focus
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร GIT Gem & Jewelry Review
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคงล้านนา
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 5
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
-สิ่งพิมพ์ 10
สำนักงาน ป.ป.ส.
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 5
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 5
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสาร
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -สิ่งพิมพ์ 9
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมการปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 3

กรกฎาคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี สุพิทักษ์
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2

กันยายน 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณชัชชล ไทยเขียว
-สิ่งพิมพ์ 19
คุณฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร -สิ่งพิมพ์ 2
คุณสุชาติ สุภาพ
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณเสริมสุข
-สิ่งพิมพ์ 8
กรมการจัดหางาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
-สิ่งพิมพ์ 19
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
-สิ่งพิมพ์ 238
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสาร Asia Medical Journal and
Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิ่งพิมพ์ 1
รรณาธิการวารสารบางกอก Economy
-สิ่งพิมพ์ 30
บรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตbr> -สิ่งพิมพ์ 6
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
จัดพิมพ์หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-สิ่งพิมพ์ 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สิ่งพิมพ์ 5
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 4
หัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 10

ตุลาคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม
-สิ่งพิมพ์ 4
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล
-สิ่งพิมพ์ 2
คุณวิภารัตน์ ชมภูพิศมร
-สิ่งพิมพ์ 5
ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
-สิ่งพิมพ์ 5
คุณสุจิตรา สันธนาภรณ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-สิ่งพิมพ์ 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 4
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 3
กองทัพเรือ
-สิ่งพิมพ์ 3
กองบัญชาการกองทัพไทย
-สิ่งพิมพ์ 12
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 31
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 1
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี
-สิ่งพิมพ์ 1
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร AQ
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal and
Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร Energy Focus
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร KMITL News
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วย
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารบางกอก Economy
-สิ่งพิมพ์ 30
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA - KKU Journal)
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยชินวัตร
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 5
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด
-สิ่งพิมพ์ 4
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 30
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA - KKU Journal)
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 5
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด
-สิ่งพิมพ์ 4
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 30
ศาลแพ่ง
-สิ่งพิมพ์ 1
สภาการชาดไทย
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
-สิ่งพิมพ์ 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 6
สำนักงานศาลปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)
-สิ่งพิมพ์ 3
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-สิ่งพิมพ์ 2

พฤศจิกายน 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัคุณกฤตยา กิจกาญจน์
-สิ่งพิมพ์ 2
คุณธีราทัต ติรณะประกิจ
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 2
ดร.ปฏิมากร ใจอ่อน
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา
วิมลคุณารักษ์
-สิ่งพิมพ์ 2
ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา
เกาะวิวัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณอมรเมธ เตรียมแสงชัย
-สิ่งพิมพ์ 13
ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ
ธนสถิตย์
-สิ่งพิมพ์ 7
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
-วารสาร 1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมสรรพากร
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการ GIT Gem &
Jewelry Review
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร สจส.
ทางสะดวก
-สิ่งพิมพ์ 10
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-วารสาร 4
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมธาราเป็นธรรม
บรรณาการ
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสารวิชา
การภาษาและวัฒนธรรมจีน
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสาร 1
ผู้อำนวยการนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 3
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 4
เลขาธิการสำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงาน ป.ป.ส.
-วารสาร 2
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-วารสาร 1
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์/ดีวีดี 4
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 10
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา
-ดีวีดี 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-วารสาร 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมการปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 3

ธันวาคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณคมกริช วรคามิน
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นภัสกรณ์ วิทูรเมธา
คณะพยาบาลศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย
คณะนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล
-สิ่งพิมพ์ 1
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย
สถิรพันธุ์
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
คณะเศรษฐศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง
เลื่อมใส คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมควบคุมโรค
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมป่าไม้
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสาร 2
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการ Science &
Technology Asia
-วารสาร 2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว TAT Review
-วารสาร 1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
Songklanakarin Journal
of Management Sciences
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสารการเมือง
การปกครอง
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์วิชาการ
-วารสาร 4
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-ซีดี 1
มูลนิธิ 14 ตุลา
-สิ่งพิมพ์ 1
เลขาธิการวุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสาร 1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 10
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-วารสาร 1

มกราคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี
เชียงทอง คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว
ฉันทศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณทวีชัย แสงวิรุณ
-สิ่งพิมพ์ 11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปฐมา สตะเวทิน
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณไพรินทร์ บุหลัน
-สิ่งพิมพ์ 2
ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง
-สิ่งพิมพ์ 1
ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 9
คุณวิชัย เสวะมาตย์
-สิ่งพิมพ์ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์
ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-สิ่งพิมพ์ 12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มาอ่อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.AO CHEN
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกพงษ์ ตรีตรง
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมการพัฒนาชุมชน
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-สิ่งพิมพ์ 9
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-สิ่งพิมพ์ 2
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 10
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานศูนย์แนะนำรู้จักอิสลาม
จังหวัดสตูล
-สิ่งพิมพ์ 5
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชษ์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOM MEDIA
-สิ่งพิมพ์ 32
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
-สิ่งพิมพ์ 6
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
<ประชาธิปไตย
-สิ่งพิมพ์ 7
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการ
สถาบันอุทยานการเรียนรู้
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 5
ลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 6
เลขาธิการวุฒิสภา -สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -สิ่งพิมพ์ 9
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และการบิน-อวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 4
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน -สิ่งพิมพ์ 10
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ -สิ่งพิมพ์ 4

กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณศรุต ศรีสันติสุข
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณชนิดา พลานุเวช
-สิ่งพิมพ์ 9
คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ
-สิ่งพิมพ์ 50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณะเศรษฐศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 3
กรมการพัฒนาชุมชน
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมการศาสนา
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 50
กระทรวงการต่างประเทศ
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีคณะบัญชี
-สิ่งพิมพ์ 4
คณบดีบริหารคณะพยาบาล
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
-สิ่งพิมพ์ 1
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารรามคำแหง
ฉบับนิติศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ br>
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
หอสมุดแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA-KUU Journal)
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 2
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 6
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักพระราชวัง
-สิ่งพิมพ์ 1
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
-สิ่งพิมพ์ 12
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สิ่งพิมพ์ 2
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
-สิ่งพิมพ์ 3

มีนาคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกาญจนะ ม่วงศิริ
-สิ่งพิมพ์ 2
คุณจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณจัตุรงค์ นิลประดับ
-สิ่งพิมพ์ 62
คุณปิยชาติ สึงตี
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ดร.มาริสา สุขพัทธี
-สิ่งพิมพ์ 2
ดร.รัตนา แซ่เล้า
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิชา จันทะ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์br>
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณอัมรินทร์ จันทนะศิริ
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมควบคุมโรค
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 2
กรมปศุสัตว์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สิ่งพิมพ์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 3
นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร Asian Medical Journal
and Alternative Medicine
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 1
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
-สิ่งพิมพ์ 5
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
-สิ่งพิมพ์ 2
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
-สิ่งพิมพ์ 1
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-สิ่งพิมพ์ 3
ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์
ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี
-สิ่งพิมพ์ 6
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงาน ป.ป.ช.
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมbr>
-สิ่งพิมพ์ 11
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 4
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 6
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 15
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
-สิ่งพิมพ์ 1

เมษายน 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ แหมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 3
คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์
-สิ่งพิมพ์ 2
คุณวิทยา วชิระอังกูร
-สิ่งพิมพ์ 4
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-สิ่งพิมพ์ 8
คุณสุนทร สุนันท์ชัย
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 11
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน
-สิ่งพิมพ์ 5
บรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-สิ่งพิมพ์ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 1

พฤษภาคม 2565

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกัณฑพล กิตติศรีวรนันท์
-สิ่งพิมพ์ 1
ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง คณะเทคโนโลยีอาหาร
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณชุณรัชต์ เด่นรัศมีเทพ
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณพงศ์พิชญ์ พิณสาย
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา บุญประสงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
-สิ่งพิมพ์ 21
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-สิ่งพิมพ์ 2
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์
-สิ่งพิมพ์ 1
รรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 1
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
-สิ่งพิมพ์ 5
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสถาบันอุทยาน การเรียนรู้
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สิ่งพิมพ์ 5
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 33
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-สิ่งพิมพ์ 6
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน
-สิ่งพิมพ์ 1

มิถุนายน 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกวี หวังนิเวศน์กุล -การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2
รองศาสตราจารย์
ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์
-กองทุนสวัสดิการชุมชนอุโมงค์: ความสำเร็จสู่ความมั่นคง 10
ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
-กาแฟโครงการหลวงกาแฟของพ่อหลวง 2
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -สร้างสุข (พฤษภาคม 2563)
-โปสเตอร์ การเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1
3
คุณวิชัย หิรัญวงศ์ -รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2561 1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
-Manual of animal cell and tissue culture techniques 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
-หลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์รังสี (Fundamental of Radiological Physics) 1
กรมการจัดหางาน -รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2562
1
1
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 1
กรมศิลปากร -นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน -รายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 2
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-จดหมายเหตุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก: ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3
วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
1
บรรณาธิการ “วิศวสารลาดกระบัง” -“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าวแวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 1
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการจุลสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 77 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร KMITL News -วารสาร KMITL News ปีที่ 15 ฉบับที่ 72 (ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563)
-วารสาร KMITL News ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563)
8
บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสารการ
บัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA - KKU Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA - KKU Journal) ปีที่ 13
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 18 ฉบับที่ 1/2 (2563)
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 18 ฉบับที่ 1/3 (2563)
4
4
บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด -ชีวิตใหม่ไร้พุง เรื่องเล่าจากคน (เคย) อ้วน
-ชีวิตใหม่ไร้พุง How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ.
-พร้อมสุขก่อนเกษียณ Aging happily
1
1
1
ประธานมูลนิธิ สด-เนียน
กูรมะโรหิต
-ปักกิ่งนครแห่งความหลัง
-คนลากรถ
1
ผู้จัดการกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-สิ่งแวดล้อมนิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Media Ecosystem 10
ผู้จัดการสำนักงาน
มูลนิธิชีวิตไท
-เพราะเธอคือชาวนา 1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
-30th Supalai Anniversary Celebrating The Success & Happiness 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017
-รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561
-Thailand internet user profile 2017
-รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-ซีดีรายงานประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สารสนเทศ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1

1
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(สำนักงานโครงการ
พัฒนาดอยตุง)
-ดอยตุง 500
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน -บทเรียนชาวนาปรับตัวรับมือ โลกร้อน
-การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
-โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนภูมิอากาศโลก
-ทางเลือกใหม่คนชายขอบ
2
1
2
5
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 2
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 103 (ตุลาคม 2562) 3
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร “Smart Life by อย.” ปีที่ 4 ฉบับที่ 19 (พฤษภาคม 2563) 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ (Inspire Update) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มีนาคม - เมษายน 2563)
1
สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) 1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2563
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
-รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2563
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563
2
2
2
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เวชปฏิบัติครอบครัว 3
-โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย (Alzheimer’s Disease :
Holistic Care and Legal Issues)
3
2
อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-สิทธิ์การเข้าใช้งาน Website และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ
“Green Digital Library”
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
1

1

กรกฎาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี
ไชยพินิจ
-รายงานการวิจัยเรื่อง เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก: กรณีศึกษาโครงสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย 1
คุณนิตยา สุนทรสิริพงศ์ -แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เภสัชกรหญิงปริรัตน์
คนสูง
-ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรูปแบบรับประทานที่ไม่ใช่สารต้านวิตามินเค 1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 1
คุณวัฒนา อัศวเหม -เปิดหัวใจลูกผู้ชายที่ชื่อ วัฒนา อัศวเหม 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา
ตังคนานนท์
- Basic Immunological Techniques 1
ดร.สุปราณี พณิชยพงศ์ -การตรวจชำระและแปลคัมภีร์จตุรารักขาอรรถกถาบาลี 3
ดร.พทป.สุรัสวดี สินวัต -วิถีชอง ภูมิปัญญาการปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพร จังหวัดจันทบุรี
-สารสกัดสมุนไพรชาวชอง แหล่งกำเนิด วิธีการ สรรพคุณ
-เอกสารการวิจัยภาคสนาม ทำเนียบสมุนไพรชาวชอง จังหวัดจันทบุรี
1
1
1
กรมการค้าภายใน -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการค้าภายใน 1
กรมประชาสัมพันธ์ -วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 262 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -วารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 ในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 1
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ปี 2562 พร้อมซีดี
-รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 พร้อมซีดี
-Proceedings การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 พร้อมซีดี
-รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1

1
1
1
กระทรวงการต่างประเทศ -ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย -ซีดีวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 205
คณบดีสำนักวิชา
นวัตกรรมสังคม
-เชียงรายยั่งยืน 1 : สะพาน การค้า วิถีชีวิตและภัยพิบัติฒิพฬ -เชียงรายยั่งยืน 2 : เศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากร เทคโนโลยี และความเป็นนานาชาติ
-เชียงรายยั่งยืน 3 : ประวัติศาสตร์ ศิลปะ กฎหมายและพื้นที่พิเศษ
1
1
1
บรรณาธิการ Science &
Technology Asia
-Science & Technology Asia Vol. 25 No. 1 (Jan.-Mar.2020) 1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 20 ฉบับที่ 185 (พฤษภาคม 2563) 4
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2563) 1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
“มุสลิม กทม.”
-วารสาร “มุสลิม กทม.” ฉบับที่ 53 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
Omni Happiness
Magazine
-วารสาร Omni Happiness Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 28 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563) 1
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมัยที่ 26 (พ.ศ.2561-2564)
-วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2562 สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน 1
ผู้อำนวยการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2562 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย -รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ซีดีบันทึกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
111
148
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-การถอดบทเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ
1
ผู้อำนวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2562
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) -แผนสงครามเบ็ดเสร็จเพื่อเอาชนะความยากจนและการขาดความเป็นธรรม 1
โรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ไทย
-กรณีธรรมกาย บทเรียนพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมปัญญา 1
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
-ความก้าวหน้าระยะครึ่งแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้าน
จุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
1
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา -พจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 1
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
รำไพพรรณี
-รายงานกิจการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2562
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม -วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)
-วารสาร Social Science Asia : Modern Justice Administration
and the Persisting Forms of Crime
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมซีดี
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
-ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์
3
3
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -สาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 2
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 3
2
2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
-สรุปการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” พร้อมซีดี
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
-40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี 1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า 2
อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
-รายงานผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-50 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประวัติศาสตร์สู่อนาคต ภาษาไทย
-50 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประวัติศาสตร์สู่อนาคต ภาษาต่างประเทศ
1
1

สิงหาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยพร พานิชรุทติวงศ์
-การออกแบบตัวละครเพื่องานคอมพิวเตอร์อาร์ต (Character Design for Computer Art) 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
-การจัดการฝึกอบรม 1
รองศาสตราจารย์
ดร.นุตา ศุภคต
-การสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ
-การเสริมแรงในอิลาสโตเมอร์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
-วิทยาการวิจัยทางการศึกษา (Research science in education) 1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก
-สร้างสุข (กรกฎาคม 2563)
-คู่มือชีวิตวิธีใหม่
1
1
รองศาสตราจารย์
สุรพล สุวรรณ
-บ้าน+น้ำ (สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ)
-บ้านสังกะสี
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.หาญศึก บุญเชิด
-เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการแยกบริสุทธิ์ฟอสโฟเปปไทด์ : Basic Techniques For
Phosphopeptide Enrichment
1
คุณอินทิรา
วิทยสมบูรณ์
-IM : คือ-อยู่-เป็น 1
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
1
กรมการปกครอง
-รายงานประจำปี 2562 กรมการปกครอง 1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2
กรมบังคับคดี
-รายงานประจำปี 2562 กรมบังคับคดี 1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563) 1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-โขน : มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย 2
กระทรวงการต่างประเทศ
-การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดย
สมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561
-Motivators for Sustainability: 17 Lessons of Sustainable Development
1

1
คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์
-ซีดีปริญญานิพนธ์ 30
นายกสมาคม
ประชาสัมพันธ์ไทย
-Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด 1
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
ท่องเที่ยว TAT Review
-จุลสารวิชาการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 2/2563 1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
และวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-สืบสานสู่ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ
-สานฝัน รวมใจ พัฒนาวัคซีนไทย 4
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOM MEDIA
-English Structure for Paragraph Writing
-Academic Reading
-Writing Compositions for Thai Students
-English Structure for Reading Comprehension
-ภาษาและวัฒนธรรม
-ดนตรีปฏิบัติ (ดนตรีแจ๊ส)
-หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
-จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
1
1
1
1
1
1
1
1
ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์รังสี (Fundamental of Radiological Physics)
-อันตรกิริยาและการทอนของรังสี (Interaction and Attennuation of Radiation)
1
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
-รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย วิทยาลัยดนตรี
-ทฤษฎีดนตรีตะวันตก พิมพ์ครั้งที่ 2 2
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings 7th Internatonal Conference on Security Studies
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
-Proceedings 1st National and International Virtual Conference
on Multidisciplinary Research
-Preceedings 6th National and International Conference on Political
Science And Public Administration
1
1
1

1
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
-บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด 2
สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2558 (มกราคม พ.ศ.2562 – เมษายน พ.ศ. 2563)
2
สำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
-Thailand Narcotics Control Annual Report 2018 1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน
-The story of Phra Abhai Mani
3
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
-Know Covid (รู้ทันโควิด) 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2
อธิการบดีสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-รายงานประจำปี 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2

กันยายน 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กองกูณฑ์
โตชัยวัฒน์
-การพัฒนาโครงการจัดสรร 1
คุณแทนไท ชีวโศภิษฐ
-The Art of Conference Room 1
คุณธรรศ อัมโร
-วิทยาศาสตร์กายภาพการดนตรี 1
รองศาสตราจารย์
ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์
-การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย : บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ 1
พันเอก นายแพทย์
พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
-ดีวีดี ที่สุดของหัวใจ “ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ” 1
รองศาสตราจารย์
ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
-ดีวีดี การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน Energy Conscious Building Design 1
คุณไพรินทร์ บุหลัน
-ลำพูนวันนี้ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ย้อนอดีต
วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต”
1
รองศาสตราจารย์สุนันท์
ลิ้มตระกูล
-วิศวกรรมปฏิกิริยาหลายเฟส : แนวทางการศึกษารายกรณี 1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 1
กรมการปกครอง
-กานิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563)
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
-ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2546
1
1
1
2
กรมควบคุมมลพิษ
-รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2 (2563) 1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 118 (มกราคม - มีนาคม 2562)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 119 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
1
กรมบังคับคดี
วารสารกรมบังคับคดี
-ปีที่ 23 ฉบับที่ 120 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
-วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) ปีที่ 6 เล่มที่ 10 มิถุนายน 2563
-ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2562
1
2
กรมพลศึกษา
-สานสัมพันธ์เครือข่ายนันทนาการ 5
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 40 1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
-พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
-ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1
2
2
2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-DSI Annual Report 2019 1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 พร้อมซีดี 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 5
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-แบคทีเรียในอาหารหมัก 1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
-การออกแบบฐานราก (Foundation Design) 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
1
คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-องค์ความรู้ “ปราสาทศพ” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมบ้านร่องบัวลอย 1
คณะผู้จัดทำหนังสือ
REST IN PROGRESS
(R.I.P.)
-Rest in progress (R.I.P.) 1
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการ
จุลสารช่อดอกปีบ
-กาจุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 10 ฉบับที่ 24 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563) 2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 16 ฉบับที่ 74 (เมษายน - พฤษภาคม 2563) 8
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2563 1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/63 5
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัยดำเนินงาน
-วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
-วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 2
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
ระดับนานาชาติ
-วารสารระดับนานาชาติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
ราชนครินทร์
-วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยวัฒนธรรม
Research on
Culture)
-วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
-วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
-วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา -รอบรู้นันทนาการ
-สร้างสุขสูงวัยด้วยกิจกรรมนันทนาการ
-แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์นันทนาการ
-ผู้นำนันทนาการ
-มหกรรมนันทนการอาเซียน
-วีดีทัศน์ เรื่อง ต้นแบบนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
-วีดีทัศน์ เรื่อง คู่มือการจัดการนันทนาการ “การเล่นของเด็ก”
-เหรียญกษาปณ์สองสีที่ระลึกรัชกาลที่ 9
1
1
1
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
1
1
ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1
ผู้อำนวยการกองบริหาร
วิชาการและวิจัย
วิทยาเขตปัตตานี
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การนำหลักดุลยภาพอิสลามมาใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในพหุสังคม : ศึกษากรณีครูอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี เขต 1
1
ผู้อำนวยการระดับสูง
คลัสเตอร์วิจัยอายุร
ศาสตร์เขตร้อน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ชาดกในจิตรกรรม
-สมุดภาพพระพุทธประวัติ
1
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-ดีวีดี ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) 1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-ซีดี 18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต -ประวัติท่านพระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ
-สมาธิไก่ป่า
-ขณะจิตคือนิโรธ
-หาที่ลงใจ
-ล้มแล้วลุก
-ขมเป็นยา
- 7 วัน 7 ปี
-ทำอย่างไรดี
-นี่สันนิษฐานเอา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
รองคณบดีฝ่ายบัญชี
และการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-รองคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
-นโยบายสาธารณะ 30
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
-การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อการมีอายุยืน
-วารสารการพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1
1
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์
ความรู้และผู้อำนวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ
-โบราณคดีมิวเซียมสยาม 1
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
-รายงานผลการศึกษาแนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighter) ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 1
เลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
-ดีวีดี สื่อประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ 1
สำนักงาน ป.ป.ส.
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563) 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 104 (พฤศจิกายน 2562) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร “Smart Life by อย.” (สิงหาคม - กันยายน 2563)
-วารสาร “Smart Life by อย. (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563)
1
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -วารสารตำรวจ ปีที่ 56 ฉบับที่ 463 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 505 (กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 543 (3 สิงหาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 545 (17 สิงหาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 546 (24 สิงหาคม 2563)
8
3
3
3
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 504 (มิถุนายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 537 (22 มิถุนายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 538 (29 มิถุนายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 539 (6 กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 540 (13 กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 541 (20 กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 542 (27 กรกฎาคม 2563)
10
3
3
3
3
3
3
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจ (Inspire Update) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563 4
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
-วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)
-สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562
1
1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2563
-หนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

-รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 2 / 2563
1
1
1
สำนักพระราชวัง -จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 -
มกราคม 2563)
1
หัวหน้าโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทาง
โลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-การจำลองระบบ 1
หัวหน้าภาควิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
-การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว : แนวคิดและวิธีวิจัย 1
อธิบดีกรมศิลปากร -จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมซีดี
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-ที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1

ตุลาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ศาสตราจารย์
ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
-ตัดวงจรรัฐประหาร 2
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -Thai Jogging (มิถุนายน 2563)
-My Little Kitchen : ครัวบ้านบ้าน
-การศึกษางานก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สายใจ พัวพันธ์
-การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 3
รองศาสตราจารย์
ดร.ยุทธพร อิสรชัย
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2547-2559
1
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ -รายงานประจำปี 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -Financial condition of cooperative in Thailand 2019
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการ ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นิคม ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียน ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2562
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
และเวชศาสตร์การกีฬา
-กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ 1
คณบดีวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
-88 ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง 1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับที่ 78 (เมษายน -
มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ฉบับที่ 75 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสาร มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ราชมงคลล้านนา
-บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนาปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
บางกอก Economy
-วารสารบางกอก Economy (ปีที่ 44 ฉบับที่ 2/2563) 30
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนศาสตร์ วิทยาลัย
พัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์
-วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1

1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร
-วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร วารสารวิชาการสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 8
(มิถุนายน 2563)
1
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -ซีดีรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1
ผู้จัดการโครงการพัฒนา
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
-การทบทวนเชิงกลยุทธ์ Strategic review เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผบ
กระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
1
ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1
ผู้อำนวยการ
กองโบราณคดีใต้น้ำ
-Past, present and future of ASEAN Maritime Heritage Proceedings
of International Symposium 15th-16th June 2017 Bangkok, Thailand
1
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
-รายงานประจำปี 2562 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
-รายงานความยั่งยืนปี 2562 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2
1
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเลิดสิน
-Highlight in geriatrics 1
ผู้อำนวยการสถาบันจีน-
ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
-Thai foreign policy 1932-1946
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
งานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
-จุดหมายปลายทาง 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 1
ผู้อำนวยการสำนัก
สนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
-การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)
-คู่มือการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)
2
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561-2562
1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 2
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน -คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน 1
สภากาชาดไทย -รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2562 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1
สำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
-ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2558 1
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
-สาเหตุและการแก้ไข การวิบัติของฐานรากเสาเข็มของอาคาร 3 ชั้นบนดินเหนียว
อ่อนในกรุงเทพมหานคร
-การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายที่มีค่า
โมดูลัสความละเอียด 2.3 โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ
-การศึกษางานก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension
-การจัดการฐานข้อมูลชั้นดินในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสำหรับงานวิศวกรรมฐานราก
-การจัดทำค่าผลิตภาพและต้นทุนงานตอกเสาเข็ม
-คอนกรีตพรุน กรณีไม่มีทรายในส่วนผสม
-Productivity analysis of concrete pouring work for reinforced
concrete slab case study : Penisular Condominium Yangon, Myanmar
-Construction delay analysis using activity variation analysis
method
-การหาส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายมีค่าโมดูลัส
ความละเอียด 3.1 และค่ายุบตัวของมอร์ต้าร์ 25 มิลลิเมตร โดยใช้สารลดน้ำ
พิเศษ
-การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์เหลวเพื่อถมหลังท่อ
-การคำนวณการทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยวและกลุ่มในดินสองชั้น
-การหาส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายมีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.1
และค่ายุบตัวเฉลี่ยของมอร์ต้าร์ 25 มม.
-คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 1,000 กก. ต่อ ตร.ซม. เพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์
-เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำหรับการใช้งานเร่งด่วน
-แบบจำลองการเกิดการเดินทางของโรงพยาบาลเอกชน
-การออกแบบฝายบ้านโคกผักหวาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
-การหาส่วนผสมของคอนกรีตให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายที่มีค่าโมดูลัสละเอียด 2.70
มีค่ายุบตัวเฉลี่ยของมอร์ต้าร์ 25 มม. โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ
-Elemetal cost analysis by using NRMI case study : Rangsit
Prayulasak 2 Building, Rangsit University, Thailand
-การหาความชื้นมวลรวมเพื่อปรับปริมาณน้ำขณะผสมคอนกรีตสำหรับการผลิตเสาเข็ม
-ผิวถนนคอนกรีตเร่งด่วน
-การออกแบบพื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
-การศึกษาผลกระทบการไหลแผ่ของซีเมนต์เพสต์ต่อการยุบตัวของมอร์ต้าร์ กรณีใช้
สารผสมเพิ่ม Sikament G8
-การศึกษาผลกระทบการไหลแผ่ของซีเมนต์เพสต์ต่อการยุบตัวของมอร์ต้าร์
กรณีใช้สารผสมเพิ่ม Plastomix 705
-การหาส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย 2.3 ค่ายุบตัวมอร์ต้าร์
ที่ 25 มิลลิเมตร โดยใช้สารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว
-อิฐดินผสมวัสดุธรรมชาติ กรณีใช้เถ้าแกลบ ขี้เลื่อย และฟาง
-การปรับปรุงคุณภาพหินคลุกปรายตะแกรงโดยใช้วัสดุผสมเพิ่ม
-การศึกษาความปลอดภัยในงานตอกเสาเข็มแบบตุ้มกระแทก
-การวัดความก้าวหน้าและประเมินสถานะของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมAspire Erawan Prime
-การศึกษาการติดตั้งเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปด้วยระบบ Groutec couler
1

1

1
1
1
1
1

1

1


1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

พฤศจิกายน 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการ
เสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย พร้อมซีดี
1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -ป้ายตั้งผลักดันให้ผักนำ
-Thai Jogging (ปีที่ 18 ฉบับที่ 170 กรกฎาคม 2563)
-โปสการ์ด หวาน มัน เค็ม
- ปิ๊งด้วยภาพ
1
1
9
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภาตังคนานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Manual of animal cell and tissue culture techniques 1
คุณสยุมพร ฉันทสิทธิพร -อธิศาสตร์ (ตำราต้าเสวีย) และทางแห่งความพอดี (ตำราจงยง) 1
พลตำรวจตรี
ดร.สุพิศาล
ภักดีนฤนาถ
-การจัดการขั้นสูง 2
กรมการจัดหางาน -วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
-ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2564 – ปี 2565
1
1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-รวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ.2547-2561
1
กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
-รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
กรมศิลปากร -นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2563) 1
กรมสรรพากร -รายงานประจำปี 2562 กรมสรรพากร 1
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
2
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
-การทบทวนเชิงกลยุทธ์ (Strategic review) เรื่อง การจัดการและรับมือกับปัญหา
ผลกระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
-สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560 (Situation of the Thai elderly 2017)
-สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561 (Situation of the Thai elderly 2018
-มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand research expo 2020)
1

1
2
1
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ -รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย
-เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย
-ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย
1
1
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-พรรณพฤกษาล้านนาจากพันธุกรรมพืช สู่ลวดลายในศิลปกรรม 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย -พระพุทธศาสนามหายานในอินเดียพัฒนาการและสารัตถธรรม
-มหาจุฬาฯ งานสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม
-Buddhadhamma the laws of nature and their benefits to life
1
1
1
คณบดีสำนักวิชา
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1
นมัสการ
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-พระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหัวเมืองฝ่ายเหนือ
วัฒนคุณาธรานุสรณ์พระครูธรรมธรเทวประภาส
1
นายกแพทยสภา -ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 1
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1
บรรณาธิการ
Policy Brief
-Policy Brief (ฉบับที่ 60 - 67 และฉบับที่ 73)
-จุลสาร Policy Brief (ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
9
1
บรรณาธิการวารสาร
“ข่วงผญา”
-วารสาร “ข่วงผญา” ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
-สัพพะตำราสล่าล้านนา”
1
1
บรรณาธิการวารสาร
“มุสลิม กทม. นิวส์”
-วารสาร “มุสลิม กทม. นิวส์” ฉบับที่ 55 (กันยายน - ตุลาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 16 ฉบับที่ 76 (สิงหาคม - กันยายน 2563) 4
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ก้าวทันวิจัยกับศจย.
“ปกป้องเยาวชน” จาก
“กลยุทธ์การตลาด
ธุรกิจยาสูบ”
-วารสารก้าวทันวิจัยกับศจย. “ปกป้องเยาวชน” จาก “กลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบ”
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563)
-แผ่นพับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2563)
-วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
ประธานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาศิลปะ วัฒนธรร
มและการท่องเที่ยวสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
(ปี พ.ศ. 2557-2562)
-จดหมายเหตุโครงการ We care about you 1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-30 ปี ข้างคลองคันนายาว รวมบทกวีนิพนธ์ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
-เจียระไนใจธรรม
-เจียระไนใจรัก
-เจียระไนใจเมือง
-มงกุฎกวี แปดทศวรรษ
-วันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 21 8พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-แผ่นพับ โครงการบูรณะอนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
1
1
1
1
1

1
1
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ
-GIT Gem & Jewelry Review (Issue 2/2020) 1
ผู้อำนวยการสำนัก
การจราจรและขนส่ง
-สถิติจราจรปี 2562 2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOM MEDIA
-Inbound tour conducting TRM 383
-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ TRM 101
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2562 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
ผู้อำนวยการ
สำนักยาและ
วัตถุเสพติด
-Thai herbal pharmacopoeia 2020 volume I and II 4
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง
(นปส.) รุ่นที่ 75
-ดีวีดี รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 2
เลขาธิการสมาคมบัณฑิต
ทางกฎหมายและ
พุทธศาสตร์
-พุทธนิติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (1 มีนาคม 2563) 1
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ไมโครไบโอต้าและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร 1
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10
สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 110 (พฤษภาคม 2563)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 111 (มิถุนายน 2563)
1
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม -วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
-รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2562
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2563)
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-รวมกฎหมาย อว. 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 เล่ม 1
-สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 เล่ม 2
2
2
สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา -สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย : การไม่มีอยู่ และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดชอบของรัฐ
-นิติรัฐและนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตยไทย
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาล
รัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ
-รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษา
เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน
-The constitutional court rulings 2003
-The constitutional court rulings 2004
-The constitutional court rulings 2005
-The constitutional court rulings 2006
-The constitutional court rulings 2007
-The constitutional court rulings 2008
-The constitutional court rulings 2013
-The constitutional court rulings 2014-2016
-Verfassung des konigreichs Thailand B.E. 2560 (2017)
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561
1

1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-นิตยสาร อาร์ตสแควร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 (กรกฎาคม 2563)
-นิตยสาร อาร์ตสแควร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 37 (กันยายน 2563)
-ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร 2563
1
1
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย
1
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมซีดี
1
อธิการบดีวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์
-การพยาบาลผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ
1
อธิบดีกรมพลศึกษา -รายงานการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางการกีฬา : บทบาทของความสามารถ
ทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย
1

ธันวาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกศินี ชัยศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
-ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการบริการในโรงแรม 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จินตวัฒน์
ไชยชนะวงศ์
-กรรมวิธีการผลิต 1
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
-นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน :
สภาพปัญหาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข
-รายงานวิจัยเรื่อง ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย
2

2
นมัสการพระครูวิสุทธิสุตคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ไตรมิตรวิทยาราม
-เส้นทางบุญ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-Manual of animal cell and tissue culture techniques 1
เคานต์เจเรลด์ แวน เดอ
สตราเทน พอนโธส
-เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (คุฟตาฟ โรลิน ยัคมินส์) 1
ดร.โสภณ พรโชคชัย -CSR ที่แท้ -แนวทางการจัดการปัญหาคนเร่ร่อน 1
1
คุณอัมรินทร์ จันทนะศิริ -ปรัชญาการศึกษาของไทย 1
กรมการปกครอง -บทบาทหน้าที่กรมการปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม -สมบัติของผู้ดี 100
นายกเทศมนตรี
ตำบลบางพระ
-พลิกโฉมท้องถิ่นบินนอกกรอบ 1
นายกสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : อนาคตสื่ออนาคตประเทศ 2
บริษัท ฉัตร (บิ๊ก
ไอเดีย คัม ทู ไลฟ์) จำกัด
-D-HOPE 10 Program บ้านตลาดล่าง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
-D-HOPE 10 Program ชุมชนบ้านนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
-D-HOPE 10 Program บ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-D-HOPE 10 Program บ้านเนินแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
1
1
1
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
Privacy Thailand
-General data protection regulation ฉบับภาษาไทย
-ประเทศโปรงใส
1
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 1
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน -เป็นมุสลิมใครว่ายาก?
-โอสถสมานแผลแด่ชนอับปัญญา
1
1

มกราคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.จารุวรรณ ขำเพชร
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์
พวา พันธุ์เมฆา
-หนังสือ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-หนังสือ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์
พวา พันธุ์เมฆา
-หนังสือ 2
คุณศรุต ศรีสันติสุข -หนังสือ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุชนาฏ
เจริญจิตรกรรม
-หนังสือ 1
กรมการปกครอง -นิตยสาร 1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-หนังสือ 5
กรมสรรพากร -หนังสือ 1
กลุ่มจิตอาสาในนาม
กลุ่ม “สมาคมใฝ่ทำดี”
และ กลุ่ม “Lady Safal”
-หนังสือ 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-หนังสือ 4
เครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อม
-หนังสือ 1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสาร 1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสาร 1
ประธานกรรมการ
โครงการรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น
-หนังสือ 1
ประธานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา
-หนังสือ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด -หนังสือ 5
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-หนังสือ 1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
-วารสาร 1
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ด้านเอดส์
-หนังสือ 1
เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วารสาร
-หนังสือ
2
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -หนังสือ 2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสาร 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-หนังสือ 2
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร 1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 8
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-หนังสือ 1
สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
-หนังสือ 3
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา -หนังสือ 2
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-หนังสือ 4
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ -จดหมายข่าว 3
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -จดหมายข่าว 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-หนังสือ 1
สำนักพระราชวัง -วารสาร 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-หนังสือ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-หนังสือ 8

กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร -สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย
จิตรเหล่าอาพร
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์)
-สิ่งพิมพ์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ
-สิ่งพิมพ์ 1
คุณธนา ศิริวัลลภ
-สิ่งพิมพ์ 2
คุณปราการ โคมแก้ว
(เชน ชุมพร)
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ
-สิ่งพิมพ์ 1
ศาสตราจารย์สุกัญญา
สุจฉายา
-สิ่งพิมพ์ 1
กลุ่มธรรมสายธารธรรม
-สิ่งพิมพ์ 12

มีนาคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจิตติศักดิ์ นันทพานิช -สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไชยรัตน์ รุจิพงศ์
สถาบันกีฬา
-สิ่งพิมพ์ 1
ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
ประธานคณะกรรมการ
กลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้
-สิ่งพิมพ์ 1
ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
-สิ่งพิมพ์ 1
ศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ
-สิ่งพิมพ์ 5
รองศาสตราจารย์
ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร
-สิ่งพิมพ์ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล
-สิ่งพิมพ์ 1
ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
คณะศิลปศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิปปนันท์ นวลละออง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาทิตยา สุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 5
กรมการปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมประชาสัมพันธ์
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-สิ่งพิมพ์ 1
กรมศิลปากร
-สิ่งพิมพ์ 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-สิ่งพิมพ์ 7
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สิ่งพิมพ์ 3
คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
SAU JOURNAL OF SCIENCE &
TECHNOLOGY
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
การเมืองการปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 3
บรรณาธิการวารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
มานุษยวิทยา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
ระดับนานาชาติ
(Thammasat Review
of Economic and
Social Policy)
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สิ่งพิมพ์ 2
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-สิ่งพิมพ์ 1
ประธานกรรมการมูลนิธิ
กล้วยไม้ไทย
-สิ่งพิมพ์ 1
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 1
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 5
ผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM MEDIA
-สิ่งพิมพ์ 22
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
-สิ่งพิมพ์ 1
มูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ
-สิ่งพิมพ์ 6
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต
-สิ่งพิมพ์ 8
รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 6
รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์บัณฑิต
ศึกษาจีน สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์
-สิ่งพิมพ์ 2
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 65
สำนักงาน ป.ป.ช.
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-สิ่งพิมพ์ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์ 15
สำนักงานศาลปกครอง
-สิ่งพิมพ์ 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-สิ่งพิมพ์ 9
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์ 12
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
-สิ่งพิมพ์ 1
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-สิ่งพิมพ์ 3

พฤษภาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
-สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก
-The golden land Suvarnabhumi
1
1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -Thai Jogging ฉบับที่ 165-166
-สร้างสุข (มีนาคม 2563)

-โบว์ชัวร์ Sook (มีนาคม 2563)
-ว่าด้วยความสร้างสรรค์
-ปฏิทินการกินผักตามฤดูกาล
-พลังรักเปลี่ยนโลก
2
1
1
1
1
1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (2/2562) 1
กรมประชาสัมพันธ์ -วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 261 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
-วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
-วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
1
1
1
กองบัญชาการกองทัพไทย -วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 5
บรรณาธิการ “วิศวสารลาดกระบัง” -วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 3-4 (กันยายน - ธันวาคม 2562) 1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน มีนาคม 2563
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน เมษายน 2563
4
4
บรรณาธิการจุลสารช่อดอกปีบ -จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
กรมอู่ทหารเรือ
-วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2563 1
บรรณาธิการวารสารการบัญชี
และการจัดการ
-เวารสารการบัญชีและการจัดการปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มีนาคม 2563)
5
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11
ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1

1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
Southeast Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bangkok Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2563)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
(มกราคม 2563)
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
(กุมภาพันธ์ 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
อินทนิลทักษิณสาร
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บางกอก Economy
-วารสารบางกอก Economy ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2563) 30
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ปีที่ 17 ฉบับที่ 65 (มกราคม - มีนาคม 2563) 2
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี (เล่ม 2)
-บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ/รหัส และข้อมูลอ้างอิง
3
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) 2
สำนักงาน ป.ป.ส. -วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 -
มกราคม 2563)
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
1

1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 521 (2 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 522 (9 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 523 (16 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 524 (23 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 525 (30 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 526 (6 เมษายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 527 (13 เมษายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 528 (20 เมษายน 2563)
3
3
3
3
3
3
3
3
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -วารสารกำลังใจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
1
1

มีนาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณฐากูร พานิช
-เรียงเล่าเราสอง : คันฉ่องส่องชีวิตนักการทูต 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
-หอยเชอรี่ พยาธิปอดหนู ระบบภูมิคุ้มกัน และการควบคุม
-ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว
-องค์การและการจัดการ ฉบับมาตรฐาน
-องค์การและการจัดการ
-พฤติกรรมองค์การ
-การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552
-ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ความท้าทายของสังคมไทย
1
1
1
1
1
1
1
คุณภัคพล งามลักษณ์
-ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว
5
คุณมารศรี ยกเต็ง
-อัตชีวประวัติหรือข้าพเจ้าทดลองความจริง
-เทศน์ให้ทำ’44
-ตะวันออก-ตะวันตกใครสร้างโลกสมัยใหม่
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-กกกอผู้สืบสาน
-English for information scientists
2
1
กรมพลศึกษา
-"ผลการวิจัย เรื่อง ชุมชนต้นแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในภูมิภาคและท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง"
3
กรมหม่อนไหม -ครบรอบ 9 ปี กรมหม่อนไหม 1
การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1
คณะอนุกรรมการหนังสือ
ที่ระลึก 20 ปีโครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
-อุษาคเนย์ On the Move 1
นายกวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
พุทธศักราช 2486-2561
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
-สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562
1
สำนักงานศาลปกครอง
-แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9 2
หัวหน้าโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-การจำลองระบบ (System Modeling) 1
หัวหน้าหน่วย
พิพิธภัณฑ์ศิริราช
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
-ศิริราชพิมุขสถานบันทึก
-คู่มือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช
1
1

กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์กวิน
อัศวฉัตรโรจน์
-สิ่งพิมพ์
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-กกกอผู้สืบสาน
-English for information scientists
2
1
คุณอัศศิริ ธรรมโชติ
-หลายๆ ครั้งในชีวิต
1
กรมป่าไม้
-ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2561
1
ประธานกรรมการ
บริษัท วิศรา
แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
-ข้อคิดชีวิตแม่
2
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
-รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์
ประจำปี 2561-2562
5
ผู้อำนวยการหลักสูตร
MA Online
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-สิ่งพิมพ์
53
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
-ประวัติครู 16 มกราคม 2563
2
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
-FPO Research Projects Fiscal Year 2018
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงาน
-ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ไฟล์เอกสารรายงานประจำปี 2561 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
-ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยขน์ของชาติทางทะเล
5
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม -มารยาทไทย มารยาทในสังคม
5

มกราคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก
-Thai Jogging ปีที่ 161 - 162
-สร้างสุข (พฤศจิกายน , ธันวาคม 2562)
-เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ
-ชุดปฏิทิน ปี 2020
-ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์
2
2
1
1
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
1

1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 7 ฉบับที่ 35
2
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 62 ปีที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562)
1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 57 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” (ตุลาคม 2562)
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 180 (ธันวาคม 2562)
4
4
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการจุลสารช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 9 ฉบับที่ 22 (มิถุนายน - กันยายน 2562)
2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 70 (สิงหาคม - กันยายน 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 19 ฉบับผนวก (สิงหาคม 2562)ม
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
บางกอก Economy
-วารสารบางกอก Economy ปีที่ 42 ฉบับที่ 3/2562
30
บรรณาธิการวารสาร
ปาริชาต
-วารสารปาริชาต ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2555)
-วารสารปาริชาต ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 2557
-วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
-วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ (2554)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มานุษยวิทยา
-วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 27 ฉบับที่ 55
(กันยายน - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม
ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร์
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - เมษายน 2562)
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ส่งเสริมทันตสุขภาพ
“เพื่อฟันที่คุณรัก”
-วารสารส่งเสริมทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ฉบับที่ 30
2
บรรณาธิการสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ฉบับที่ 30
-ราชมงคลสรรเสริญ
2
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
1
ผู้อำนวยการ
สำนักสหกิจศึกษา
-เอกสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
-"วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562) "
1
-สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 98 (พฤษภาคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 98 (พฤษภาคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 99 (มิถุนายน 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 100 (กรกฎาคม 2562)
2
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
-วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
-แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
20
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-จดหมายข่ารายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 503 (28 ตุลาคม 2562)
-จดหมายข่ารายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 504 (4 พฤศจิกายน 2562)
-จดหมายข่ารายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 505 (11 พฤศจิกายน 2562)
-นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ November 2019
-นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ December 2019
3
3
3
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับอักษรเบรลล์)
11
สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2562
2
หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร
องค์กรโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ
-Policy Brief ฉบับที่ 53 - 57 และฉบับที่ 59
-จุลสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 30
12
2

ธันวาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณคมสัน สินสุขภัณฑ์
-เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศุภโชค แสงสว่าง

-การออกแบบเครื่องจักรกลแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร
2
กรมพลศึกษา
-รอบรู้นันทนาการ
4
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-DSI Annual Report 2018
1
คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

-เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี
1

นายกสมาคมไวรัสวิทยา
(ประเทศไทย)
-ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
2
ผู้อำนวยการกองวิเทศ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2561 กองวิเทศสัมพันธ์
1
รองอธิบดีกรมการปกครอง
-คัมภีร์ "วิสุทธิมรรคกรรมฐาน" ปริวรรตฯ
3
สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
-รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2561
-ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562
1

1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
-กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
-แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน สำหรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-National Education Standards B.E. 2018
-ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561
1

1

1
1

2
1

พฤศจิกายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจิตตินันท์
นันทไพบูลย์
-ฉันเป็นธรรมนิสต้า
10
คุณนิตยา
สุนทรสิริพงศ์
-การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม และความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน
2


คุณเสริมสุข
โกวิทวานิช
-ราชการฝ่ายบริหาร ปัญหาพื้นฐานและแนวทางแก้ไขมุมมองหนึ่งของการอภิวัฒน์ ระบบราชการพลเรือน
1

คุณอัมรินทร์
จันทนะศิริ
-ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง
-จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร
1
1
นางสาวเพ็ญศรี
รุธิรกนก
-Thai Jogging No. 160
-สร้างสุข (ตุลาคม 2562)
-แผ่นพับบุหรี่ไฟฟ้า
-มองโลกอย่างฉลาดด้วยเศรษฐศาสตร์โคตรพิลึก
-ปฏิทินซุปเปอร์มัม
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
-ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
-ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนกุล
สาขาวิขาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
-เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปล : จิตสำนึกสากลในรายวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21
1

รองศาสตราจารย์
ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
-รู้รอบด้านการนำเสนอ
-รู้รอบด้านการนำเสนอ
1
1
กรมการท่องเที่ยว
-คู่มือเส้นทาง Halal Tourism
3
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- Financial condition of cooperative in Thailand 2018
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์นิคม ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการ ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ประมง ประจำปี 2561
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมทางหลวงชนบท
-รายงานประจำปี 2562 กรมทางหลวงชนบท พร้อมซีดี
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562)
1
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2561-2564
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
-จุลสารสวจ. ปีที่11 ฉบับที่2 (พฤษภาคม- สิงหาคม 2562)
2
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์
-วารสารราชมงคลล้านนา ปีที่6 ฉบับที่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2561)
-วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่7 ฉบับที่1
(มกราคม- มิถุนายน 2562)
1
1

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
277
นายกสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
2
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่36 ฉบับที่2 (มิถุนายน 2562)
2
บรรณาธิการ
จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่12 ฉบับที่4 (2561)
5
บรรณาธิการ
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับ75
(สิงหาคม- กันยายน 2562)
2

บรรณาธิการ
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ
-"จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2562)"
1
บรรณาธิการ
นิตยสารราชมงคลล้านนา
-นิตยสารราชมงคล ฉบับที่12 (พฤษภาคม – กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่42 ฉบับพิเศษ ปี 2562
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่16 ฉบับที่2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
Media and Communication Inquiry
-วารสารวิชาการ Media and Communication Inquiry
ปีที่1 ฉบับที่1 (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
Southeast Asian Journal of Sciences
-"วารสารวิชาการ Southeast Asian Journalb of Sciences ปีที่7 ฉบับที่1(มิถุนายน2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-"วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่10 ฉบับที่10
(สิงหาคม 2562)"
1

บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
-"วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่10 ฉบับที่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2562)"
2
ประธานกรรมการโครงการ
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
-รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
1
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบาย
สาธารณะการลดปัญหาจากการพนันมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
-"ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Brief) เรื่องการจัดการและ
รับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการพนัน
-สานพลังการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2018"
1

1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สารสนเทศประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
1
รองผู้อำนวยการด้านการบริหาร
ระบบงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-เจียระไนเพชร รวมรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
1
รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
และปฏิบัติการสำนักงาน WISDOMFLIX RSU184
-RSU184 “คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย”
-การวิเคราะห์แนวทางแผนการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ
1
1
รองผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
-คู่มือการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
-คู่มือการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
1

3

เลขาธิการสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
-Rheumatology for the Non-Rheumatologist
1
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2561 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารการยุติธรรม ปีที่12 ฉบับที่2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
-รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2561
1
1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-รางานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี พ.ศ.2562
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-"จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 499 - 500 (7 ตุลาคม 2562)"
3
สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่12 ฉบับที่501 (14 ตุลาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 502 (21 ตุลาคม 2562)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับ 495 (กันยายน 2562)
3
3
10
สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษารายงานการวิจัย
-การพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 1
-รายงานประจำปี 2561 ศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 เล่ม 2
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 เล่ม 3
2
1
1
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา
2
สำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
1
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คันจิศึกษา
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1

ตุลาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์
-คุณภาพชีวิตการทำงานแรงงานตัดเย็บผ้า:จากสถานการณ์สู่ความร่วมมือ
แก้ไขปัญหา
10

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม่
-DVD ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง(Action Learning)
1
คุณทวีชัย แสงวิรุณ
-อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย
-การรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงาน ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำชายฝั่งแร่
และสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-การค้ามนุษย์แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย
-คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพเรื่องจริงที่กรรมการสิทธิฯ เล่ม 2
เมื่อ “ชุมชน”ถูกละเมิดสิทธิการต่อสู้เพื่อสิทธิจากชุมชนเล็กถึงชุมชนใหญ่
-คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพเรื่องจริงที่กรรมการสิทธิฯเล่ม 1เมื่อ
“ฉัน” ถูกละเมิดสิทธิการต่อสู้เพื่อสิทธิจากเกิดจนถึงตาย
-สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ถึงเวลา..ต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศเอดส์และท้องไม่พร้อม
-10เรื่องเด่นสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
-ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชนเล่ม2 ศัพท์สิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา
-“บันทึกเรื่องเล่าเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ”
-จดหมายถึงแม่
-Cedaw and the Human Rights Based
Approach to Programming : A Unifem Guide
-เด็กเคลื่อนย้ายมุมมองใหม่ในการทำงานคุ้มครองเด็ก
-การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทย
สำรวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
-หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงาน
ขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
-“ผู้หญิงห้ามเข้า”จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย
-เกมการเมืองโลกเพื่อครองอำนาจผูกขาดตลาดยา สิทธิบัตรยา
การเข้าถึงนวัตกรรมและการใช้บังคับ ปฏิญญาโดฮาว่าด้วย
ความตกลงทริปส์กับการสาธารณสุขขององค์การการค้าโลก
-ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง
-สรุปการนำมิติหญิงชายสู่กระแสหลักการพัฒนารายงาน
นโยบายศึกษาของธนาคารโลก : โดยการสร้างความเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชาย ในด้านสิทธิทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสียง
-รายงานการพิจารณาคดีอาญาและการสืบสวน:กรณีการถูกบังคับ
ให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร, มีนาคม 2552
-Trial Observation : Report on The Criminal Trial and Investigation of The Enforced Disappearance of Somchai Neelapaichit, March 2009
-ครูข้างถนน:คนเคียงข้าง พ่อพระ นักบู๊ พ่อเป็นครู เด็กเรียกแม่
-กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปรากฎการณ์ใหม่ของสังคมไทย
1
1


1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1


1
1


1

1

1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
-การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงาน
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
-ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยการใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพลเมือง
บนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยพร้อมซีดี
1

คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก
-Thai Jogging ปีที่17 ฉบับที่158 (กรกฎาคม 2562)
-Thai Jogging ปีที่17 ฉบับที่159 (สิงหาคม 2562)
-สร้างสุข ปีที่15 ฉบับที่214 (สิงหาคม 2562)
-สร้างสุข ปีที่15 ฉบับที่215 (กันยายน 2562)
-การ์ตูนแสนสนุกเพิ่มความรู้เรื่องเพศศึกษาเพศศึกษาที่เราอยากรู้
-ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร
-คู่มือวิศวกรโยธา
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร
-การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
-เทคนิคก่อสร้าง
-คู่มือวิศวกรโยธาและนายช่าง
-ประมาณราคาเก่ง...รวยก่อน
-Behind The Songs : The Story
-ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง...เล่ม 2 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ
-รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
-ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4 ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน
-คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบงานก่อสร้าง
-ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลังของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-คู่มือกู้ชีพสำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ
-คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2004 : 2D Drafting
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ
สำหรับระบบพื้นคอนกรีต
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต
-ซีดี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
คุณหทัยรัตน์ ทิพย์รัตน์
-ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร
-คู่มือวิศวกรโยธา
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร
-การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
-เทคนิคก่อสร้าง
-คู่มือวิศวกรโยธาและนายช่าง
-ประมาณราคาเก่ง...รวยก่อน
-Behind The Songs : The Story
-ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง...เล่ม 2 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ
-รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
-ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้านเล่ม4ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน
-คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบงานก่อสร้าง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมการปกครอง
-รายงานประจำปี 2561 กรมการปกครอง
1
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
-รายงานประจำปี 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
1
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
-คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด
5
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
-เมื่อปลาจะกินดาว 17
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปี2561พร้อมซีดี
1
กระทรวงการต่างประเทศ
-ทางเลือก - ทางรอดของไทยในสงครามการค้า
1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศปีที่10ฉบับที่2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่39ฉบับที่2
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
-วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปีที่7ฉบับที่1(13)มกราคม - มิถุนายน 2562
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ และวิจัยมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่9ฉบับที่2(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมวิทยามานุษยวิทยา
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่37ฉบับที่2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่38ฉบับที่1(มกราคม -มิถุนายน2561)
1

1

ประธานกรรมการมูลนิธิไทยโรดส์
-อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยปีพ.ศ.2561
1
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561(ภาพรวมอุดมศึกษา)
2
5

ผู้อำนวยการมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ
-ผลกระทบของโลหะหนักในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
-ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs)
ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
-สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษของไทย
-ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย(2559-2560)
-“ห้วยน้ำพุ” บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระหว่างชาว ต.น้ำพุอ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรีกับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย
-อะไรอยู่ในถ่านหิน?
1

1

1
1
1


1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOMFLIX
-มอบสิ่งพิมพ์
33
ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก
-คมคิดช่างภาพชนะเลิศ
-12 มุกเด็ดช่างภาพชนะเลิศ
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-สารสนเทศประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี2561มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา2561
1
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา2561
1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย
-โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติโดยใช้โลกจำลองแห่งจิตใจเพื่อสร้าง
ความเข้าใจโรคซึมเศร้า พร้อมซีดี
1

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-Policy StatementoftheCouncilofMinistersDelivered
byGeneralPrayutChan-o-cha,prime Minister,
totheNational Assembly
1


เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.2476-2477
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)
-สมุดภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จมณฑลพายัพ
-พระราชาผู้ทรงธรรมประมวลพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง
-จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช 2469
-ปกประชาฉายาลักษณ์ -รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรเลียบพระนคร
พระพุทธศักราช 2468)(พระบาทสมเด็จพระปกมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
3

1
1

1
1
1
สภากาชาดไทย
-รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนปีที่3ฉบับที่2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2562 กระทรวงพาณิชย์
1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-วารสารกำลังใจปีที่7ฉบับที่ 3(กรกฎาคม - กันยายน2562)
1
สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
-รายงานประจำปี2561สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1
สำนักงานมูลนิธิ14ตุุลา
-จาก14ตุลาถึง6ตุลา:ประวัติศาสตร์การเมืองพิสดารของสยามสมัยใหม่
1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-วารสาร“จุลนิติ”ปีที่16ฉบับที่3(พฤษภาคม-มิถุนายน2562)
1
สำนักงานเลขา
ธิการสภาการศึกษา
-รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตัวอย่างบทเรียนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
2

1
หน่วยสัมมนาและเผยแพร่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นวัตกรรมพลิกโลก
1
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
-นิทรรศการผลงานสะสม“กลับบ้าน”
-ศิลปะร่วมสมัย’ 61
1
1
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
-พยาธิวิทยาคลินิก
-ตำราพยาธิวิทยากายวิภาคเล่ม1
1
1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-ซีดีโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
63
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Macroeconomics III
1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี2562
-รายงานหมู่บ้านชนบทไทยปี2562
-แผ่นพับรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี2562
-แผ่นพับรายงานหมู่บ้านชนบทไทยปี2562
1
1
5
5

กันยายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
-อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
1
อาจารย์จุฬา ยันตพร
คณะพยาบาลศาสตร์
-Reflections from Hiroshima
1
คุณทวีชัย แสงวิรุณ
-กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย
-การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: แนวทางปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ พร้อมซีดี
-นิเวศสามน้ำ
-เสียงของความหวัง
-การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
-การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ พร้อมซีดี
-ดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อเอเชีย
-ยังมีตะวันที่มาบตาพุด พร้อมซีดี
-ชีวิตมีไว้ใช้ สร้างความหมายให้ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยว
พร้อมแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
-Thailand’s internal security act: risking the rule of law? February 2010
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
คุณพจน์มาน หาญอุสาหกิจ
-Perfect French ภาษาฝรั่งเศส
2
รองศาสตราจารย์
ดร.นัทธนัย ประสานนาม
-ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิรันดร ทัพไชย
-Comparative and trend analysis
-Joint publication and good practices on financial management
in Higher education institutions
1
1

รองศาสตราจารย์
ดร.นัทธนัย ประสานนาม
-อุตสาหกรรมประสานศิลป์ : วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีนและการเดินทางข้ามสื่อ
1
คุณปทิตตา วิเศษบุปผากุล
-เปิดหน้าชีวิตใหม่ปาฏิหาริย์พลังคำพูด
5
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา พร้อมซีดี
1

คุณพันธ์ศักดิ์ สุขเสาววิมล
-มุ่งสู่เป้าหมาย
-จงเลือกชีวิต
-พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร
-ข่าวดีจากหนังสือยอห์น

1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
-ระบบรางขั้นพื้นฐาน
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
1
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
-โพรไบโอติก จุลินทรีย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
-อาหารพร่องแป้ง
-การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ
-คู่มือกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
-คู่มือบริหารชี่กง สำหรับผู้สูงอายุ
-คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
17
4
20
20
20
10
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
1
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1
กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร
2
2
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2561
1
กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัย
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระหว่างประเทศ
-ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561
และ ประมาณการปี 2562
2

คณบดีคณะบัญชี
-ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting information systems)
2
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2562)
1
บรรณาธิการ
The Thailand Natural
History Museum Journal
-The Thailand Natural History Museum Journal Volume 13
No. 1 (June 2019)
1

บรรณาธิการ
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 (สิงหาคม 2562)
4
บรรณาธิการ
จุลสาร “จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการ
วารสารKMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 69 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2562)
1
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
-อนุสรณ์ วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์
2v
ผู้อำนวยการ
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
-เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาการชุมชนเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
สู่องค์กรชุมชน
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2561 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1

1

ผู้อำนวยการ
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
-การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade
facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม และไทย)
-แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง
-Trends of human capital strategies in Thailand: Building
Thai Citizens 4.0 to the New Global Era
-The trends of direction on the sustainable development goals
of Thailand : advancing towards policy innovation for excellence
in development
-The trends of direction on border trade in Thailand: opportunities
and guidelines of development for sustainable growth
1


1

2

2


2

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน WISDOMFLIX
-English structure for paragraph writing
-Academic reading
-English structure for reading comprehension
-Writing compositions for Thai students
-TOEIC TUTORIAL COURSE
-ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ริเริ่มเรียน 1
-ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ริเริ่มเรียน 1 (เล่มเล็ก)
-การเขียนทางธุรกิจ
-ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1
-Guided flight discovery private pilot
-คู่มือปฏิบัติการและใบงานของวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
-วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน Basic immunology
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
-รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ดิเรกทอล์ค 2561: ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
-ดิเรกทอล์ค 2560: ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ
-การต่างประเทศไทยร่วมสมัย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ
-อดีต ปัจจุบัน อนาคต ประชาธิปไตยไทย
-พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่
1
1
1
1
1
เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
-พืชกระท่อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-พืชกระท่อม : การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ชุมชน
และงานวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อกำหนดนโยบาย
การแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย
2
2


เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-คนการเมือง เล่ม 3
-ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
พ.ศ.2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ.2545-2560
-ฉากการเมือง (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2)
-หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย
-โฟกัสรัฐธรรมนูญ
-ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย
-ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น
-คนการเมือง เล่ม 4
-การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
-การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ
-สันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-World Cafe ล้อมวงเล่าเคล้ากาแฟ
-มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล
-KPI Yearbook : ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย
-วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค
และเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล
-ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค
-Non-Traditional Security Challenges: Thailand and Regional Cooperation
-การเมืองภาคประชาชน / การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย
-ระบบและกลไกการตรวจสอบด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
-Support for true democracy in Thailand: a community perspective
-PFI การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น
-การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมือง
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา
และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
-การปรึกษาหารือสาธารณะ แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอ
รูปแบบสำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2


2

เลขาธิการ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ห้า พุทธศักราช 2552-2553 พร้อมซีดี
1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 97 (เมษายน 2562)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-Thailand Narcotics Control Annual Report 2017
5
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2562)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
-นิตยสาร SAWASDEE (August 2017)
-นิตยสาร SAWASDEE (August 2018)
-นิตยสาร SAWASDEE (August 2019)
1
1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
(ด้านการอุดมศึกษา)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 494 (สิงหาคม 2562)
10
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจ (Inspire Update) ปีที่ 11
ฉบับที่ 6 (สิงหาคม - กันยายน 2562)
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รำลึกถึง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
ในวาระ 150 ปี ชาตกาล พุทธศักราช 2560
-รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561
-Education in Thailand 2018
-รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม
สำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
1

1
1
2

สำนักงานศาลปกครอง
-แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2561
1
สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร 2561
-ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร 2562

1
1
สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2562
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสอง ปี 2562
และแนวโน้มปี 2562 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 18 (มกราคม - มีนาคม 2562)
-ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2560
1
2

1
1
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สลค. สาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์
2
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-ศักราชประดิษฐ์
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
-น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
5

สิงหาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณธราธร คุณชนก
-สิงพิมพ์
101
คุณนิทัศน์ เจียมศรีพงษ์
-การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม
2
ดร.ประวิช รัตนเพียร
-ประชาธิปไตย DIY
2
พระมหาญาณวัฒน์
ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์
-แนวคิดทางการศึกษา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์: นโยบาย กลไก และตัวแสดง(Japan and disaster
relief: policy, mechanism, and actors
-ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น ลำดับที่ 7 เรื่อง อาสาสมัครกับการจัดการขยะหลังภัยพิบัติ TOHOKU
1
2
กรมการจัดหางาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (ปี 2561)
1
1
กรมการพัฒนาชุมชน
-รายงานการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
1
กรมควบคุมโรค
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 13 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 14 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
1
1
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
-ซีดี พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2561 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
1
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
-รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 116 (กันยายน - ตุลาคม 2561)
1
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “โลกไร้พรมแดน”
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
1
คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์
-Buddhist Sustainable Development: A New Approach in
Happiness and Development
1
บรรณาธิการ
“วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์”
-“วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์” ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 175 (กรกฎาคม 2562)
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2561)
1
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 68 (เมษายน - พฤษภาคม 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
1

1
บรรณาธิการวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารไทย
การวิจัยดำเนินงาน
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
รัสเซียศึกษา
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2559)
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 (2561)
1
1
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
วัฒนธรรม (Research on
Culture)
-วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
(สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารสตรี
และเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 10 (2561)
1
บริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหาชน)
-หนังสือมโหรี ดอกสร้อยสักวา
-หนังสือพระนลคำฉันท์
1
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธานคณะกรรมการจัดพิมพ์
หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์
ประจำปี 2562
-บันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
-รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
-DVD ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) โครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน-28
มิถุนายน 2562
1
ผู้อำนวยการหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
-พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเลขานุการและ
สื่อสารองค์กร
-รายงานประจำปี 2561 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
-Annual report 2018 Export-Import Bank of Thailand
1
1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-องค์กรและการจัดการสมัยใหม่
2
รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน
-อาเซียนกับการประยุกต์นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
-บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
-การประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีน : ภายใต้ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0
และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย : เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน
-การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
-การเมืองเปรียบเทียบอาเซียน
-Comparative Politics in ASEAN
-Comparative Studies in ASEAN Cultures and Societies
-Comparative Studies in ASEAN Public Administration
4
3
3
2

2


2

1
1
1
1
1
รองผู้อำนวยการด้านการ
บริหารระบบงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562
-ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
1
1
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
1
เลขาธิการวุฒิสภา
-รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557-2562
1
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
-5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล บทเรียนและการเปลี่ยนแปลง
-แนวทางการขับเคลื่อนแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้
กรอบกฎหมาย: กรณีกิจการโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์สำคัญ
ที่ให้บริการเป็นการ
10
10
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 96 (มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 96 (มีนาคม 2562)
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
-วารสารกระบวนการยุติธรรมฉบับพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ปีที่ 5 เล่มที่ 2
ประจำเดือน เมษายน 2562
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 488
(15 กรกฎาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 489
(22 กรกฎาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 490
(29 กรกฎาคม 2562)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 493 (กรกฎาคม 2562)
3

3

3

10
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562)
1

สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ (Inspire Update) ปีที่ 11 ฉบับที่ 5
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2562)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-สถิติแรงงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมซีดี
1
สำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
-รายงานประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมซีดี
1
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
-โปสเตอร์คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 62
10
หน่วยโลหิตวิทยา
กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
-Textbook of benign hematological disorders in
children & adolescents ตำราโลหิตวิทยาในเด็กและวัยรุ่น
2
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยการออกแบบ
-ศิลปนิพนธ์
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 องค์การคลังสินค้า
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 องค์การคลังสินค้า
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 องค์การคลังสินค้า
1
อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
-น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2

กรกฎาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.จุมพล หนิมพานิช
-นโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนา มุมมองเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
ทางการเมืองการบริหารและกรณีตัวอย่าง
-ตัวแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ จากรัฐประศาสน-ศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่
การบริหารปกครอง สำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหาร
ในภาครัฐ
1

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์
-ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา
ปราบปราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล
ธาระวานิช
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 1
คุณปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
-Thai Jogging (ปีที่ 17 ฉบับที่ 156 พฤษภาคม 2562)
-Thai Jogging ปีที่ 17 ฉบับที่ 157 (มิถุนายน 2562) -สร้างสุข (ปีที่ 15 ฉบับที่ 212 (มิถุนายน 2562)
-สร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 213 (กรกฎาคม 2562)
-ชุดออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน
-Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ
1
1
1
1
1
1
ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 221
รองศาสตราจารย์
ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ
ของภาคการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม เขตที่ 24, 25, 26 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ระบบจำนวน
-ทฤษฎีเซต
1
1
รองศาสตราจารย์ภูมินท์ กิระวานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-หลักการวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคนิคการจำลองผลต่างจำกัดเชิงเวลา 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุวดี วิริยางกูร
-เด็กออทิสติก..สอนไม่ยาก หากเข้าใจ 2
คุณวลุลี โพธิรังสิยากร
-หัวหน้า : ไทยแลนด์ 5.0 สุดยอดผู้นำแห่งยุคนวัตกรรม 1
คุณกวี หวังนิเวศน์กุล
-การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
-วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมหมาย ปะติตังโข
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
-ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1
ศาสตราจารย์
ดร.อลิศรา เรืองแสง
-เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์ 1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2561
1

1
กรมการท่องเที่ยว
-คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2
กรมการปกครอง
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562) 1
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ฉบับเสริม
2
กรมทางหลวง
-รายงานประจำปี 2561 กรมทางหลวง
-Annual report 2018 Department of Highways
1
1
กรมบังคับคดี
-รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 1
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 2
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 (เมษายน - พฤษภาคม 2562) 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 57 ฉบับที่ 3
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
1

5
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-วารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ฉบับเสริม
-The Bangkok Medical Journal For Better HealthCare
Volume 15 No.1 (February 2019)
1

2
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกษอนุกรมวิธาน 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-ซีดีรอม 274
บรรณาธิการ
“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”
-มนุษยสังคมสาร (มสส.)ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 174 (มิถุนายน 2562) 4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 101 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
50
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 73
(เมษายน - พฤษภาคม 2562)
2
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
Applied Science and
Engineering Progress
-วารสาร Applied Science and Engineering Progress Vol. 12
No. 2 (April - June 2019)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 67
(กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
สจส. ทางสะดวก
-วารสาร สจส. ทางสะดวก ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
(มกราคม - พฤษภาคม 2562)
10
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มีนาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
มานุษยวิทยา
-วารสารมานุษยวิทยาปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 3
บรรณาธิการวารสาร
ระดับนานาชาติ
-วารสารระดับนานาชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สถาบันการพลศึกษา
-บรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 29 ฉบับที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 27
ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA - KKU Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA - KKU Journal) ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 27 ฉบับที่ 2
(มีนาคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 10 พ.ศ. 2561 1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10
ฉบับที่ 6 (เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
4
บรรณาธิการวารสาร
เอเชียพิจาร
-วารสารเอเชียพิจาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 2
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร บริษัท อินเด็กซ์
ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
-Hybrid Event Marketing 3
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นันทนาการเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษา
-แนวทางการจัดประกวดวงโยธวาทิต
-เล่าเรื่องของเล่นไทย
-กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
-การจัดค่ายนันทนาการ
2
2
2
2
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
-คู่มือการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม
-อนุสรณ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1
ผู้อำนวยการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา
-รายงานประจำปี พ.ศ.2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
-แผ่นพับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
-แผ่นพับ ทันโลกทันประเด็นด้วยข้อมูลและความรู้
-แผ่นพับ วิธีดาวน์โหลดเอกสารและหนังสือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)
1

10
10
10
ผู้อำนวยการสำนัก
การวางผังและพัฒนาเมือง
-รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี 2561 2
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
-รักสุขภาพ รักษ์โลก 2
ผู้อำนวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABC
-ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า
-การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย
(ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
1
1

1
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (อาจารย์เล่มที่ 2)
1
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี
-รายงานกิจการประจำปี 2561 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
1
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
-รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์
ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย
2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 (พฤศจิกายน 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 95 (กุมภาพันธ์ 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 94 (มกราคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 93 (ธันวาคม 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 94 (มกราคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 95 (กุมภาพันธ์ 2562)
1
1
1
1
1
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรมปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
1
สำนักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1
สำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 490 (เมษายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 475
(15 เมษายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 477
(29 เมษายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 479
(13 พฤษภาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 480
(20 พฤษภาคม 2562)
5
5

5

5

5
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2562)
-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 458 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-นิตยสาร SAWASDEE June 2017
-นิตยสาร SAWASDEE June 2018
-นิตยสาร SAWASDEE June 2019
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 484
(17 มิถุนายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 485
(24 มิถุนายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 486
(1 กรกฎาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 487
(8 กรกฎาคม 2562)
1
1
1
3

3

3

3
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมซีดี
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-แนวปฏิบัติของการสร้างและส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับครู
-ครูไทยยุคใหม่สนใจดิจิทัล
-15 ครูภูมิปัญญาไทยผู้อารักษ์พรรณพืช
1
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 เล่ม 1
2
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-ภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัด
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-รายงานสารสนเทศ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
1
อธิบดีกรมศิลปากร
-108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
1

มิถุนายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกวี หวังนิเวศน์กุล
-การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์
-กองทุนสวัสดิการชุมชนอุโมงค์: ความสำเร็จสู่ความมั่นคง 10
คุณปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
-Thai Jogging (ปีที่ 17 ฉบับที่ 155 เมษายน 2562)
-สร้างสุข (พฤษภาคม 2562)
-Happy 8 ความสุขแปดประการ
1
1
1
ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์
-กาแฟโครงการหลวงกาแฟของพ่อหลวง 2
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
-รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2561 1
คุณสมัย สุขรัง
-เทคนิคแลมป์และการประยุกต์ใช้ 1
กรมการจัดหางาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD News ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 (2562) 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
-รายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-จดหมายเหตุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก: ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3
วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 172 (เมษายน 2562)
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 (พฤษภาคม 2562)
4
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2562)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
-จดหมายเหตุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แห่งที่ 3 วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
4
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
-วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1

1

บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 5
บรรณาธิการวารสารวิชา
การมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
และการสื่อสาร
-วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
สุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
-วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2558)
-วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม 2559)
-วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2
(มกราคม - ธันวาคม 2561)
1

1

1

บรรณาธิการ
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
-วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 1
บริษัท โอไอซี
ครีเอชั่น จำกัด
-ชีวิตใหม่ไร้พุง เรื่องเล่าจากคน (เคย) อ้วน
-ชีวิตใหม่ไร้พุง How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ.
-พร้อมสุขก่อนเกษียณ Aging happily
1
1
1
ประธานมูลนิธิ สด-เนียน
กูรมะโรหิต
-ปักกิ่งนครแห่งความหลัง 10
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
-สิ่งแวดล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Media Ecosystem 2
ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิชีวิตไท -เพราะเธอคือชาวนา 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์
เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
-หลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์รังสี (Fundamental of Radiological Physics) 1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพพร้อมซีดี
-การพัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของภาพถ่ายอาหารในมุมมอง
ของผู้เรียนรายวิชา ADS 358: การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
-การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 231: เภสัชกรรมไทย1
เรื่อง พืชวัตถุ
-ลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
-การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 170 เทเบิลเทนนิส
-คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี
-Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017
-รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี 2561
-Thailand internet user profile 2017
-ซีดีรายงานประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สารสนเทศ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
1
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(สำนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง)
-ดอยตุง 2
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน -บทเรียนชาวนาปรับตัวรับมือ โลกร้อน
-การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
-โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนภูมิอากาศโลก
-ทางเลือกใหม่คนชายขอบ
2
1
2
5
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ.2560-2564
5
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561 1
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์
-กาแฟโครงการหลวงกาแฟของพ่อหลวง 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -วารสารกำลังใจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) 1
สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 ฉบับที่ 60
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสแรก ปี 2562
และแนวโน้มปี 2562
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เวชปฏิบัติครอบครัว 3
-โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย (Alzheimer’s
Disease : Holistic Care and Legal Issues)
1
1
อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Website และ Mobile Application
ภายใต้ชื่อ “Green Digital Library
1

พฤษภาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
-Thai Jogging (ปีที่17 ฉบับที่ 154 มีนาคม 2562)
-กินดี ยูดี (KIND UD)
-เสียงจากภายใน การฝึกตนของครูและศิษย์
-เสียงจากภายใน เรื่องเล่าการขัดเกลาตนบนวิถีผู้นำพา
-เสียงจากภายใน ห้วงแห่งการใคร่ครวญ
1
1
1
1
1
อาจารย์พัชร์หทัย
จารุทวีผลนุกูล
-พฤติกรรมผู้บริโภค
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@ Amphoe ฉบับที่ 2 (มีนาคม- เมษายน 2562)
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 113 (มีนาคม-เมษายน 2561)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 114 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2561)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 115 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561)
1
1
1
กรมประชาสัมพันธ์
-รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น ในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนำไปใช้
ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่รับรู้ในการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
-การประเมินผลโครงการ การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2561
-รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
นโยบายการส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
1
1

1

1

กรมราชเลขานุการ
ในพระองค์
-พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559
4
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2562
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
-ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 24
2
1
10
บรรณาธิการ
Rajabhat Journal
of Sciences,
Humanities &
Social Sciences
-Rajabhat Journal of Sciences,Humanities & Social Sciences
Vol. 19 No. 2 (June - December 2018)
3

บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว TAT Review
ไตรมาสที่ 2/2562
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 2/2562
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
3

บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562)
6

บรรณาธิการวารสารจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
3
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
“ศรีพิบูลฯ”
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ศรีพิบูลฯ” ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
3
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)
1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ Southeast
AsianJournal of
Sciences
-วารสารวิชาการ Southeast Asian Journal of Sciences
Vol.6 No.2(December 2018)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม 2562)
1
ผู้อำนวยการศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสารและ
ของเสียอันตราย(ศสอ.)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี (เล่ม 2)
-บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ/รหัส และข้อมูลอ้างอิง
1
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 11 ฉบับที่117(กุมภาพันธ์ 2562)
1
มูลนิธิพระสงบ
มนสฺสนฺโต
-ประวัติท่านพระอาจารย์ขาว อนาลโย
-ประวัติท่านพระอาจารย์ลี กุสลธโร
-สัมมาสมาธิ
-ธุดงค์เพื่อ
-ทำใจให้ดี
-รักษาใจเรา
-รู้ให้จริง
-รู้ตามฐานะ
-อย่าเชื่อ
1
3
1
1
1
1
1
2
1
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการ
สำนักงานอุทยาน
การเรียนรู้
-เข็ม
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้าสูง พ.ศ.2559 ฉบับประมวล
-มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายงานการประเมินประเทศไทย ธันวาคม 2560
1


1

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 489 (มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 471(18 มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 472 (25 มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 473 (1 เมษายน 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 474 (9 เมษายน 2562)
1
1
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
1
สำนักงานเลขาธิการว
วุฒิสภา
-วีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation ที่เกี่ยวกับวุฒิสภา เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” และ “กรรมาธิการวุฒิสภา”
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1
สำนักพระราชวัง
-วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่2 ฉบับที่3 (มิถุนายน-กันยายน 2561)
1
อธิการบดีมหาวิทยา
ลัยราชภัฏเลย
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2062111 ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน
-แซ็กโซโฟนหมอลำ
1
1

เมษายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ชวินทร์
เลิศศรีมงคล
-อาชีวเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว
1
รองศาสตราจารย์
ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
-ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)
1
อาจารย์พันเดช ร่มไทรทอง
คณะบัญชี
-The portable mba in entrepreneurship
-Sarbanes-Oxley for dummies
-2007 U.S. Master gaap guide
-Perfect hostage
-Intrapreneuring
-What is Sarbanes-Oxley?
-Richard Branson like a virgin
1
1
1
1
1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
-การยศาสตร์และสรีรวิทยาของการทำงาน
-Ergonomics and quality of life
1
2
คุณมีชัย ฤชุพันธุ์
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1
คุณวิชรัตน์ วิวัฒน์บุญคุปต์
-Harry Potter and the Goblet of Fire
-The Wings of The Dove
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.แววตา ตชาทวีวรรณ
-การรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชาติ สุภาพ
-ฟิสิกส์ เบื้องต้น/ทั่วไป เล่ม 1
5
กรมปศุสัตว์
-รายงานประจำปี 2561 กรมปศุสัตว์
1
กรมส่งเสริมการเกษตร
-เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-การเล่นของเด็กไทย เล่ม 2 พร้อมซีดี
1
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-Pet imaging in dementia การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม
1
คณบดีคณะรังสีเทคนิค
-Mammographic imaging a practical guide
1
ครอบครัวพิบูลย์สมบัติ
-บอกเล่าเก้าสิบ
1
ครอบครัวพิบูลย์สมบัติ
-อาจารย์บุญมี พิบูลย์สมบัติ เมธีแห่งพริบพรีนคร
1
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ณ หว้ากอ
-70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
1
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
-นวมินทรบรมนาถราชไมตรี
2
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-The Royal Coronation Ceremony
-ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
1
1
1
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
-Ease of doing business : Thailand MICE facilitation report
3
ผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริม
กิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2561
1
1
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
-รายงานประจำปี 2560-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
1
รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์
สำนักงานอาคาร
และสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์
41
เลขาธิการมูล
นิธิต่อต้านการทุจริต
-ถอดบทเรียนการต่อสู้ทุจริต โครงการจำนำข้าว
1
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ