ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด

นำเสนอรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดที่มอบทรัพยากรสารสนเทศ แก่สำนักหอสมุด โดยจำแนกเป็นรายเดือน

มิถุนายน 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกวี หวังนิเวศน์กุล -การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2
รองศาสตราจารย์
ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์
-กองทุนสวัสดิการชุมชนอุโมงค์: ความสำเร็จสู่ความมั่นคง 10
ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
-กาแฟโครงการหลวงกาแฟของพ่อหลวง 2
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -สร้างสุข (พฤษภาคม 2563)
-โปสเตอร์ การเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1
3
คุณวิชัย หิรัญวงศ์ -รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2561 1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
-Manual of animal cell and tissue culture techniques 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
-หลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์รังสี (Fundamental of Radiological Physics) 1
กรมการจัดหางาน -รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2562
1
1
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 1
กรมศิลปากร -นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน -รายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 2
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-จดหมายเหตุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก: ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3
วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
1
บรรณาธิการ “วิศวสารลาดกระบัง” -“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าวแวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 1
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการจุลสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 77 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร KMITL News -วารสาร KMITL News ปีที่ 15 ฉบับที่ 72 (ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563)
-วารสาร KMITL News ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563)
8
บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสารการ
บัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA - KKU Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA - KKU Journal) ปีที่ 13
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 18 ฉบับที่ 1/2 (2563)
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 18 ฉบับที่ 1/3 (2563)
4
4
บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด -ชีวิตใหม่ไร้พุง เรื่องเล่าจากคน (เคย) อ้วน
-ชีวิตใหม่ไร้พุง How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ.
-พร้อมสุขก่อนเกษียณ Aging happily
1
1
1
ประธานมูลนิธิ สด-เนียน
กูรมะโรหิต
-ปักกิ่งนครแห่งความหลัง
-คนลากรถ
1
ผู้จัดการกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-สิ่งแวดล้อมนิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Media Ecosystem 10
ผู้จัดการสำนักงาน
มูลนิธิชีวิตไท
-เพราะเธอคือชาวนา 1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
-30th Supalai Anniversary Celebrating The Success & Happiness 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017
-รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561
-Thailand internet user profile 2017
-รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-ซีดีรายงานประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สารสนเทศ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1

1
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(สำนักงานโครงการ
พัฒนาดอยตุง)
-ดอยตุง 500
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน -บทเรียนชาวนาปรับตัวรับมือ โลกร้อน
-การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
-โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนภูมิอากาศโลก
-ทางเลือกใหม่คนชายขอบ
2
1
2
5
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 2
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 103 (ตุลาคม 2562) 3
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร “Smart Life by อย.” ปีที่ 4 ฉบับที่ 19 (พฤษภาคม 2563) 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ (Inspire Update) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มีนาคม - เมษายน 2563)
1
สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) 1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2563
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
-รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2563
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563
2
2
2
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เวชปฏิบัติครอบครัว 3
-โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย (Alzheimer’s Disease :
Holistic Care and Legal Issues)
3
2
อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-สิทธิ์การเข้าใช้งาน Website และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ
“Green Digital Library”
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
1

1

กรกฎาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี
ไชยพินิจ
-รายงานการวิจัยเรื่อง เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก: กรณีศึกษาโครงสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย 1
คุณนิตยา สุนทรสิริพงศ์ -แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เภสัชกรหญิงปริรัตน์
คนสูง
-ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรูปแบบรับประทานที่ไม่ใช่สารต้านวิตามินเค 1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 1
คุณวัฒนา อัศวเหม -เปิดหัวใจลูกผู้ชายที่ชื่อ วัฒนา อัศวเหม 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา
ตังคนานนท์
- Basic Immunological Techniques 1
ดร.สุปราณี พณิชยพงศ์ -การตรวจชำระและแปลคัมภีร์จตุรารักขาอรรถกถาบาลี 3
ดร.พทป.สุรัสวดี สินวัต -วิถีชอง ภูมิปัญญาการปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพร จังหวัดจันทบุรี
-สารสกัดสมุนไพรชาวชอง แหล่งกำเนิด วิธีการ สรรพคุณ
-เอกสารการวิจัยภาคสนาม ทำเนียบสมุนไพรชาวชอง จังหวัดจันทบุรี
1
1
1
กรมการค้าภายใน -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการค้าภายใน 1
กรมประชาสัมพันธ์ -วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 262 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -วารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 ในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 1
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ปี 2562 พร้อมซีดี
-รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 พร้อมซีดี
-Proceedings การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 พร้อมซีดี
-รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1

1
1
1
กระทรวงการต่างประเทศ -ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย -ซีดีวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 205
คณบดีสำนักวิชา
นวัตกรรมสังคม
-เชียงรายยั่งยืน 1 : สะพาน การค้า วิถีชีวิตและภัยพิบัติฒิพฬ -เชียงรายยั่งยืน 2 : เศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากร เทคโนโลยี และความเป็นนานาชาติ
-เชียงรายยั่งยืน 3 : ประวัติศาสตร์ ศิลปะ กฎหมายและพื้นที่พิเศษ
1
1
1
บรรณาธิการ Science &
Technology Asia
-Science & Technology Asia Vol. 25 No. 1 (Jan.-Mar.2020) 1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 20 ฉบับที่ 185 (พฤษภาคม 2563) 4
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2563) 1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
“มุสลิม กทม.”
-วารสาร “มุสลิม กทม.” ฉบับที่ 53 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
Omni Happiness
Magazine
-วารสาร Omni Happiness Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 28 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563) 1
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมัยที่ 26 (พ.ศ.2561-2564)
-วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2562 สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน 1
ผู้อำนวยการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2562 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย -รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ซีดีบันทึกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
111
148
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-การถอดบทเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ
1
ผู้อำนวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2562
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) -แผนสงครามเบ็ดเสร็จเพื่อเอาชนะความยากจนและการขาดความเป็นธรรม 1
โรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ไทย
-กรณีธรรมกาย บทเรียนพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมปัญญา 1
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
-ความก้าวหน้าระยะครึ่งแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้าน
จุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
1
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา -พจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 1
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
รำไพพรรณี
-รายงานกิจการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2562
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม -วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)
-วารสาร Social Science Asia : Modern Justice Administration
and the Persisting Forms of Crime
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมซีดี
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
-ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์
3
3
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -สาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 2
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 3
2
2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
-สรุปการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” พร้อมซีดี
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
-40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี 1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า 2
อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
-รายงานผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-50 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประวัติศาสตร์สู่อนาคต ภาษาไทย
-50 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประวัติศาสตร์สู่อนาคต ภาษาต่างประเทศ
1
1

สิงหาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยพร พานิชรุทติวงศ์
-การออกแบบตัวละครเพื่องานคอมพิวเตอร์อาร์ต (Character Design for Computer Art) 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
-การจัดการฝึกอบรม 1
รองศาสตราจารย์
ดร.นุตา ศุภคต
-การสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ
-การเสริมแรงในอิลาสโตเมอร์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
-วิทยาการวิจัยทางการศึกษา (Research science in education) 1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก
-สร้างสุข (กรกฎาคม 2563)
-คู่มือชีวิตวิธีใหม่
1
1
รองศาสตราจารย์
สุรพล สุวรรณ
-บ้าน+น้ำ (สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ)
-บ้านสังกะสี
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.หาญศึก บุญเชิด
-เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการแยกบริสุทธิ์ฟอสโฟเปปไทด์ : Basic Techniques For
Phosphopeptide Enrichment
1
คุณอินทิรา
วิทยสมบูรณ์
-IM : คือ-อยู่-เป็น 1
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
1
กรมการปกครอง
-รายงานประจำปี 2562 กรมการปกครอง 1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2
กรมบังคับคดี
-รายงานประจำปี 2562 กรมบังคับคดี 1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563) 1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-โขน : มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย 2
กระทรวงการต่างประเทศ
-การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดย
สมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561
-Motivators for Sustainability: 17 Lessons of Sustainable Development
1

1
คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์
-ซีดีปริญญานิพนธ์ 30
นายกสมาคม
ประชาสัมพันธ์ไทย
-Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด 1
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
ท่องเที่ยว TAT Review
-จุลสารวิชาการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 2/2563 1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
และวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-สืบสานสู่ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ
-สานฝัน รวมใจ พัฒนาวัคซีนไทย 4
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOM MEDIA
-English Structure for Paragraph Writing
-Academic Reading
-Writing Compositions for Thai Students
-English Structure for Reading Comprehension
-ภาษาและวัฒนธรรม
-ดนตรีปฏิบัติ (ดนตรีแจ๊ส)
-หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
-จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
1
1
1
1
1
1
1
1
ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์รังสี (Fundamental of Radiological Physics)
-อันตรกิริยาและการทอนของรังสี (Interaction and Attennuation of Radiation)
1
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
-รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย วิทยาลัยดนตรี
-ทฤษฎีดนตรีตะวันตก พิมพ์ครั้งที่ 2 2
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings 7th Internatonal Conference on Security Studies
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
-Proceedings 1st National and International Virtual Conference
on Multidisciplinary Research
-Preceedings 6th National and International Conference on Political
Science And Public Administration
1
1
1

1
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
-บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด 2
สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2558 (มกราคม พ.ศ.2562 – เมษายน พ.ศ. 2563)
2
สำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
-Thailand Narcotics Control Annual Report 2018 1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน
-The story of Phra Abhai Mani
3
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
-Know Covid (รู้ทันโควิด) 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2
อธิการบดีสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-รายงานประจำปี 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2

กันยายน 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กองกูณฑ์
โตชัยวัฒน์
-การพัฒนาโครงการจัดสรร 1
คุณแทนไท ชีวโศภิษฐ
-The Art of Conference Room 1
คุณธรรศ อัมโร
-วิทยาศาสตร์กายภาพการดนตรี 1
รองศาสตราจารย์
ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์
-การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย : บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ 1
พันเอก นายแพทย์
พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
-ดีวีดี ที่สุดของหัวใจ “ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ” 1
รองศาสตราจารย์
ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
-ดีวีดี การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน Energy Conscious Building Design 1
คุณไพรินทร์ บุหลัน
-ลำพูนวันนี้ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ย้อนอดีต
วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต”
1
รองศาสตราจารย์สุนันท์
ลิ้มตระกูล
-วิศวกรรมปฏิกิริยาหลายเฟส : แนวทางการศึกษารายกรณี 1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 1
กรมการปกครอง
-กานิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563)
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
-ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2546
1
1
1
2
กรมควบคุมมลพิษ
-รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2 (2563) 1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 118 (มกราคม - มีนาคม 2562)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 119 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
1
กรมบังคับคดี
วารสารกรมบังคับคดี
-ปีที่ 23 ฉบับที่ 120 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
-วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) ปีที่ 6 เล่มที่ 10 มิถุนายน 2563
-ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2562
1
2
กรมพลศึกษา
-สานสัมพันธ์เครือข่ายนันทนาการ 5
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 40 1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
-พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
-ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1
2
2
2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-DSI Annual Report 2019 1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 พร้อมซีดี 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 5
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-แบคทีเรียในอาหารหมัก 1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
-การออกแบบฐานราก (Foundation Design) 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
1
คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-องค์ความรู้ “ปราสาทศพ” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมบ้านร่องบัวลอย 1
คณะผู้จัดทำหนังสือ
REST IN PROGRESS
(R.I.P.)
-Rest in progress (R.I.P.) 1
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการ
จุลสารช่อดอกปีบ
-กาจุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 10 ฉบับที่ 24 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563) 2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 16 ฉบับที่ 74 (เมษายน - พฤษภาคม 2563) 8
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2563 1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/63 5
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัยดำเนินงาน
-วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
-วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 2
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
ระดับนานาชาติ
-วารสารระดับนานาชาติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
ราชนครินทร์
-วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยวัฒนธรรม
Research on
Culture)
-วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
-วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
-วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา -รอบรู้นันทนาการ
-สร้างสุขสูงวัยด้วยกิจกรรมนันทนาการ
-แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์นันทนาการ
-ผู้นำนันทนาการ
-มหกรรมนันทนการอาเซียน
-วีดีทัศน์ เรื่อง ต้นแบบนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
-วีดีทัศน์ เรื่อง คู่มือการจัดการนันทนาการ “การเล่นของเด็ก”
-เหรียญกษาปณ์สองสีที่ระลึกรัชกาลที่ 9
1
1
1
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
1
1
ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1
ผู้อำนวยการกองบริหาร
วิชาการและวิจัย
วิทยาเขตปัตตานี
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การนำหลักดุลยภาพอิสลามมาใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในพหุสังคม : ศึกษากรณีครูอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี เขต 1
1
ผู้อำนวยการระดับสูง
คลัสเตอร์วิจัยอายุร
ศาสตร์เขตร้อน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ชาดกในจิตรกรรม
-สมุดภาพพระพุทธประวัติ
1
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-ดีวีดี ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) 1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-ซีดี 18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต -ประวัติท่านพระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ
-สมาธิไก่ป่า
-ขณะจิตคือนิโรธ
-หาที่ลงใจ
-ล้มแล้วลุก
-ขมเป็นยา
- 7 วัน 7 ปี
-ทำอย่างไรดี
-นี่สันนิษฐานเอา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
รองคณบดีฝ่ายบัญชี
และการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-รองคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
-นโยบายสาธารณะ 30
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
-การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อการมีอายุยืน
-วารสารการพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1
1
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์
ความรู้และผู้อำนวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ
-โบราณคดีมิวเซียมสยาม 1
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
-รายงานผลการศึกษาแนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighter) ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 1
เลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
-ดีวีดี สื่อประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ 1
สำนักงาน ป.ป.ส.
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563) 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 104 (พฤศจิกายน 2562) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร “Smart Life by อย.” (สิงหาคม - กันยายน 2563)
-วารสาร “Smart Life by อย. (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563)
1
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -วารสารตำรวจ ปีที่ 56 ฉบับที่ 463 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 505 (กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 543 (3 สิงหาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 545 (17 สิงหาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 546 (24 สิงหาคม 2563)
8
3
3
3
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 504 (มิถุนายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 537 (22 มิถุนายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 538 (29 มิถุนายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 539 (6 กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 540 (13 กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 541 (20 กรกฎาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 542 (27 กรกฎาคม 2563)
10
3
3
3
3
3
3
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจ (Inspire Update) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563 4
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
-วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)
-สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562
1
1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2563
-หนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

-รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 2 / 2563
1
1
1
สำนักพระราชวัง -จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 -
มกราคม 2563)
1
หัวหน้าโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทาง
โลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-การจำลองระบบ 1
หัวหน้าภาควิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
-การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว : แนวคิดและวิธีวิจัย 1
อธิบดีกรมศิลปากร -จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมซีดี
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-ที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1

ตุลาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ศาสตราจารย์
ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
-ตัดวงจรรัฐประหาร 2
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -Thai Jogging (มิถุนายน 2563)
-My Little Kitchen : ครัวบ้านบ้าน
-การศึกษางานก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สายใจ พัวพันธ์
-การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 3
รองศาสตราจารย์
ดร.ยุทธพร อิสรชัย
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2547-2559
1
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ -รายงานประจำปี 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -Financial condition of cooperative in Thailand 2019
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการ ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นิคม ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียน ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2562
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
และเวชศาสตร์การกีฬา
-กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ 1
คณบดีวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
-88 ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง 1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับที่ 78 (เมษายน -
มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ฉบับที่ 75 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสาร มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ราชมงคลล้านนา
-บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนาปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
บางกอก Economy
-วารสารบางกอก Economy (ปีที่ 44 ฉบับที่ 2/2563) 30
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนศาสตร์ วิทยาลัย
พัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์
-วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
เมษายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1

1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร
-วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร วารสารวิชาการสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 8
(มิถุนายน 2563)
1
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -ซีดีรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1
ผู้จัดการโครงการพัฒนา
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
-การทบทวนเชิงกลยุทธ์ Strategic review เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผบ
กระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
1
ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1
ผู้อำนวยการ
กองโบราณคดีใต้น้ำ
-Past, present and future of ASEAN Maritime Heritage Proceedings
of International Symposium 15th-16th June 2017 Bangkok, Thailand
1
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
-รายงานประจำปี 2562 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
-รายงานความยั่งยืนปี 2562 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2
1
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเลิดสิน
-Highlight in geriatrics 1
ผู้อำนวยการสถาบันจีน-
ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
-Thai foreign policy 1932-1946
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
งานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
-จุดหมายปลายทาง 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 1
ผู้อำนวยการสำนัก
สนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
-การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)
-คู่มือการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)
2
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561-2562
1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์ 2
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน -คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน 1
สภากาชาดไทย -รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2562 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1
สำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
-ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2558 1
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
-สาเหตุและการแก้ไข การวิบัติของฐานรากเสาเข็มของอาคาร 3 ชั้นบนดินเหนียว
อ่อนในกรุงเทพมหานคร
-การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายที่มีค่า
โมดูลัสความละเอียด 2.3 โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ
-การศึกษางานก่อสร้างพื้นระบบ Post-tension
-การจัดการฐานข้อมูลชั้นดินในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสำหรับงานวิศวกรรมฐานราก
-การจัดทำค่าผลิตภาพและต้นทุนงานตอกเสาเข็ม
-คอนกรีตพรุน กรณีไม่มีทรายในส่วนผสม
-Productivity analysis of concrete pouring work for reinforced
concrete slab case study : Penisular Condominium Yangon, Myanmar
-Construction delay analysis using activity variation analysis
method
-การหาส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายมีค่าโมดูลัส
ความละเอียด 3.1 และค่ายุบตัวของมอร์ต้าร์ 25 มิลลิเมตร โดยใช้สารลดน้ำ
พิเศษ
-การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์เหลวเพื่อถมหลังท่อ
-การคำนวณการทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยวและกลุ่มในดินสองชั้น
-การหาส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายมีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.1
และค่ายุบตัวเฉลี่ยของมอร์ต้าร์ 25 มม.
-คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 1,000 กก. ต่อ ตร.ซม. เพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์
-เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำหรับการใช้งานเร่งด่วน
-แบบจำลองการเกิดการเดินทางของโรงพยาบาลเอกชน
-การออกแบบฝายบ้านโคกผักหวาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
-การหาส่วนผสมของคอนกรีตให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.213 โดยใช้ทรายที่มีค่าโมดูลัสละเอียด 2.70
มีค่ายุบตัวเฉลี่ยของมอร์ต้าร์ 25 มม. โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ
-Elemetal cost analysis by using NRMI case study : Rangsit
Prayulasak 2 Building, Rangsit University, Thailand
-การหาความชื้นมวลรวมเพื่อปรับปริมาณน้ำขณะผสมคอนกรีตสำหรับการผลิตเสาเข็ม
-ผิวถนนคอนกรีตเร่งด่วน
-การออกแบบพื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
-การศึกษาผลกระทบการไหลแผ่ของซีเมนต์เพสต์ต่อการยุบตัวของมอร์ต้าร์ กรณีใช้
สารผสมเพิ่ม Sikament G8
-การศึกษาผลกระทบการไหลแผ่ของซีเมนต์เพสต์ต่อการยุบตัวของมอร์ต้าร์
กรณีใช้สารผสมเพิ่ม Plastomix 705
-การหาส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย 2.3 ค่ายุบตัวมอร์ต้าร์
ที่ 25 มิลลิเมตร โดยใช้สารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว
-อิฐดินผสมวัสดุธรรมชาติ กรณีใช้เถ้าแกลบ ขี้เลื่อย และฟาง
-การปรับปรุงคุณภาพหินคลุกปรายตะแกรงโดยใช้วัสดุผสมเพิ่ม
-การศึกษาความปลอดภัยในงานตอกเสาเข็มแบบตุ้มกระแทก
-การวัดความก้าวหน้าและประเมินสถานะของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมAspire Erawan Prime
-การศึกษาการติดตั้งเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปด้วยระบบ Groutec couler
1

1

1
1
1
1
1

1

1


1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

พฤศจิกายน 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการ
เสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย พร้อมซีดี
1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -ป้ายตั้งผลักดันให้ผักนำ
-Thai Jogging (ปีที่ 18 ฉบับที่ 170 กรกฎาคม 2563)
-โปสการ์ด หวาน มัน เค็ม
- ปิ๊งด้วยภาพ
1
1
9
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภาตังคนานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Manual of animal cell and tissue culture techniques 1
คุณสยุมพร ฉันทสิทธิพร -อธิศาสตร์ (ตำราต้าเสวีย) และทางแห่งความพอดี (ตำราจงยง) 1
พลตำรวจตรี
ดร.สุพิศาล
ภักดีนฤนาถ
-การจัดการขั้นสูง 2
กรมการจัดหางาน -วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
-ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2564 – ปี 2565
1
1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-รวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ.2547-2561
1
กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
-รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
กรมศิลปากร -นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2563) 1
กรมสรรพากร -รายงานประจำปี 2562 กรมสรรพากร 1
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
2
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
-การทบทวนเชิงกลยุทธ์ (Strategic review) เรื่อง การจัดการและรับมือกับปัญหา
ผลกระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
-สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560 (Situation of the Thai elderly 2017)
-สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561 (Situation of the Thai elderly 2018
-มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand research expo 2020)
1

1
2
1
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ -รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย
-เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย
-ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย
1
1
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-พรรณพฤกษาล้านนาจากพันธุกรรมพืช สู่ลวดลายในศิลปกรรม 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย -พระพุทธศาสนามหายานในอินเดียพัฒนาการและสารัตถธรรม
-มหาจุฬาฯ งานสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม
-Buddhadhamma the laws of nature and their benefits to life
1
1
1
คณบดีสำนักวิชา
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1
นมัสการ
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-พระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหัวเมืองฝ่ายเหนือ
วัฒนคุณาธรานุสรณ์พระครูธรรมธรเทวประภาส
1
นายกแพทยสภา -ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 1
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1
บรรณาธิการ
Policy Brief
-Policy Brief (ฉบับที่ 60 - 67 และฉบับที่ 73)
-จุลสาร Policy Brief (ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
9
1
บรรณาธิการวารสาร
“ข่วงผญา”
-วารสาร “ข่วงผญา” ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
-สัพพะตำราสล่าล้านนา”
1
1
บรรณาธิการวารสาร
“มุสลิม กทม. นิวส์”
-วารสาร “มุสลิม กทม. นิวส์” ฉบับที่ 55 (กันยายน - ตุลาคม 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 16 ฉบับที่ 76 (สิงหาคม - กันยายน 2563) 4
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ก้าวทันวิจัยกับศจย.
“ปกป้องเยาวชน” จาก
“กลยุทธ์การตลาด
ธุรกิจยาสูบ”
-วารสารก้าวทันวิจัยกับศจย. “ปกป้องเยาวชน” จาก “กลยุทธ์การตลาดธุรกิจยาสูบ”
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563)
-แผ่นพับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2563)
-วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 1
ประธานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาศิลปะ วัฒนธรร
มและการท่องเที่ยวสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
(ปี พ.ศ. 2557-2562)
-จดหมายเหตุโครงการ We care about you 1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-30 ปี ข้างคลองคันนายาว รวมบทกวีนิพนธ์ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
-เจียระไนใจธรรม
-เจียระไนใจรัก
-เจียระไนใจเมือง
-มงกุฎกวี แปดทศวรรษ
-วันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 21 8พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-แผ่นพับ โครงการบูรณะอนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
1
1
1
1
1

1
1
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ
-GIT Gem & Jewelry Review (Issue 2/2020) 1
ผู้อำนวยการสำนัก
การจราจรและขนส่ง
-สถิติจราจรปี 2562 2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOM MEDIA
-Inbound tour conducting TRM 383
-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ TRM 101
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2562 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
ผู้อำนวยการ
สำนักยาและ
วัตถุเสพติด
-Thai herbal pharmacopoeia 2020 volume I and II 4
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง
(นปส.) รุ่นที่ 75
-ดีวีดี รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 2
เลขาธิการสมาคมบัณฑิต
ทางกฎหมายและ
พุทธศาสตร์
-พุทธนิติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (1 มีนาคม 2563) 1
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ไมโครไบโอต้าและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร 1
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10
สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 110 (พฤษภาคม 2563)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 111 (มิถุนายน 2563)
1
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม -วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
-รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2562
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2563)
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-รวมกฎหมาย อว. 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 เล่ม 1
-สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 เล่ม 2
2
2
สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา -สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย : การไม่มีอยู่ และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดชอบของรัฐ
-นิติรัฐและนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตยไทย
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาล
รัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ
-รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษา
เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน
-The constitutional court rulings 2003
-The constitutional court rulings 2004
-The constitutional court rulings 2005
-The constitutional court rulings 2006
-The constitutional court rulings 2007
-The constitutional court rulings 2008
-The constitutional court rulings 2013
-The constitutional court rulings 2014-2016
-Verfassung des konigreichs Thailand B.E. 2560 (2017)
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561
1

1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-นิตยสาร อาร์ตสแควร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 (กรกฎาคม 2563)
-นิตยสาร อาร์ตสแควร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 37 (กันยายน 2563)
-ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร 2563
1
1
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย
1
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมซีดี
1
อธิการบดีวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์
-การพยาบาลผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ
1
อธิบดีกรมพลศึกษา -รายงานการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางการกีฬา : บทบาทของความสามารถ
ทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย
1

ธันวาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกศินี ชัยศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
-ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการบริการในโรงแรม 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จินตวัฒน์
ไชยชนะวงศ์
-กรรมวิธีการผลิต 1
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
-นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน :
สภาพปัญหาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข
-รายงานวิจัยเรื่อง ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย
2

2
นมัสการพระครูวิสุทธิสุตคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ไตรมิตรวิทยาราม
-เส้นทางบุญ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-Manual of animal cell and tissue culture techniques 1
เคานต์เจเรลด์ แวน เดอ
สตราเทน พอนโธส
-เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (คุฟตาฟ โรลิน ยัคมินส์) 1
ดร.โสภณ พรโชคชัย -CSR ที่แท้ -แนวทางการจัดการปัญหาคนเร่ร่อน 1
1
คุณอัมรินทร์ จันทนะศิริ -ปรัชญาการศึกษาของไทย 1
กรมการปกครอง -บทบาทหน้าที่กรมการปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม -สมบัติของผู้ดี 100
นายกเทศมนตรี
ตำบลบางพระ
-พลิกโฉมท้องถิ่นบินนอกกรอบ 1
นายกสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : อนาคตสื่ออนาคตประเทศ 2
บริษัท ฉัตร (บิ๊ก
ไอเดีย คัม ทู ไลฟ์) จำกัด
-D-HOPE 10 Program บ้านตลาดล่าง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
-D-HOPE 10 Program ชุมชนบ้านนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
-D-HOPE 10 Program บ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-D-HOPE 10 Program บ้านเนินแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
1
1
1
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
Privacy Thailand
-General data protection regulation ฉบับภาษาไทย
-ประเทศโปรงใส
1
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 1
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน -เป็นมุสลิมใครว่ายาก?
-โอสถสมานแผลแด่ชนอับปัญญา
1
1

มกราคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.จารุวรรณ ขำเพชร
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์
พวา พันธุ์เมฆา
-หนังสือ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-หนังสือ 2
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์
พวา พันธุ์เมฆา
-หนังสือ 2
คุณศรุต ศรีสันติสุข -หนังสือ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุชนาฏ
เจริญจิตรกรรม
-หนังสือ 1
กรมการปกครอง -นิตยสาร 1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-หนังสือ 5
กรมสรรพากร -หนังสือ 1
กลุ่มจิตอาสาในนาม
กลุ่ม “สมาคมใฝ่ทำดี”
และ กลุ่ม “Lady Safal”
-หนังสือ 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-หนังสือ 4
เครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อม
-หนังสือ 1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสาร 1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร 2
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสาร 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสาร 1
ประธานกรรมการ
โครงการรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น
-หนังสือ 1
ประธานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา
-หนังสือ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด -หนังสือ 5
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-หนังสือ 1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
-วารสาร 1
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ด้านเอดส์
-หนังสือ 1
เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วารสาร
-หนังสือ
2
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -หนังสือ 2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสาร 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-หนังสือ 2
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร 1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-สิ่งพิมพ์ 8
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-หนังสือ 1
สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
-หนังสือ 3
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา -หนังสือ 2
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-หนังสือ 4
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ -จดหมายข่าว 3
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -จดหมายข่าว 1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-หนังสือ 1
สำนักพระราชวัง -วารสาร 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-หนังสือ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-หนังสือ 8

มกราคม 2564

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร -หนังสือ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
-หนังสือ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย
จิตรเหล่าอาพร
-หนังสือ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์)
-หนังสือ 1
คุณปราการ โคมแก้ว
(เชน ชุมพร)
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ
-หนังสือ 1
คุณธนา ศิริวัลลภ -หนังสือ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ
-หนังสือ 1
ศาสตราจารย์
สุกัญญา สุจฉายา
-หนังสือ 1
กรมบังคับคดี -วารสาร 3
กรมศิลปากร -นิตยสาร 1
กลุ่มธรรมสายธารธรรม -หนังสือ 4
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ -หนังสือ 9
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
-หนังสือ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสาร 2
คณบดีวิทยาลัยดนตรี -หนังสือ 14
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสาร 1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการพืชเสพติด
-จุลสาร 1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1
รองศาสตราจารย์ -หนังสือ 1

พฤษภาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
-สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก
-The golden land Suvarnabhumi
1
1
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก -Thai Jogging ฉบับที่ 165-166
-สร้างสุข (มีนาคม 2563)

-โบว์ชัวร์ Sook (มีนาคม 2563)
-ว่าด้วยความสร้างสรรค์
-ปฏิทินการกินผักตามฤดูกาล
-พลังรักเปลี่ยนโลก
2
1
1
1
1
1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (2/2562) 1
กรมประชาสัมพันธ์ -วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 261 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
-วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
-วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
1
1
1
กองบัญชาการกองทัพไทย -วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 5
บรรณาธิการ “วิศวสารลาดกระบัง” -วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 3-4 (กันยายน - ธันวาคม 2562) 1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน มีนาคม 2563
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน เมษายน 2563
4
4
บรรณาธิการจุลสารช่อดอกปีบ -จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) 2
บรรณาธิการวารสาร
กรมอู่ทหารเรือ
-วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2563 1
บรรณาธิการวารสารการบัญชี
และการจัดการ
-เวารสารการบัญชีและการจัดการปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มีนาคม 2563)
5
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11
ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1

1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
Southeast Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bangkok Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2563)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
(มกราคม 2563)
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
(กุมภาพันธ์ 2563)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
อินทนิลทักษิณสาร
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บางกอก Economy
-วารสารบางกอก Economy ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2563) 30
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ปีที่ 17 ฉบับที่ 65 (มกราคม - มีนาคม 2563) 2
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี (เล่ม 2)
-บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ/รหัส และข้อมูลอ้างอิง
3
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) 1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) 2
สำนักงาน ป.ป.ส. -วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 -
มกราคม 2563)
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
1

1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 521 (2 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 522 (9 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 523 (16 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 524 (23 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 525 (30 มีนาคม 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 526 (6 เมษายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 527 (13 เมษายน 2563)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 528 (20 เมษายน 2563)
3
3
3
3
3
3
3
3
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -วารสารกำลังใจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
1
1

มีนาคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณฐากูร พานิช
-เรียงเล่าเราสอง : คันฉ่องส่องชีวิตนักการทูต 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
-หอยเชอรี่ พยาธิปอดหนู ระบบภูมิคุ้มกัน และการควบคุม
-ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว
-องค์การและการจัดการ ฉบับมาตรฐาน
-องค์การและการจัดการ
-พฤติกรรมองค์การ
-การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552
-ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ความท้าทายของสังคมไทย
1
1
1
1
1
1
1
คุณภัคพล งามลักษณ์
-ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว
5
คุณมารศรี ยกเต็ง
-อัตชีวประวัติหรือข้าพเจ้าทดลองความจริง
-เทศน์ให้ทำ’44
-ตะวันออก-ตะวันตกใครสร้างโลกสมัยใหม่
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-กกกอผู้สืบสาน
-English for information scientists
2
1
กรมพลศึกษา
-"ผลการวิจัย เรื่อง ชุมชนต้นแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในภูมิภาคและท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง"
3
กรมหม่อนไหม -ครบรอบ 9 ปี กรมหม่อนไหม 1
การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2562 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1
คณะอนุกรรมการหนังสือ
ที่ระลึก 20 ปีโครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
-อุษาคเนย์ On the Move 1
นายกวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-จดหมายเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
พุทธศักราช 2486-2561
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
-สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562
1
สำนักงานศาลปกครอง
-แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9 2
หัวหน้าโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-การจำลองระบบ (System Modeling) 1
หัวหน้าหน่วย
พิพิธภัณฑ์ศิริราช
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
-ศิริราชพิมุขสถานบันทึก
-คู่มือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช
1
1

กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์กวิน
อัศวฉัตรโรจน์
-สิ่งพิมพ์
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-กกกอผู้สืบสาน
-English for information scientists
2
1
คุณอัศศิริ ธรรมโชติ
-หลายๆ ครั้งในชีวิต
1
กรมป่าไม้
-ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2561
1
ประธานกรรมการ
บริษัท วิศรา
แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
-ข้อคิดชีวิตแม่
2
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
-รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์
ประจำปี 2561-2562
5
ผู้อำนวยการหลักสูตร
MA Online
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-สิ่งพิมพ์
53
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
-ประวัติครู 16 มกราคม 2563
2
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
-FPO Research Projects Fiscal Year 2018
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงาน
-ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ไฟล์เอกสารรายงานประจำปี 2561 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
-ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยขน์ของชาติทางทะเล
5
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม -มารยาทไทย มารยาทในสังคม
5

มกราคม 2563

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก
-Thai Jogging ปีที่ 161 - 162
-สร้างสุข (พฤศจิกายน , ธันวาคม 2562)
-เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ
-ชุดปฏิทิน ปี 2020
-ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์
2
2
1
1
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
1

1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 7 ฉบับที่ 35
2
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 62 ปีที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562)
1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 57 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” (ตุลาคม 2562)
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 180 (ธันวาคม 2562)
4
4
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการจุลสารช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 9 ฉบับที่ 22 (มิถุนายน - กันยายน 2562)
2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 70 (สิงหาคม - กันยายน 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 19 ฉบับผนวก (สิงหาคม 2562)ม
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
บางกอก Economy
-วารสารบางกอก Economy ปีที่ 42 ฉบับที่ 3/2562
30
บรรณาธิการวารสาร
ปาริชาต
-วารสารปาริชาต ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2555)
-วารสารปาริชาต ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 2557
-วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
-วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ (2554)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มานุษยวิทยา
-วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 27 ฉบับที่ 55
(กันยายน - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม
ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร์
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - เมษายน 2562)
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ส่งเสริมทันตสุขภาพ
“เพื่อฟันที่คุณรัก”
-วารสารส่งเสริมทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ฉบับที่ 30
2
บรรณาธิการสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ฉบับที่ 30
-ราชมงคลสรรเสริญ
2
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
1
ผู้อำนวยการ
สำนักสหกิจศึกษา
-เอกสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
-"วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562) "
1
-สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 98 (พฤษภาคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 98 (พฤษภาคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 99 (มิถุนายน 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 100 (กรกฎาคม 2562)
2
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
-วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
-แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
20
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-จดหมายข่ารายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 503 (28 ตุลาคม 2562)
-จดหมายข่ารายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 504 (4 พฤศจิกายน 2562)
-จดหมายข่ารายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 505 (11 พฤศจิกายน 2562)
-นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ November 2019
-นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ December 2019
3
3
3
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับอักษรเบรลล์)
11
สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2562
2
หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร
องค์กรโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ
-Policy Brief ฉบับที่ 53 - 57 และฉบับที่ 59
-จุลสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 30
12
2

ธันวาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณคมสัน สินสุขภัณฑ์
-เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศุภโชค แสงสว่าง

-การออกแบบเครื่องจักรกลแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร
2
กรมพลศึกษา
-รอบรู้นันทนาการ
4
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-DSI Annual Report 2018
1
คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

-เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี
1

นายกสมาคมไวรัสวิทยา
(ประเทศไทย)
-ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
2
ผู้อำนวยการกองวิเทศ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2561 กองวิเทศสัมพันธ์
1
รองอธิบดีกรมการปกครอง
-คัมภีร์ "วิสุทธิมรรคกรรมฐาน" ปริวรรตฯ
3
สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
-รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2561
-ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562
1

1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
-กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
-แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน สำหรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-National Education Standards B.E. 2018
-ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561
1

1

1
1

2
1

พฤศจิกายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจิตตินันท์
นันทไพบูลย์
-ฉันเป็นธรรมนิสต้า
10
คุณนิตยา
สุนทรสิริพงศ์
-การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม และความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน
2


คุณเสริมสุข
โกวิทวานิช
-ราชการฝ่ายบริหาร ปัญหาพื้นฐานและแนวทางแก้ไขมุมมองหนึ่งของการอภิวัฒน์ ระบบราชการพลเรือน
1

คุณอัมรินทร์
จันทนะศิริ
-ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง
-จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร
1
1
นางสาวเพ็ญศรี
รุธิรกนก
-Thai Jogging No. 160
-สร้างสุข (ตุลาคม 2562)
-แผ่นพับบุหรี่ไฟฟ้า
-มองโลกอย่างฉลาดด้วยเศรษฐศาสตร์โคตรพิลึก
-ปฏิทินซุปเปอร์มัม
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
-ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
-ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนกุล
สาขาวิขาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
-เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปล : จิตสำนึกสากลในรายวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21
1

รองศาสตราจารย์
ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
-รู้รอบด้านการนำเสนอ
-รู้รอบด้านการนำเสนอ
1
1
กรมการท่องเที่ยว
-คู่มือเส้นทาง Halal Tourism
3
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- Financial condition of cooperative in Thailand 2018
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์นิคม ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการ ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ประมง ประจำปี 2561
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมทางหลวงชนบท
-รายงานประจำปี 2562 กรมทางหลวงชนบท พร้อมซีดี
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562)
1
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2561-2564
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
-จุลสารสวจ. ปีที่11 ฉบับที่2 (พฤษภาคม- สิงหาคม 2562)
2
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์
-วารสารราชมงคลล้านนา ปีที่6 ฉบับที่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2561)
-วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่7 ฉบับที่1
(มกราคม- มิถุนายน 2562)
1
1

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
277
นายกสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
2
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่36 ฉบับที่2 (มิถุนายน 2562)
2
บรรณาธิการ
จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่12 ฉบับที่4 (2561)
5
บรรณาธิการ
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับ75
(สิงหาคม- กันยายน 2562)
2

บรรณาธิการ
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ
-"จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2562)"
1
บรรณาธิการ
นิตยสารราชมงคลล้านนา
-นิตยสารราชมงคล ฉบับที่12 (พฤษภาคม – กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่42 ฉบับพิเศษ ปี 2562
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่16 ฉบับที่2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
Media and Communication Inquiry
-วารสารวิชาการ Media and Communication Inquiry
ปีที่1 ฉบับที่1 (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
Southeast Asian Journal of Sciences
-"วารสารวิชาการ Southeast Asian Journalb of Sciences ปีที่7 ฉบับที่1(มิถุนายน2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-"วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่10 ฉบับที่10
(สิงหาคม 2562)"
1

บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
-"วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่10 ฉบับที่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2562)"
2
ประธานกรรมการโครงการ
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
-รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
1
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบาย
สาธารณะการลดปัญหาจากการพนันมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
-"ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Brief) เรื่องการจัดการและ
รับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการพนัน
-สานพลังการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2018"
1

1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สารสนเทศประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
1
รองผู้อำนวยการด้านการบริหาร
ระบบงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-เจียระไนเพชร รวมรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
1
รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
และปฏิบัติการสำนักงาน WISDOMFLIX RSU184
-RSU184 “คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย”
-การวิเคราะห์แนวทางแผนการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ
1
1
รองผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
-คู่มือการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
-คู่มือการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
1

3

เลขาธิการสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
-Rheumatology for the Non-Rheumatologist
1
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2561 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารการยุติธรรม ปีที่12 ฉบับที่2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
-รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2561
1
1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-รางานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี พ.ศ.2562
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-"จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 499 - 500 (7 ตุลาคม 2562)"
3
สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่12 ฉบับที่501 (14 ตุลาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 502 (21 ตุลาคม 2562)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับ 495 (กันยายน 2562)
3
3
10
สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษารายงานการวิจัย
-การพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เล่ม 1
-รายงานประจำปี 2561 ศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 เล่ม 2
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 เล่ม 3
2
1
1
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา
2
สำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
1
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คันจิศึกษา
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1

ตุลาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์
-คุณภาพชีวิตการทำงานแรงงานตัดเย็บผ้า:จากสถานการณ์สู่ความร่วมมือ
แก้ไขปัญหา
10

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม่
-DVD ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง(Action Learning)
1
คุณทวีชัย แสงวิรุณ
-อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย
-การรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงาน ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำชายฝั่งแร่
และสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-การค้ามนุษย์แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย
-คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพเรื่องจริงที่กรรมการสิทธิฯ เล่ม 2
เมื่อ “ชุมชน”ถูกละเมิดสิทธิการต่อสู้เพื่อสิทธิจากชุมชนเล็กถึงชุมชนใหญ่
-คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพเรื่องจริงที่กรรมการสิทธิฯเล่ม 1เมื่อ
“ฉัน” ถูกละเมิดสิทธิการต่อสู้เพื่อสิทธิจากเกิดจนถึงตาย
-สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ถึงเวลา..ต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศเอดส์และท้องไม่พร้อม
-10เรื่องเด่นสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
-ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชนเล่ม2 ศัพท์สิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา
-“บันทึกเรื่องเล่าเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ”
-จดหมายถึงแม่
-Cedaw and the Human Rights Based
Approach to Programming : A Unifem Guide
-เด็กเคลื่อนย้ายมุมมองใหม่ในการทำงานคุ้มครองเด็ก
-การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทย
สำรวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
-หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงาน
ขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
-“ผู้หญิงห้ามเข้า”จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย
-เกมการเมืองโลกเพื่อครองอำนาจผูกขาดตลาดยา สิทธิบัตรยา
การเข้าถึงนวัตกรรมและการใช้บังคับ ปฏิญญาโดฮาว่าด้วย
ความตกลงทริปส์กับการสาธารณสุขขององค์การการค้าโลก
-ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง
-สรุปการนำมิติหญิงชายสู่กระแสหลักการพัฒนารายงาน
นโยบายศึกษาของธนาคารโลก : โดยการสร้างความเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชาย ในด้านสิทธิทรัพยากร และการมีสิทธิมีเสียง
-รายงานการพิจารณาคดีอาญาและการสืบสวน:กรณีการถูกบังคับ
ให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร, มีนาคม 2552
-Trial Observation : Report on The Criminal Trial and Investigation of The Enforced Disappearance of Somchai Neelapaichit, March 2009
-ครูข้างถนน:คนเคียงข้าง พ่อพระ นักบู๊ พ่อเป็นครู เด็กเรียกแม่
-กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปรากฎการณ์ใหม่ของสังคมไทย
1
1


1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1


1
1


1

1

1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
-การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงาน
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
-ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยการใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพลเมือง
บนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยพร้อมซีดี
1

คุณเพ็ญศรี รุธิรกนก
-Thai Jogging ปีที่17 ฉบับที่158 (กรกฎาคม 2562)
-Thai Jogging ปีที่17 ฉบับที่159 (สิงหาคม 2562)
-สร้างสุข ปีที่15 ฉบับที่214 (สิงหาคม 2562)
-สร้างสุข ปีที่15 ฉบับที่215 (กันยายน 2562)
-การ์ตูนแสนสนุกเพิ่มความรู้เรื่องเพศศึกษาเพศศึกษาที่เราอยากรู้
-ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร
-คู่มือวิศวกรโยธา
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร
-การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
-เทคนิคก่อสร้าง
-คู่มือวิศวกรโยธาและนายช่าง
-ประมาณราคาเก่ง...รวยก่อน
-Behind The Songs : The Story
-ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง...เล่ม 2 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ
-รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
-ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4 ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน
-คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบงานก่อสร้าง
-ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลังของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-คู่มือกู้ชีพสำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ
-คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2004 : 2D Drafting
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ
สำหรับระบบพื้นคอนกรีต
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต
-ซีดี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
คุณหทัยรัตน์ ทิพย์รัตน์
-ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร
-คู่มือวิศวกรโยธา
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร
-การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง
-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
-เทคนิคก่อสร้าง
-คู่มือวิศวกรโยธาและนายช่าง
-ประมาณราคาเก่ง...รวยก่อน
-Behind The Songs : The Story
-ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง...เล่ม 2 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ
-รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
-ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้านเล่ม4ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน
-คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบงานก่อสร้าง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมการปกครอง
-รายงานประจำปี 2561 กรมการปกครอง
1
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
-รายงานประจำปี 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
1
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
-คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด
5
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
-เมื่อปลาจะกินดาว 17
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปี2561พร้อมซีดี
1
กระทรวงการต่างประเทศ
-ทางเลือก - ทางรอดของไทยในสงครามการค้า
1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศปีที่10ฉบับที่2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่39ฉบับที่2
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
-วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปีที่7ฉบับที่1(13)มกราคม - มิถุนายน 2562
1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ และวิจัยมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่9ฉบับที่2(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมวิทยามานุษยวิทยา
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่37ฉบับที่2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่38ฉบับที่1(มกราคม -มิถุนายน2561)
1

1

ประธานกรรมการมูลนิธิไทยโรดส์
-อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยปีพ.ศ.2561
1
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
-รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561(ภาพรวมอุดมศึกษา)
2
5

ผู้อำนวยการมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ
-ผลกระทบของโลหะหนักในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
-ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs)
ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
-สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษของไทย
-ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย(2559-2560)
-“ห้วยน้ำพุ” บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระหว่างชาว ต.น้ำพุอ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรีกับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย
-อะไรอยู่ในถ่านหิน?
1

1

1
1
1


1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
WISDOMFLIX
-มอบสิ่งพิมพ์
33
ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก
-คมคิดช่างภาพชนะเลิศ
-12 มุกเด็ดช่างภาพชนะเลิศ
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-สารสนเทศประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี2561มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา2561
1
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา2561
1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย
-โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติโดยใช้โลกจำลองแห่งจิตใจเพื่อสร้าง
ความเข้าใจโรคซึมเศร้า พร้อมซีดี
1

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-Policy StatementoftheCouncilofMinistersDelivered
byGeneralPrayutChan-o-cha,prime Minister,
totheNational Assembly
1


เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.2476-2477
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)
-สมุดภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จมณฑลพายัพ
-พระราชาผู้ทรงธรรมประมวลพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง
-จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช 2469
-ปกประชาฉายาลักษณ์ -รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรเลียบพระนคร
พระพุทธศักราช 2468)(พระบาทสมเด็จพระปกมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
3

1
1

1
1
1
สภากาชาดไทย
-รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนปีที่3ฉบับที่2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2562 กระทรวงพาณิชย์
1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-วารสารกำลังใจปีที่7ฉบับที่ 3(กรกฎาคม - กันยายน2562)
1
สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
-รายงานประจำปี2561สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1
สำนักงานมูลนิธิ14ตุุลา
-จาก14ตุลาถึง6ตุลา:ประวัติศาสตร์การเมืองพิสดารของสยามสมัยใหม่
1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-วารสาร“จุลนิติ”ปีที่16ฉบับที่3(พฤษภาคม-มิถุนายน2562)
1
สำนักงานเลขา
ธิการสภาการศึกษา
-รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตัวอย่างบทเรียนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
2

1
หน่วยสัมมนาและเผยแพร่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นวัตกรรมพลิกโลก
1
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
-นิทรรศการผลงานสะสม“กลับบ้าน”
-ศิลปะร่วมสมัย’ 61
1
1
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
-พยาธิวิทยาคลินิก
-ตำราพยาธิวิทยากายวิภาคเล่ม1
1
1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-ซีดีโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
63
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Macroeconomics III
1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี2562
-รายงานหมู่บ้านชนบทไทยปี2562
-แผ่นพับรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี2562
-แผ่นพับรายงานหมู่บ้านชนบทไทยปี2562
1
1
5
5

กันยายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
-อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
1
อาจารย์จุฬา ยันตพร
คณะพยาบาลศาสตร์
-Reflections from Hiroshima
1
คุณทวีชัย แสงวิรุณ
-กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย
-การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: แนวทางปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ พร้อมซีดี
-นิเวศสามน้ำ
-เสียงของความหวัง
-การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
-การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ พร้อมซีดี
-ดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อเอเชีย
-ยังมีตะวันที่มาบตาพุด พร้อมซีดี
-ชีวิตมีไว้ใช้ สร้างความหมายให้ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยว
พร้อมแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
-Thailand’s internal security act: risking the rule of law? February 2010
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
คุณพจน์มาน หาญอุสาหกิจ
-Perfect French ภาษาฝรั่งเศส
2
รองศาสตราจารย์
ดร.นัทธนัย ประสานนาม
-ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิรันดร ทัพไชย
-Comparative and trend analysis
-Joint publication and good practices on financial management
in Higher education institutions
1
1

รองศาสตราจารย์
ดร.นัทธนัย ประสานนาม
-อุตสาหกรรมประสานศิลป์ : วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีนและการเดินทางข้ามสื่อ
1
คุณปทิตตา วิเศษบุปผากุล
-เปิดหน้าชีวิตใหม่ปาฏิหาริย์พลังคำพูด
5
รองศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา พร้อมซีดี
1

คุณพันธ์ศักดิ์ สุขเสาววิมล
-มุ่งสู่เป้าหมาย
-จงเลือกชีวิต
-พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร
-ข่าวดีจากหนังสือยอห์น

1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
-ระบบรางขั้นพื้นฐาน
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
1
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
-โพรไบโอติก จุลินทรีย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
-อาหารพร่องแป้ง
-การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ
-คู่มือกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
-คู่มือบริหารชี่กง สำหรับผู้สูงอายุ
-คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
17
4
20
20
20
10
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
1
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1
กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร
2
2
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2561
1
กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัย
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระหว่างประเทศ
-ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561
และ ประมาณการปี 2562
2

คณบดีคณะบัญชี
-ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting information systems)
2
บรรณาธิการ
“วิศวสารลาดกระบัง”
-“วิศวสารลาดกระบัง” ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2562)
1
บรรณาธิการ
The Thailand Natural
History Museum Journal
-The Thailand Natural History Museum Journal Volume 13
No. 1 (June 2019)
1

บรรณาธิการ
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 (สิงหาคม 2562)
4
บรรณาธิการ
จุลสาร “จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการ
วารสารKMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 69 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2562)
1
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
-อนุสรณ์ วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์
2v
ผู้อำนวยการ
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
-เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาการชุมชนเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
สู่องค์กรชุมชน
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2561 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1

1

ผู้อำนวยการ
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
-การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade
facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม และไทย)
-แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง
-Trends of human capital strategies in Thailand: Building
Thai Citizens 4.0 to the New Global Era
-The trends of direction on the sustainable development goals
of Thailand : advancing towards policy innovation for excellence
in development
-The trends of direction on border trade in Thailand: opportunities
and guidelines of development for sustainable growth
1


1

2

2


2

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน WISDOMFLIX
-English structure for paragraph writing
-Academic reading
-English structure for reading comprehension
-Writing compositions for Thai students
-TOEIC TUTORIAL COURSE
-ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ริเริ่มเรียน 1
-ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ริเริ่มเรียน 1 (เล่มเล็ก)
-การเขียนทางธุรกิจ
-ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1
-Guided flight discovery private pilot
-คู่มือปฏิบัติการและใบงานของวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
-วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน Basic immunology
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
-รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ดิเรกทอล์ค 2561: ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
-ดิเรกทอล์ค 2560: ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ
-การต่างประเทศไทยร่วมสมัย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ
-อดีต ปัจจุบัน อนาคต ประชาธิปไตยไทย
-พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่
1
1
1
1
1
เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
-พืชกระท่อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-พืชกระท่อม : การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ชุมชน
และงานวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อกำหนดนโยบาย
การแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย
2
2


เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-คนการเมือง เล่ม 3
-ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
พ.ศ.2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ.2545-2560
-ฉากการเมือง (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2)
-หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย
-โฟกัสรัฐธรรมนูญ
-ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย
-ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น
-คนการเมือง เล่ม 4
-การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
-การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ
-สันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-World Cafe ล้อมวงเล่าเคล้ากาแฟ
-มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล
-KPI Yearbook : ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย
-วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค
และเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล
-ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค
-Non-Traditional Security Challenges: Thailand and Regional Cooperation
-การเมืองภาคประชาชน / การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย
-ระบบและกลไกการตรวจสอบด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
-Support for true democracy in Thailand: a community perspective
-PFI การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น
-การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมือง
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา
และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
-การปรึกษาหารือสาธารณะ แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอ
รูปแบบสำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2


2

เลขาธิการ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ห้า พุทธศักราช 2552-2553 พร้อมซีดี
1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 97 (เมษายน 2562)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-Thailand Narcotics Control Annual Report 2017
5
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2562)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
-นิตยสาร SAWASDEE (August 2017)
-นิตยสาร SAWASDEE (August 2018)
-นิตยสาร SAWASDEE (August 2019)
1
1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
(ด้านการอุดมศึกษา)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 494 (สิงหาคม 2562)
10
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจ (Inspire Update) ปีที่ 11
ฉบับที่ 6 (สิงหาคม - กันยายน 2562)
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รำลึกถึง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
ในวาระ 150 ปี ชาตกาล พุทธศักราช 2560
-รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561
-Education in Thailand 2018
-รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม
สำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
1

1
1
2

สำนักงานศาลปกครอง
-แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2561
1
สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
-ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร 2561
-ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร 2562

1
1
สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2562
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสอง ปี 2562
และแนวโน้มปี 2562 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 18 (มกราคม - มีนาคม 2562)
-ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2560
1
2

1
1
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สลค. สาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์
2
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-ศักราชประดิษฐ์
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
-น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
5

สิงหาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณธราธร คุณชนก
-สิงพิมพ์
101
คุณนิทัศน์ เจียมศรีพงษ์
-การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม
2
ดร.ประวิช รัตนเพียร
-ประชาธิปไตย DIY
2
พระมหาญาณวัฒน์
ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์
-แนวคิดทางการศึกษา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์: นโยบาย กลไก และตัวแสดง(Japan and disaster
relief: policy, mechanism, and actors
-ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น ลำดับที่ 7 เรื่อง อาสาสมัครกับการจัดการขยะหลังภัยพิบัติ TOHOKU
1
2
กรมการจัดหางาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (ปี 2561)
1
1
กรมการพัฒนาชุมชน
-รายงานการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
1
กรมควบคุมโรค
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 13 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 14 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
1
1
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
-ซีดี พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2561 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
1
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
-รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 116 (กันยายน - ตุลาคม 2561)
1
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “โลกไร้พรมแดน”
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
1
คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์
-Buddhist Sustainable Development: A New Approach in
Happiness and Development
1
บรรณาธิการ
“วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์”
-“วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์” ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 175 (กรกฎาคม 2562)
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2561)
1
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 68 (เมษายน - พฤษภาคม 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
1

1
บรรณาธิการวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารไทย
การวิจัยดำเนินงาน
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
รัสเซียศึกษา
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2559)
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560)
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 (2561)
1
1
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
วัฒนธรรม (Research on
Culture)
-วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
(สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารสตรี
และเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 10 (2561)
1
บริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหาชน)
-หนังสือมโหรี ดอกสร้อยสักวา
-หนังสือพระนลคำฉันท์
1
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธานคณะกรรมการจัดพิมพ์
หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์
ประจำปี 2562
-บันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
-รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
-DVD ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) โครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน-28
มิถุนายน 2562
1
ผู้อำนวยการหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
-พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเลขานุการและ
สื่อสารองค์กร
-รายงานประจำปี 2561 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
-Annual report 2018 Export-Import Bank of Thailand
1
1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-องค์กรและการจัดการสมัยใหม่
2
รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน
-อาเซียนกับการประยุกต์นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
-บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
-การประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีน : ภายใต้ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0
และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย : เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน
-การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
-การเมืองเปรียบเทียบอาเซียน
-Comparative Politics in ASEAN
-Comparative Studies in ASEAN Cultures and Societies
-Comparative Studies in ASEAN Public Administration
4
3
3
2

2


2

1
1
1
1
1
รองผู้อำนวยการด้านการ
บริหารระบบงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562
-ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
1
1
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
1
เลขาธิการวุฒิสภา
-รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557-2562
1
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
-5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล บทเรียนและการเปลี่ยนแปลง
-แนวทางการขับเคลื่อนแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้
กรอบกฎหมาย: กรณีกิจการโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์สำคัญ
ที่ให้บริการเป็นการ
10
10
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 96 (มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 96 (มีนาคม 2562)
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
-วารสารกระบวนการยุติธรรมฉบับพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ปีที่ 5 เล่มที่ 2
ประจำเดือน เมษายน 2562
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 488
(15 กรกฎาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 489
(22 กรกฎาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 490
(29 กรกฎาคม 2562)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 493 (กรกฎาคม 2562)
3

3

3

10
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562)
1

สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ (Inspire Update) ปีที่ 11 ฉบับที่ 5
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2562)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-สถิติแรงงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมซีดี
1
สำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
-รายงานประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมซีดี
1
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
-โปสเตอร์คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 62
10
หน่วยโลหิตวิทยา
กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
-Textbook of benign hematological disorders in
children & adolescents ตำราโลหิตวิทยาในเด็กและวัยรุ่น
2
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยการออกแบบ
-ศิลปนิพนธ์
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 องค์การคลังสินค้า
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 องค์การคลังสินค้า
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 องค์การคลังสินค้า
1
อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
-น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2

กรกฎาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.จุมพล หนิมพานิช
-นโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนา มุมมองเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
ทางการเมืองการบริหารและกรณีตัวอย่าง
-ตัวแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ จากรัฐประศาสน-ศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่
การบริหารปกครอง สำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหาร
ในภาครัฐ
1

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์
-ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา
ปราบปราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล
ธาระวานิช
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 1
คุณปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
-Thai Jogging (ปีที่ 17 ฉบับที่ 156 พฤษภาคม 2562)
-Thai Jogging ปีที่ 17 ฉบับที่ 157 (มิถุนายน 2562) -สร้างสุข (ปีที่ 15 ฉบับที่ 212 (มิถุนายน 2562)
-สร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 213 (กรกฎาคม 2562)
-ชุดออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน
-Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ
1
1
1
1
1
1
ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
-สิ่งพิมพ์ 221
รองศาสตราจารย์
ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ
ของภาคการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม เขตที่ 24, 25, 26 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ระบบจำนวน
-ทฤษฎีเซต
1
1
รองศาสตราจารย์ภูมินท์ กิระวานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-หลักการวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคนิคการจำลองผลต่างจำกัดเชิงเวลา 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุวดี วิริยางกูร
-เด็กออทิสติก..สอนไม่ยาก หากเข้าใจ 2
คุณวลุลี โพธิรังสิยากร
-หัวหน้า : ไทยแลนด์ 5.0 สุดยอดผู้นำแห่งยุคนวัตกรรม 1
คุณกวี หวังนิเวศน์กุล
-การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
-วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมหมาย ปะติตังโข
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
-ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1
ศาสตราจารย์
ดร.อลิศรา เรืองแสง
-เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์ 1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2561
1

1
กรมการท่องเที่ยว
-คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2
กรมการปกครอง
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562) 1
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ฉบับเสริม
2
กรมทางหลวง
-รายงานประจำปี 2561 กรมทางหลวง
-Annual report 2018 Department of Highways
1
1
กรมบังคับคดี
-รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 1
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 2
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 (เมษายน - พฤษภาคม 2562) 1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 57 ฉบับที่ 3
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
1

5
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-วารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ฉบับเสริม
-The Bangkok Medical Journal For Better HealthCare
Volume 15 No.1 (February 2019)
1

2
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : พฤกษอนุกรมวิธาน 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-ซีดีรอม 274
บรรณาธิการ
“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”
-มนุษยสังคมสาร (มสส.)ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 174 (มิถุนายน 2562) 4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 101 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
50
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 73
(เมษายน - พฤษภาคม 2562)
2
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
Applied Science and
Engineering Progress
-วารสาร Applied Science and Engineering Progress Vol. 12
No. 2 (April - June 2019)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 14 ฉบับที่ 67
(กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
สจส. ทางสะดวก
-วารสาร สจส. ทางสะดวก ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
(มกราคม - พฤษภาคม 2562)
10
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มีนาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
มานุษยวิทยา
-วารสารมานุษยวิทยาปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 3
บรรณาธิการวารสาร
ระดับนานาชาติ
-วารสารระดับนานาชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สถาบันการพลศึกษา
-บรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 29 ฉบับที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 27
ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA - KKU Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA - KKU Journal) ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 27 ฉบับที่ 2
(มีนาคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 10 พ.ศ. 2561 1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10
ฉบับที่ 6 (เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2562)
4
บรรณาธิการวารสาร
เอเชียพิจาร
-วารสารเอเชียพิจาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 2
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร บริษัท อินเด็กซ์
ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
-Hybrid Event Marketing 3
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นันทนาการเด็กและเยาวชน
กรมพลศึกษา
-แนวทางการจัดประกวดวงโยธวาทิต
-เล่าเรื่องของเล่นไทย
-กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
-การจัดค่ายนันทนาการ
2
2
2
2
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
-คู่มือการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม
-อนุสรณ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1
ผู้อำนวยการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา
-รายงานประจำปี พ.ศ.2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
-แผ่นพับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
-แผ่นพับ ทันโลกทันประเด็นด้วยข้อมูลและความรู้
-แผ่นพับ วิธีดาวน์โหลดเอกสารและหนังสือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)
1

10
10
10
ผู้อำนวยการสำนัก
การวางผังและพัฒนาเมือง
-รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี 2561 2
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
-รักสุขภาพ รักษ์โลก 2
ผู้อำนวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABC
-ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า
-การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย
(ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
1
1

1
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (อาจารย์เล่มที่ 2)
1
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี
-รายงานกิจการประจำปี 2561 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
1
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
-รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์
ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย
2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 (พฤศจิกายน 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 95 (กุมภาพันธ์ 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 94 (มกราคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 93 (ธันวาคม 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 94 (มกราคม 2562)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 95 (กุมภาพันธ์ 2562)
1
1
1
1
1
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรมปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
1
สำนักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1
สำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 490 (เมษายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 475
(15 เมษายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 477
(29 เมษายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 479
(13 พฤษภาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ฉบับที่ 480
(20 พฤษภาคม 2562)
5
5

5

5

5
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2562)
-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 458 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
-นิตยสาร SAWASDEE June 2017
-นิตยสาร SAWASDEE June 2018
-นิตยสาร SAWASDEE June 2019
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 484
(17 มิถุนายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 485
(24 มิถุนายน 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 486
(1 กรกฎาคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 487
(8 กรกฎาคม 2562)
1
1
1
3

3

3

3
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมซีดี
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-แนวปฏิบัติของการสร้างและส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับครู
-ครูไทยยุคใหม่สนใจดิจิทัล
-15 ครูภูมิปัญญาไทยผู้อารักษ์พรรณพืช
1
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 เล่ม 1
2
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-ภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัด
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-รายงานสารสนเทศ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
1
อธิบดีกรมศิลปากร
-108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
1

มิถุนายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกวี หวังนิเวศน์กุล
-การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์
-กองทุนสวัสดิการชุมชนอุโมงค์: ความสำเร็จสู่ความมั่นคง 10
คุณปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
-Thai Jogging (ปีที่ 17 ฉบับที่ 155 เมษายน 2562)
-สร้างสุข (พฤษภาคม 2562)
-Happy 8 ความสุขแปดประการ
1
1
1
ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์
-กาแฟโครงการหลวงกาแฟของพ่อหลวง 2
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
-รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2561 1
คุณสมัย สุขรัง
-เทคนิคแลมป์และการประยุกต์ใช้ 1
กรมการจัดหางาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD News ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 (2562) 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
-รายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1
เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
-จดหมายเหตุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก: ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3
วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 172 (เมษายน 2562)
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 (พฤษภาคม 2562)
4
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2562)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
-จดหมายเหตุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แห่งที่ 3 วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
4
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
-วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1

1

บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) 5
บรรณาธิการวารสารวิชา
การมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
และการสื่อสาร
-วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 1
บรรณาธิการวารสาร
สุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
-วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2558)
-วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม 2559)
-วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2
(มกราคม - ธันวาคม 2561)
1

1

1

บรรณาธิการ
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
-วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 1
บริษัท โอไอซี
ครีเอชั่น จำกัด
-ชีวิตใหม่ไร้พุง เรื่องเล่าจากคน (เคย) อ้วน
-ชีวิตใหม่ไร้พุง How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ.
-พร้อมสุขก่อนเกษียณ Aging happily
1
1
1
ประธานมูลนิธิ สด-เนียน
กูรมะโรหิต
-ปักกิ่งนครแห่งความหลัง 10
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
-สิ่งแวดล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Media Ecosystem 2
ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิชีวิตไท -เพราะเธอคือชาวนา 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์
เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
-หลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์รังสี (Fundamental of Radiological Physics) 1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพพร้อมซีดี
-การพัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของภาพถ่ายอาหารในมุมมอง
ของผู้เรียนรายวิชา ADS 358: การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
-การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 231: เภสัชกรรมไทย1
เรื่อง พืชวัตถุ
-ลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
-การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 170 เทเบิลเทนนิส
-คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี
-Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017
-รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี 2561
-Thailand internet user profile 2017
-ซีดีรายงานประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สารสนเทศ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
1
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(สำนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง)
-ดอยตุง 2
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน -บทเรียนชาวนาปรับตัวรับมือ โลกร้อน
-การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
-โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนภูมิอากาศโลก
-ทางเลือกใหม่คนชายขอบ
2
1
2
5
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ.2560-2564
5
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561 1
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์
-กาแฟโครงการหลวงกาแฟของพ่อหลวง 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -วารสารกำลังใจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) 1
สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 ฉบับที่ 60
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสแรก ปี 2562
และแนวโน้มปี 2562
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เวชปฏิบัติครอบครัว 3
-โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย (Alzheimer’s
Disease : Holistic Care and Legal Issues)
1
1
อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Website และ Mobile Application
ภายใต้ชื่อ “Green Digital Library
1

พฤษภาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
-Thai Jogging (ปีที่17 ฉบับที่ 154 มีนาคม 2562)
-กินดี ยูดี (KIND UD)
-เสียงจากภายใน การฝึกตนของครูและศิษย์
-เสียงจากภายใน เรื่องเล่าการขัดเกลาตนบนวิถีผู้นำพา
-เสียงจากภายใน ห้วงแห่งการใคร่ครวญ
1
1
1
1
1
อาจารย์พัชร์หทัย
จารุทวีผลนุกูล
-พฤติกรรมผู้บริโภค
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@ Amphoe ฉบับที่ 2 (มีนาคม- เมษายน 2562)
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 113 (มีนาคม-เมษายน 2561)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 114 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2561)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 115 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561)
1
1
1
กรมประชาสัมพันธ์
-รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น ในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนำไปใช้
ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่รับรู้ในการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
-การประเมินผลโครงการ การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2561
-รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสำหรับผู้บริหาร การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
นโยบายการส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
1
1

1

1

กรมราชเลขานุการ
ในพระองค์
-พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559
4
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2562
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
-ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 24
2
1
10
บรรณาธิการ
Rajabhat Journal
of Sciences,
Humanities &
Social Sciences
-Rajabhat Journal of Sciences,Humanities & Social Sciences
Vol. 19 No. 2 (June - December 2018)
3

บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว TAT Review
ไตรมาสที่ 2/2562
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 2/2562
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
3

บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562)
6

บรรณาธิการวารสารจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
3
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
“ศรีพิบูลฯ”
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ศรีพิบูลฯ” ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
3
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)
1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ Southeast
AsianJournal of
Sciences
-วารสารวิชาการ Southeast Asian Journal of Sciences
Vol.6 No.2(December 2018)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม 2562)
1
ผู้อำนวยการศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสารและ
ของเสียอันตราย(ศสอ.)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี (เล่ม 2)
-บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ/รหัส และข้อมูลอ้างอิง
1
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 11 ฉบับที่117(กุมภาพันธ์ 2562)
1
มูลนิธิพระสงบ
มนสฺสนฺโต
-ประวัติท่านพระอาจารย์ขาว อนาลโย
-ประวัติท่านพระอาจารย์ลี กุสลธโร
-สัมมาสมาธิ
-ธุดงค์เพื่อ
-ทำใจให้ดี
-รักษาใจเรา
-รู้ให้จริง
-รู้ตามฐานะ
-อย่าเชื่อ
1
3
1
1
1
1
1
2
1
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการ
สำนักงานอุทยาน
การเรียนรู้
-เข็ม
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้าสูง พ.ศ.2559 ฉบับประมวล
-มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายงานการประเมินประเทศไทย ธันวาคม 2560
1


1

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 489 (มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 471(18 มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 472 (25 มีนาคม 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 473 (1 เมษายน 2562)
-จดหมายข่าว OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 474 (9 เมษายน 2562)
1
1
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
1
สำนักงานเลขาธิการว
วุฒิสภา
-วีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation ที่เกี่ยวกับวุฒิสภา เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” และ “กรรมาธิการวุฒิสภา”
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1
สำนักพระราชวัง
-วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่2 ฉบับที่3 (มิถุนายน-กันยายน 2561)
1
อธิการบดีมหาวิทยา
ลัยราชภัฏเลย
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2062111 ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน
-แซ็กโซโฟนหมอลำ
1
1

เมษายน 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ชวินทร์
เลิศศรีมงคล
-อาชีวเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว
1
รองศาสตราจารย์
ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
-ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)
1
อาจารย์พันเดช ร่มไทรทอง
คณะบัญชี
-The portable mba in entrepreneurship
-Sarbanes-Oxley for dummies
-2007 U.S. Master gaap guide
-Perfect hostage
-Intrapreneuring
-What is Sarbanes-Oxley?
-Richard Branson like a virgin
1
1
1
1
1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
-การยศาสตร์และสรีรวิทยาของการทำงาน
-Ergonomics and quality of life
1
2
คุณมีชัย ฤชุพันธุ์
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1
คุณวิชรัตน์ วิวัฒน์บุญคุปต์
-Harry Potter and the Goblet of Fire
-The Wings of The Dove
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.แววตา ตชาทวีวรรณ
-การรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชาติ สุภาพ
-ฟิสิกส์ เบื้องต้น/ทั่วไป เล่ม 1
5
กรมปศุสัตว์
-รายงานประจำปี 2561 กรมปศุสัตว์
1
กรมส่งเสริมการเกษตร
-เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-การเล่นของเด็กไทย เล่ม 2 พร้อมซีดี
1
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-Pet imaging in dementia การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม
1
คณบดีคณะรังสีเทคนิค
-Mammographic imaging a practical guide
1
ครอบครัวพิบูลย์สมบัติ
-บอกเล่าเก้าสิบ
1
ครอบครัวพิบูลย์สมบัติ
-อาจารย์บุญมี พิบูลย์สมบัติ เมธีแห่งพริบพรีนคร
1
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ณ หว้ากอ
-70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
1
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
-นวมินทรบรมนาถราชไมตรี
2
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-The Royal Coronation Ceremony
-ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
1
1
1
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
-Ease of doing business : Thailand MICE facilitation report
3
ผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริม
กิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2561
1
1
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
-รายงานประจำปี 2560-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
1
รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์
สำนักงานอาคาร
และสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์
41
เลขาธิการมูล
นิธิต่อต้านการทุจริต
-ถอดบทเรียนการต่อสู้ทุจริต โครงการจำนำข้าว
1
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
2
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2560 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี
-"จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "
1
1
สำนักงาน
เลชาธิการสภาการศึกษา
-"รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
-"รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)"
1

1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 1 พ.ศ.2394-2453
-จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 2 พ.ศ.2453-2503
1
1
หัวหน้าสาขา
และประธานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
-English for advertising & public relations
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
-รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
-ประสบการณ์ CUPT QA 2560
5
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
-35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1

มีนาคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.จามะรี เชียงทอง
-ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้ (Rural studies in sociology of knowledge)
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
ประธานกรรมการ
ศูนย์ศึกษาเอเชีย
-รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม
(ASEAN on the path of community)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพปฏล ธาระวานิช
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1
คุณนฤมล ยุตาคม
-ชนชาติไทย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นุสรา เกิดประทุม
รองอธิการบดี
-การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 13
เรื่อง "วิถีนวัตกรรมไทยด้านการพัฒนางานวิจัย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พันตำรวจเอก
บันดล สุยะเพี้ยง
-แนวทางการจับพิรุธคนโกหก
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
หัวหน้าภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
19
คุณรัตนธร ลิมป์ไพศาล
ผู้อำนวยการอาวุโสกิจกรรม
การตลาด Corporate & CSR
-เขียวสยาม
5
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น ลำดับที่ 4
-ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น ลำดับที่ 5
-ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น ลำดับที่ 6
2
2
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัษฎา โปราณานนท์
-ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ : เรื่องราวของการถ่ายภาพตั้งแต่ยุคก่อน
การถ่ายภาพถึงการถ่ายภาพร่วมสมัย พร้อมซีดี1
1
นางสาว
อารีรัตน์ สุทธิจิตรานนท์
-สร้างสุข (ปีที่ 15 ฉบับที่ 207 มกราคม 2562)
-SOOK Magazine ฉบับที่ 74 (มกราคม 2562)
-Thai Jogging (ปีที่ 17 ฉบับที่ 151 ธันวาคม 2561)
-การสื่อสารรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ :
เหลียวหลัง แลหน้า ลงมือ และเรียนรู้
1
1
1
1
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีที่ 16
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)
2
กรมศิลปากร
-วารสารศิลปากรปีที่ 61 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2561)
-วารสารศิลปากรปีที่ 61 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561)
1
1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (2561)
1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
คณบดีคณะบัญชี
-150 ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-งานไม้ไร้จารีต ช่างไม้ไร้จริต
1
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เรือนล้านนา และลวดลายประดับอาคาร ประเภทคุ้มและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ
-Line เส้น บันทึกสถาปัตยกรรม 1
1
1
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
-บทประพันธ์เพลงสำหรับเดี่ยวเปียโนจากวรรณคดีไทย พร้อมซีดี
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
"วิถีธัญบุรี"
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี"ปีที่ 18 ฉบับที่ 167 (พฤศจิกายน 2561)
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี"ปีที่ 19 ฉบับที่ 169 (มกราคม 2561)
4
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีนปีที่ 12 ฉบับที่ 1
5
บรรณาธิการจุลสาร
"จับตาอาเซียน"
-จุลสาร "จับตาอาเซียน"ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
2
บรรณาธิการจุลสาร
มรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสานปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
Startup Thailand
-นิตยสาร Startup Thailandฉบับที่ 18 (มีนาคม 2562)
150
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focusปีที่ 15 ฉบับที่ 60 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
International Journal of
East Asian Studies
-วารสาร International Journal of East Asian Studiesปีที่ 22 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL Newsปีที่ 13 ฉบับที่ 65 (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)
8
บรรณาธิการวารสาร
SAU journal of science
& technology
-วารสาร SAU journal of science & technology ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat Review
-วารสาร Thammasat ReviewVol. 21 No. 2 (July - December 2018)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1

1

บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มทร. พระนคร
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนครปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2561
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนครปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
1

1

บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ศรีพิบูลฯ
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศรีพิบูลฯปีที่ 9 ฉบับที่ 28 (มกราคม - มีนาคม 2562)
2
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัยดำเนินงาน
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
2
2
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารการบัญชีและการจัดการปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 41 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
จันทรเกษมสาร
-วารสารจันทรเกษมสารปีที่ 24 ฉบับที่ 47 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษาปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมธารา
-วารสารธรรมธาราปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ฉบับรวมที่ 7) กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
2
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิเทศศาสตร์
ธุรกิจบัณฑิตย์
-วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 15 ฉบับที่ 70 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนศิลป์วิชาการ
-วารสารพัฒนศิลป์วิชาการปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชนครินทร์
-วารสารราชนครินทร์ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก
-วารสารราชมงคลล้านนา พิษณุโลกปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (มกราคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
-วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ SOUTHEAST
BANGKOK JOURNAL
-วารสารวิชาการ SOUTHEAST BANGKOK JOURNALปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีที่ 14 ฉบับที่ 2พฤษภาคม - กันยายน 2561
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีนปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 27 ฉบับที่ 53
(มกราคม - เมษายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม
ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 26 ฉบับที่ 7 (ฉบับเสริม2561)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 (ฉบับเสริม 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
2
ประธานกรรมการ
มูลนิธิไทยโรดส์
-รายงานอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในองค์กร
-อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560
1
1
ประธานมูลนิธิ สด-เนียน
กูรมะโรหิต
-ปักกิ่ง นครแห่งความหลัง
-คนลากรถ
1
1
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบาย
สาธารณะการลดปัญหา
จากการพนัน
-บทเรียนทรงพลัง เสียงสะท้อนแห่งความคิดร่องรอยของการปฏิบัติ
-กลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง
1
1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสินสายงาน
เลขาธิการธนาคาร
-ร้อยเรียงเรื่องเล่าขานธนาคารออมสิน
2
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะบรูไนดารุสซาลาม
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะราชอาณาจักรกัมพูชา
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะมาเลเซีย
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะสาธารณรัฐสิงคโปร์
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะราชอาณาจักรไทย
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะ10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ
-คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561
3
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
วิชาการ
-วารสาร Applied Science and Engineering Progress Vol.12 No.1
(January - March 2019)
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1(มกราคม - มีนาคม 2562)
1

1
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
-ถอดรหัสลับยุทธศาสตร์จีน
-วารสาร มฉก.วิชาการปีที่ 21 ฉบับที่ 42 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
-เทพรัตนทรงช่วยพัฒนางานตรุษจีนเยาวราชให้เด่นงาม
-หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา
-โรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
ความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-บทบาทภาคประชาสังคม : เราคือการเมืองภาคประชาชน
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 (พฤศจิกายน 2561)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 115 (ธันวาคม 2561)
4
4
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ควรรู้ทางสูตินรีเวชกรรม (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3)
-สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร
1
1
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
-เพศแห่งสยาม
1
เลขาธิการ สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 8th National and International Conference on
Humanities and Social Sciences
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
-Asian Political Science Review (Vol.2 No.2)
1

1
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560
2
เลขาธิการคุรุสภา
-Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA-TCF)
1
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อ
การพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
-การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ
-การพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย: รากฐานสำคัญของการบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทยพ.ศ.2555-2557
-คู่มือการจำแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ
-กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
-กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
-กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
-รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ.2557
1
1

2
2
2
2
2
2
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-สลค.สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
2
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 487 (มกราคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 464 (28 มกราคม 2562)
-จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletterปีที่ 11 ฉบับที่ 466 (11 กุมภาพันธ์ 2562)
10
3
3
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2561)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2561)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562)
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร "Smart Life by อย." (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-วารสารตำรวจปีที่ 54 ฉบับที่ 457 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี2561และแนวโน้ม ปี 2562
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-ความขัดแย้งเหนือดินแดนประสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา:
ผลกระทบและแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
-เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง
-ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร
-โรงสีข้าวชุมชน : แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน
-ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน
-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
1

1

1
1
1
1
อธิบดีกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
-Thai herbal preparation pharmacopoeia 2018
1

กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกัมพล
กิตติพงษ์พัฒนา
-ถอดบทเรียน โครงการก่อสร้างเจ้าปัญหา
2
พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์
ตันตินวะขัย รองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค 3
-การประกันสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : ศึกษากรณีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
1
อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ
มะลิสุวรรณ
-หลักนิเทศศาสตร์
1
นายไชยวัฒน์ วรเชฐวรวัตร
-โปสเตอร์ความสัมพันธ์กษัตริย์พระราชวงศ์เชียงแสนถึงพระราชวงศ์จักรี
1
เรืออากาศโทบุญเลิศ
เจริญผล อดีตอัยการ พิเศษฝ่ายคดีศาลสูง
-เกิดแล้วยังงัย (ไง)?
12
คุณราม ป้อมทอง
ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
-ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
1
คุณอารยา พิจารณ์
-สิ่งพิมพ์
43
กรมการปกครอง
-นิตยสาร @ Amphoe (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561)
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2561)
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 : กรกฎาคม -
กันยายน 2561
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
-ผ่านแววตาคู่นั้นของปรียา
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
1

บรรณาธิการจุลสารมรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (มกราคม 2561)
1
บรรณาธิการจุลสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 70
(ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร Digital
Thailand Magazine
-วารสาร Digital Thailand Magazine ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
HR intelligence
-วารสาร HR intelligence ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสาร HR intelligence ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
1

บรรณาธิการวารสาร
ระดับนานาชาติ
-Thammasat Review of Economic and Social Policy Vol. 4 No. 2
(July - December 2018)
2
บรรณาธิการวารสารราม
คำแหง ฉบับนิติศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (1 กรกฎาคม -
31 ธันวาคม 2561)
-วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2561)
1

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์
องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(พฤศจิกายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารอินทนิล
ทักษิณสาร (Intaninthaksin Journal)
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร (Intaninthaksin Journal) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
ประธานคณะกรรมการอำนวย
การชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธ สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ใน พระบรมราชูปถัมภ์
-ปฏิบัติธรรมให้ถูกทางและพุทธวิธีในการสอน
4
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสาร HRD Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561)
-วารสาร HRD Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561)
1
1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 (ตุลาคม 2561)
4
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมงคลวราราม
-ศรีสมเด็จ’62 “ศาสตร์พระราชาสู่ปวงประชาของแผ่นดิน”
1
ผู้อำนวยการกองบริการ
ศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการพัฒนา
มนุษย์สู่ประชาคม อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-บทคัดย่อจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปี 2561
-สูจิบัตรจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปี 2561
1

1

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
-จดหมายข่าว TRF Policy Brief ปีที่ 6 ฉบับที่ 3,5,6,7
-จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
-จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ปีที่ 5 ฉบับที่ 4,9,11
-วารสาร The TRF Forum ปีที่ 5 ฉบับที่ 3,4
16
4
12
6

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
-สิทธิชุมชน สิทธิคนตัวเล็กตัวน้อย ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในภาคอีสาน
1
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ
-คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
2
เลขาธิการ สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 8th National and International Conferene
on Humanities and Social Sciences
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
-Asian Political Science Review (Vol.2 No.2)
1

1
1

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-คาถาชีวิต 3
-กินอยู่ง่าย สไตล์วิกรม
-ชีวิตใหม่ 2
3
2
1

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ปีที่ 4 (12 กันยายน 2560-12 กันยายน 2561)
5
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
-การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ
1
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 16 ฉบับที่ 2/2561 (เล่มนี้เป็นเล่มที่ : 1/2)
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 16 ฉบับที่ 3/2561 (เล่มนี้เป็นเล่มที่ : 1/2)
4
2

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 454 (19 พฤศจิกายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 455 (26 พฤศจิกายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 456 (3 ธันวาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 457 (10 ธันวาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 458 (17 ธันวาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 459 (24 ธันวาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 460 (31 ธันวาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 461 (7 มกราคม 2562)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 462 (14 มกราคม 2562)
-OHEC Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 463 (21 มกราคม 2562)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 485 (พฤศจิกายน 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 486 (ธันวาคม 2561)
3
4
2
2
3
3
2
2
2
3
10
10

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 - 2562
2
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 87 (มิถุนายน 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 88 (กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 89 (สิงหาคม 2561)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 90 (กันยายน 2561)
1
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2561)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร “Smart Life by อย.” (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-วารสารกำลังใจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
สำนักพระราชวัง
-วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561)
1
อธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1

มกราคม 2562

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
พันตำรวจโท
ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
-สิ่งพิมพ์
78
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร
-ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยารังสีทางการแพทย์
1
ดร.นภัสมน นันทมัจฉา
-Advertising & Public Relations
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เภสัชกรหญิงภูขวัญ อรุณมานะกุล
-แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม
2
รองศาสตราจารย์
ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
-ยูเรซาเล็มอาร์ทิโช้คเชิงพาณิชย์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุมาลี คอนโด
-เชื้อดื้อยาเมธิซิลินสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส
กับบทบาทของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
2
รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
-โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
1
นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-80 ปี ดงตาล ตำนานแห่งความภูมิใจ
1
นายกสมาคมอิโคโมสไทย
-มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย
-มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม รู้ รักษา สืบสาน
-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง : อาเซียนทรรศนะ
-มรดกอาคารไม้ กับการท่องเที่ยววัฒนธรรม คุณค่า นวัตกรรมและการจัดการ
1
1
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
“จับตาอาเซียน”
-จุลสาร “จับตาอาเซียน”ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับที่ 70
(ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)
3
บรรณาธิการ
วารสารการจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ปีที่ 12 ฉบับที่ 23
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 18 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารนานาชาต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์
-วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา
-วารสารมานุษยวิทยาปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
-วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
1

1
บรรณาธิการ
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณีปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
-วารสารวิจัยรำไพพรรณีปีที่ 12 ฉบับที่
(กันยายน - ธันวาคม 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
-วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA - KKU Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA - KKU Journal)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2561)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
-วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 (ฉบับควบ ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal)
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการสาส์น
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
1
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-พจนานุกรมสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561
ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
1
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
-SOOK Season December 2018 - March 2019
-สร้างสุข (ฉบับที่ 206 ธันวาคม 2561)
-SOOK Magazine ฉบับที่ 73 (ธันวาคม 2561)
-Thai Jogging (ปีที่ 17 ฉบับที่ 150 พฤศจิกายน 2561)
-กินดี ยูดี
-ความมหัศจรรย์ของร่างกาย
-ชวนหนูดูแลตัวเอง
-Mini Books รักสุขภาพ
-Box ลดพุง ลดโรค (1 ชุด มี 7 แผ่น)
-ชุด สสส. Year Plann, Calendar, Notebook, Diary 2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา
-Moderation :
an Islamic approach in the contemporary world
2
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
-รายงานประจำปี 2560 กองทุนเงินทดแทน
1
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม
-รายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ได้รับการเปลี่ยน ประเภทจำนวน 36 สถาบัน
2

2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล
2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมซีดี
1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย
2

พฤศจิกายน 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณปรัชญาชัย
ดัชถุยาวัตร
-โรดแมปปฏิรูปตำรวจ
1
ดร.เภสัชกรหญิงพัทธรา
ลีฬหวรงค์
-การรักษาต้องสงสัย
2
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
-60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
-ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยปี 2555
-รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1
1
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชนก
อุดมธนกุลชัย
-สารอนุมูลอิสระในทางชีววิทยาและการแพทย์ (ฉบับปรับปรุง)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล
ธาระวานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
1
รองศาสตราจารย์
ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
-การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
-การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม.
ISO 14001 : 2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ
1
1
ศาสตราจารย์
ดร.แพทย์หญิงลักขณา
ไทยเครือ
-การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ: เฝ้าระวัง
ป้องกัน รักษา
1
กรมการจัดหางาน
-25 ปี กรมการจัดหางาน พร้อมซีดี
1
กรมทางหลวงชนบท
-รายงานประจำปี 2561 กรมทางหลวงชนบท
-ท่องเที่ยววิถีไทย บนสายทางหลวงชนบท
1
1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 (สิงหาคม - กันยายน 2561)
2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-DSI annual report 2017 Department of Special Investigation Ministryof Justice
2
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่9 ฉบับที่2(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
2
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-วิทยานิพนธ์
-ซีดีวิทยานิพนธ์
72
71
นายกสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
1
บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย
กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)
-นิรันดร์ในดวงใจ
2
บรรณาธิการ “จดหมายข่าว
มมส งานวิชาการรับใช้สังคม”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการ Chiang Mai UniversityJournal
of Natural Sciences
-Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol. 17 No. 4
(October - December 2018)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 18 ฉบับที่ 164 (สิงหาคม 2561)
4
บรรณาธิการจุลสารลายไทย
-จุลสารลายไทย ฉบับปี 2561
1
บรรณาธิการวารสาร
“Digital Thailand Magazine
-วารสาร “Digital Thailand Magazine” ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 (สิงหาคม - กันยายน 2561)
5
บรรณาธิการวารสาร
Thai Journal of
Science and Technology
-วารสาร Thai Journal of Science and Technology
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
-วารสาร Thai Journal of Science and Technology
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
-วารสาร Thai Journal of Science and Technology
ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ฉบับพิเศษ 2561)
1

1

1

บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์
-วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 (มกราคม - เมษายน 2561)
-วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่1 ฉบับที่2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่14 ฉบับที่2(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมวิทยามานุษยวิทยา
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่36 ฉบับที่2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่37 ฉบับที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-หนังสือชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย
1
1
1
บรรณาธิการสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ปีที่13 ฉบับที่29 (พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561)
2
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-รายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมซีดี
1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
-เกาหลีปัจจุบัน (Korea Today)
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ซีดีบันทึกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
-วารสารและงานวิจัย
263
142
31
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
-การเติบโต
1
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
-ประมาลภาพเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง:บันทึกวาระแห่งโลก ฉบับภาษาไทย
-ประมาลภาพเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก ฉบับภาษาอังกฤษ
1
1
ผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการประจำ
ศาลภาษีอากรกลาง
-ศาลภาษีอากรกลาง
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า
-การเจรจาสัญญาทางการค้า : เพื่อการนำเข้าและส่งออก
-การให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ (Spa)
-คู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์
-ประมวลคำศัพท์สมุนไพรไทย
-การแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1
1
1
1
1
1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2560
1
รองประธานสมาพันธ์
องค์กรเพื่อพัฒนา
หนังสือและการอ่าน
กองทุนนกกางเขน
ส่งเสริมการอ่าน
-การอ่านให้เก่ง
3
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานผลิตเอกสาร
และสิ่งพิมพ์
สำนักงานอาคาร
และสิ่งแวดล้อม
-สิ่งพิมพ์
50
รองอำนวยการ
สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ
-เรื่องเล่าสองข้างทาง MRT สีน้ำเงิน
1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
- จดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC Newsletter
ปีที่ 11 ฉบับที่ 448 (8 ตุลาคม 2561)
-สรุปผลการประชุมสัมมนา บทบาท หน้าที่และธรรมาภิบาล
ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.2560
2

2

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี (เมษายน - มิถุนายน 2561)
-สถิติแรงงานประจำปี 2560 กระทรวงแรงงาน พร้อมซีดี
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพาณิชย์
2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่20 ฉบับที่59(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
-รายงานประจำปี 2559 ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมซีดี
1
1
สำนักพระราชวัง
-วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)
1
สำนักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่10 ฉบับที่111 (สิงหาคม 2561)
4
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2560 องค์การคลังสินค้า
1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-คำแนะนำความประพฤติสำหรับข้าราชการหัวเมืองซึ่งมีตำแหน่งในการปกครอง
3
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
-รายงานประจำปี 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2

ตุลาคม 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณภูสิทธิ พลายชมภู
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
โอเดียนสโตร์
-อาหารว่างไทยในเชิงธุรกิจ
1
คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
-ในดินแดนแห่งความสุข
3
คุณอมรเมธ เตรียมแสงชัย
-สิ่งพิมพ์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช
ชาโตะ
-เภสัชวิทยาและหลักการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและโรคเกาต์
1
อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย
-ทฤษฎีและแนวคิด นโยบายสาธารณะ
3
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-Financial condition of cooperative in Thailand 2017
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้า
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์นิคม
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการ
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์การเกษตร
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ประมง
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กลุ่มเกษตรกร
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
-กฎหมายที่ควรรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
-นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
-ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2560
2
2
2
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเวชปฏิบัติ
-Wattanosoth cancer registry 2016
2
2
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-Hotel English
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-Essentials of Literature for Children
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
-เทคโนโลยีขนมอบ
1
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
-ดอกเอื้องในพิธีกรรม วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา
1
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
1
ครอบครัวล่ำซำ
-ข้างหลังภาพ คือ รักผูกพันท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ
-ไตรลักษณ์
-ปฏิจจสมุปบาท
-ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้
1
1
1
1
บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
-Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences Vol. 19 No. 1 (January - June 2018)
1
บรรณาธิการ Science & Technology Asia
-Science & Technology Asia Vol. 23 No. 2 (April - June 2018)
1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (2561)
5
บรรณาธิการวารสาร
Digital Thailand Magazine
-วารสาร Digital Thailand Magazine ฉบับที่ 1 (กันยายน 2561)
15
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ประจำปี 2561
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
-วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561)
2
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-พลังแผ่นดินพร้อมดีวีดี
2
ผู้อำนวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-กรายงานประจำปี 2560 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน
และเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-เรื่องเล่าโรงเรียนคู่ขนานชายแดน หลักสูตร AEC: การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน
1
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1
ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารศิลปวัฒนธรรม
-ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม
2
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-Happy work place คนสำราญ งานสำเร็จ
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ
-สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
1
1
เลชาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
-ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันทุจริตของคณะกรรมการ
ป.ป.จ. เชียงใหม่
1
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
-รายงานสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ประจำปี 2560
2
สภากาชาดไทย
-พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
-The Thai red cross society commemoration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on the occasion of her fifth cycle Birthday on
2 April 2015
1

1

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
-กบทสรุป ผลงานรัฐบาลรอบ 3 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2560)
2
สำนักงาน ป.ป.ช.
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (NACC Journal) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-รายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-รายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2560
2
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 483 (กันยายน 2561)
10
สำนักงานคณะกรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย
-บทสรุปผู้บริหาร โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย
2


2

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2559
1
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2560
-มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน"
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 (เมษายน 2561)
1

3

1
สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
2
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน
-รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561
3
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
-ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2561
1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-วารสารกำลังใจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
สำนักงานศาลปกครอง
-แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจำปี 2560
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2560
-Annual Judicial Statistics, Thailand 2017 (B.E.2560)
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2560
5
2
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-สำเนาข้อสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2558
-สำเนาข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2558
2
2
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-กุหลาบบนดวงจันทร์
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
-Facts and figures 2018
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการงาน พชช.
-รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2561 พร้อมซีดี
1

กันยายน 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
วิทยาลัยรัฐกิจ
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
วิทยาลัยรัฐกิจ
-รวมเรื่องสั้นชุด ลองรักอีกครั้ง
-รวมเรื่องสั้นชุด รักครั้งแรก
1
1
คุณณิชกมล กระบิลสิงห์
-สิ่งพิมพ์
28
คุณบัณฑูร ล่ำซำ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิพูคา
-บัญชา ล่ำซำ ประวัติและผลงาน
3
คุณพิยดา สุวรรณรัฐ
-พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน
-อนุสรณ์ ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ แม่...ผู้เป็นที่รักยิ่ง
-อันเตปุริกามาตย์สรรพสาตรานุสรณีย์ พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-ญี่ปุ่นหลากมิติ : รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
-Actors and Processes in Development Cooperation: Challenges
to Traditional Practices
1

1
คุณอนุวัฒน์ มลายอริศูนย์
-มองไกล คิดลึก ทำจริง
1
คุณอาทิชา วงศ์สุวรรณ
-การพัฒนาบนพื้นฐานการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน และการกำหนด
ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
2
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561
-สถิติจัดหางาน ปี 2560
1
1
กรมการปกครอง
-รายงานประจำปี 2560 กรมการปกครอง
1
กรมควบคุมโรค
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 13 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
1
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 21 ฉบับที่ 110 (กันยายน - ตุลาคม 2560)
1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 (เมษายน - พฤษภาคม 2561)
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2561)
1
กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1
กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2560 กรมสรรพากร
2
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเวชปฏิบัติ
-Wattanosoth cancer registry 2016
2
2
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
-รายงานประจำปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
บรรณาธิการ ASEAN
Gem & Jewelry Review
-ASEAN Gem & Jewelry Review Issue 2/2018
1
บรรณาธิการ
The Thailand
Natural history
Museum Journal
-The Thailand Natural history Museum Journal Vol. 12 No. 1 (June 2018)
1
บรรณาธิการ
จุลสารช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
การงบประมาณ
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 50 (มกราคม - มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสารการ
บัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 2561
1
บรรณาธิการวารสาร
จันทรเกษมสาร
-วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ดนตรีและการแสดง
-วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
-วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
-วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
-วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

-วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
1
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มทร.พระนคร
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2560)
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ “ศรีพิบูลฯ”
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ศรีพิบูลฯ” ปีที่ 8 ฉบับที่ 26
(กรกฎาคม - กันยายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสารวิจัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา
-วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษย์และสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเศรษฐศาสตร์และ
กลยุทธ์การจัดการ
-วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
-วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการหลักสูตรและการสอน
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 (มกราคม - เมษายน 2560)
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการอินทนิล
ทักษิณสาร
-วารสารวิชาการอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสารวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา
-วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 8
(กรกฎาคม 2561)
1
ศิลปวัฒนธรรม “ศิลป์พิบูล”
-วารสารศิลปวัฒนธรรม “ศิลป์พิบูล” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์
(มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
ประธานชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพ
-จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวมอญจากหงสาวดีบำเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1
ประธานมูลนิธิพระสงบ
มนสฺสนฺโต
-ประวัติท่านพระอาจารย์ลี กุสลธโร
-กำเนิดพุทธะ
-ธรรมะเก็บตก 18
-ธรรมะเก็บตก 19
-ธรรมะเก็บตก 20
-ธรรมะเก็บตก 21
1
1
1
1
1
ผู้ว่าการการประปา
ส่วนภูมิภาค
-รายงานประจำปี 2560 การประปาส่วนภูมิภาค
-รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 การประปาส่วนภูมิภาค
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริบทโลกและภูมิภาค
1
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมวิชาการ
-King Mongkut’s University of Technology North Bangkok International Joural
of Applied Science and Technology (KMUTNB : IJAST) Vol. 11 No. 3
(Jul.-Sep. 2018)
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1


1
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
การตลาดโรงเรียนสอน
การประกอบอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
-ส้มตำ
-Le Cordon Bleu Dusit Culinary School
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน
-ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์นานาชาติที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรจีน-อังกฤษ พร้อมซีดี
-การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE495 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยการเรียนรู้บนฐานของเกมปัญหาและโครงงานพร้อมซีดี
-การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่อง การทำงานของเครื่อง
ดีฟิบริลเลเตอร์พร้อมซีดี
-การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111: ระบบสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมซีดี
1

11

1
ผู้อำนวยการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2560 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
-The Pride of Deposit Protection Agency
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์
-พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
2
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ
-แผนธุรกิจ ส.ภิญญารีไซเคิล จำกัด
-แผนธุรกิจ เสื้อผ้าเด็ก
-แผนธุรกิจคาราโอเกะ “N-JOY MUSIC ROOM”
-แผนธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายกุ้ง บริษัท สยามเรือนไทย จำกัด
-ธุรกิจบริการอาบน้ำตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
-แผนธุรกิจ ฟาร์มแชร์ เดอะลิฟวิ่ง
-แผนธุรกิจ ไก่ย่างบางตาล By Kim
-แผนธุรกิจ MAX GYM FITNESS
-แผนธุรกิจ น้ำดื่ม วิงค์
-แผนธุรกิจ คอนโดให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-โหวตเพื่อใคร : ตามใจ ตามพรรค หรือตามฝ่าย
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย วิทยาลัยดนตรี
-การเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี)
-ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
-ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2
2
2
รองผู้อำนวยการฝ่ายงาน
ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
-เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลผู้สูอายุ
-เอกสารประกอบการสอน วิชา CPD 161 เครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
-Guide flight discovery private pilot
-เทคนิคแลมป์และการประยุกต์ใช้
-English structure for paragraph writing
-Writing compositions for Thai students
-Eng 208 English structure for reading comprehension
-Cahier de conjugaison
-MTH 341 วิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
1
1
1
4
1
1
3
2
2
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
-เรื่องสั้น อัศศิริ
1
สำนักงาน ป.ป.ส.
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 441 (20 สิงหาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 482 (สิงหาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 443 (3 กันยายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 444 (10 กันยายน 2561)
5

10
5
5
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2 ปี (2561) และแนวโน้มปี 2561
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 82 (มกราคม 2561)
-จดหมายข่าว วช.ปีที่ 13 ฉบับที่ 83 (กุมภาพันธ์ 2561)
-จดหมายข่าว วช.ปีที่ 13 ฉบับที่ 84 (มีนาคม 2561)
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย
2
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร Smart Life by อย. (กรกฎาคม - สิงหาคม 2561)
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 455 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำปี 2560 พร้อมซีดี
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)
1
สำนักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ
-เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
2
สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-สลค.สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
-สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชาพร้อมซีดีและภาพนิ่ง
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) ฉบับภาษาไทย
1
อธิบดีกรมหม่อนไหม
-รายงานผลการวิจัยหม่อนไหมประจำปี 2560
1

สิงหาคม 2561


ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษรา มานันตพงศ์
-อาหารว่าง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
คณะรัฐศาสตร์
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
-โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรประจำปี 2561
-เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
-การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น
1
1

1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
คณะรัฐศาสตร์
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
-โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรประจำปี 2561
-เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
-การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น
1
1

1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
-Journal of Current Science and Technology (JCST) Vol. 8 No. 1
(January - June 2018)
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชื่นชนก โควินท์
-พจนานุกรมศึกษาศาสตร์
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
-ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง: แนวคิดจากต่างมุมมอง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
-การสร้างภาพรังสีดิจิทัล
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วงเดือน นาราสัจจ์
-สืบสารศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
1
คุณ พินีกาญจน์ ลาภานันท์
คณะทำงานโครงการ
แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก
-ซีดีอรหันตธรรมบท
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
คณะวิทยาศาสตร์
-เคมีอนินทรีย์
1
รองศาสตราจารย์
ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
-สระแก้ว: อารยธรรมบนสองแผ่นธรณี
-ธรณีโบราณคดีของตะกอนถ้ำและเพิงผา และภูมิอากาศบรรพกาล
1
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2560
1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-รายงานประจำปี 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 21 ฉบับที่ 108 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2560)
-รายงานประจำปี 2560 กรมบังคับคดี
1
1
กรมบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
5
กรมพลศึกษา
-นันทนาการอย่างสร้างสรรค์
3
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2561)
1
กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2560 กรมสรรพากร
2
กรมสวัสดิการและ
186hคุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม -
มีนาคม 2561
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2560 พร้อมซีดี
1
กระทรวงดิจิทัลเ
พื่อเศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
-การเป็นผู้ประกอบการ
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
-เรียนแอนตรอยด์ใน 4 วัน ด้วย Android Studio
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
1
คณบดีวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
-Elementary Differential Equations And Boundary Value Problems
-Vector Mechanics For Engineers “Statics”
-Vector Mechanics For Engineers “Dynamics”
-Mechanics Of Materials
1
1
1
1
โครงการสร้างคนดี
มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง
(มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว)
-สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง
1
บรรณาธิการ
Thammasat Review
-Thammasat Review Vol. 21 No. 1 (January - June 2018)
1
บรรณาธิการ International
Journal of Integrated
Education and
Development (IJIED)
-International Journal of Integrated Education and Development
(IJIED) Vol.3 No. 1 (January - June 2018)
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว “วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 18 ฉบับที่ 163 (กรกฎาคม 2561)
4
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2561
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2/2561
2
1
บรรณาธิการวารสาร
ThaiAppraisal
-วารสาร ThaiAppraisal ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 13 ฉบับที่ 62 (เมษายน - พฤษภาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
กฎหมายเปรียบเทียบ
ศาลยุติธรรม
-วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ) Comparative
Law Journal ฉบับปี พ.ศ. 2560
1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยกาสะลองคำ
-วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
การสื่อสารมวลชน
-วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 18 ฉบับผนวก (2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
-วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษาbr>
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 68 (มกราคม - มีนาคม 2561)
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 69 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนศาสตร์ วิทยาลัย
พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สถาบัน
การพลศึกษา
-วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการแพรวากาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
(พฤษภาคม 2561)
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 7
(มิถุนายน 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เอเชียพิจาร
-วารสารเอเชียพิจาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(NUEJ)
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม
-พระบรมสาทิสลักษณ์ลายเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และกฐินหลวงกฐินราษฎร์ ฉบับวัดไตรมิตรวิทยาราม
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธานคณะกรรม
การจัดพิมพ์หนังสือ
บันทึกธรรมศาสตร์
ประจำปี 2561
-บันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
คลังสมองของชาติ
-มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร
-กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ
2
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2560)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 2
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1

1

1

1

1

1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร
-รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
-รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
-รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี 2560
2
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเลขานุการและ
สื่อสารองค์กร
-รายงานประจำปี 2560 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
-Annual Report 2017 Export – Import Bank of Thailand
1
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 108 (พฤษภาคม 2561)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 (มิถุนายน 2561)
1
4
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
-การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
1
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-Royal Thai Orders and Decorations
-รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ปีที่ 3 (12 กันยายน 2559-12 กันยายน 2560)
1
5
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์
29
เลขานุการกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
คนที่หนึ่ง
-สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชน
3
เลขานุการสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มองเมืองฝางผ่านจิตรกรรมฝาผนัง
1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-อนุสรณ์ครบรอบ 70 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 437 (23 กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 438 (30 กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 439 (6 สิงหาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 440 (13 สิงหาคม 2561)
5

5

5

5
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 82 (มกราคม 2561)
1
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-วารสารศาลยุติธรรม Advanced ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
-ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน.
2
สำนักนายกรัฐมนตรี
-86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สำเนาข้อสอบ กลางภาค 1/2557
-สำเนาข้อสอบ กลางภาค 2/2557
-สำเนาข้อสอบ ปลายภาค 1/2557
-สำเนาข้อสอบ ปลายภาค 2/2557
1
1
1
1
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การ
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 10
ฉบับที่ 19 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10
ฉบับที่ 19 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1

1

กรกฎาคม 2561


ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกฤตภาส ชาญกิจทวารัช
-อนุสรณ์ครบรอบ 70 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
1
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ขจร ตีรณธนากุล
-การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยุคใหม่ Moderm Hemodialysis and
Hemodiafiltration
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัชชานุส พิชิตธนารัตน์
-โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
1
อาจารย์ต้นข้าว
นิทัศกาญจนานนท์
วิทยาลัยการออกแบบ
-Printing Colors in graphic design : CMYK & PMS
-Japanrse graphics
-Vogue on Ralph Lauren
-Vogue on Vivienne Westwood
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
คณะดิจิทัลอาร์ต
-The art of Halo 5 : guardians
-Visions of Fuji : artists from the floating world
-Fantatic beasts and where to find them : the art
of the film
-The art of Disey Pixar Finding Dory
-The art of Hotel Transylvania 2
-The art of the Iron Giant
-Pre-Raphaelite : masterpirces
-Edgar Degas : masterpiecs of art
1
1
1
1
1
1
1
อาจารย์ธีรฉัตร
อตตมะเวทิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-New roofs
-Light in spce design
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.บวร ปภัสราทร
-การสื่อสารเคลื่อนที่จากยุคที่ 1 สู่ยุคที่ 5 มุมมองของพลเมืองดิจิทัล
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์
-การตลาดทางตรง
1
อาจารย์ปฐม
สุปรียาพร
คณะดิจิทัลอาร์ต
-Alway me! : global illustrator in their own eyes
-funny ! : twenty-five years of laughter from
the Pixar story room
-Wassily kandinsky : masterpieces of art
-Inside HBO's Game of thrones: seasons 3 and 4
-The art of Marvel Studios Guardians of the galaxy vol.2
1
1

1
1
1
รองศาตราจารย์
ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
-กรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการเกษตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และใช้ข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพเพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่แพร่มาจากต่างประเทศ
ของประชาชนในเขตเมือง
1
ผู้ช่วยศาตราจารย์
พิศิษฐ์ นามจันทรา
คณะเทคนิคการแพทย์
-Quick compendium of clinical pathology
-Clinical chemistry : principle, techniques, and
correlations
-Clinical chemistry : fundamentals and laboratory
techniques
-Tietz textbook of clinical chemistry and molecular
diagnostics
-Pathophysiology made incredibly visual
-Basic QC practices : training in statistical
quality control for medical laboratories
1
1

1

1


1
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
-การบรรจุแบบเอกทีฟและอินเทลลิเจนต์ การปลดปล่อยและวินิจฉัย
1
ศาสตราจารย์
มุจรินทร์ อิทธพงษ์
-The Contempory Playwrights : Thutiyawiset
1
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
-รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่ง ปี 2561
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภัค มหาวรากร
-ส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์
-รายงานปลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัว หมู่บ้านพรธิสาร
จังหวัดปทุมธานี
-รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และรูปแบบที่ใช้
ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี
1

1
ดร.สุนทร
ภิรมย์ศาสตร์กุล
-Decoding the secrets of crete
-Bioluminescert light : a disruptive innovation of the
future
1
1
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์
-วารสาร Rangsit Journal of Social Science and Humanities
(RJSH) Vol.5 No.1 (January-June 2018)
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561)
1
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2561)
2
กรมทางหลวง
-รายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวง ฉบับภาษาไทย
-รายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวง ฉบับภาษาอังกฤษ
-ซีดีรายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวง
1
1
1
กระทรวงแรงงาน
-รายงานประจำปี 2560 กระทรวงแรงงาน
1
คณบดีคณะคุรุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย
-ภาษาและวัฒนธรรม
1
1
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
-อตสาหกรรมการบินและการเดินทางอากาศ
1
ตณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
-Hemodialysis Renal Replacement Therapy V.1-2
1
คณบดีคณะ
มัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-คติความเชื่อไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในจิตกรรมฝาผนังไทย
-นิทรรศการศิลปกรรมชุด ลืมความรู้จัก ถามหาความรู้สึก
-สุนทรยภาพพระพุทธรูปและเจดีย์ยอดดอกบัวตูมในสมัยสุโขทัย
1
1
1
คณบดีคณะวิทยพัฒน์
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-การบริหารธุรกิจครอบครัว ศาสตร์และศิลป์ของความยั่งยืน
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำจากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และชุมชนตลาดปากคอองหนึ่ง
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
คณบดีวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์
-หนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพนายวิจิตร สุพินิจ ม.ว.ม.ป.ช.
1
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ตรรกะศิลปะ
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 16 ฉบับที่ 162 (มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2561)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว TAT
Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
บรรณาธิการ Chiang Mai
University Journal
of Natural Sciences
-Chiang Mai University Journal of Natural Science
Vol.17 No.3 (July-September 2018)
2
บรรณาธิการนิตยสาร
"กำแพงเพชร"
-นิตยสาร "กำแพงเพชร ปีที่ 8 ฉบับที่ 67 (2561)
1
บรรณาธิการ Thammasat
Review of Economic
Social Policy
-Thammasat Review of Economic and Social Policy
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสารนิติศาสตร์ ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
"ศรีพิบูลฯ"
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูลฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
เมษายน 2560)
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560)
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
1

1

1

บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับนิติศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (1 มกราคม-
30 มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการการวารสาร
วิชาการ Southeast
Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bandkok Journal ปีที่ 4
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบริหาร
ธุรกิจ
-วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.อีสาน พระนคร (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.อีสาน พระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
2

2
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ศิลปกรรมสาร
-วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมสาร" ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม
-วารสารวิชาการศรีปทุม ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สถาบันการ
พลศึกษา
-วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (พฤาภาคม-
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 9 (2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
MBA-KKU Journal
-วารสาร MBA -KKU Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ปีที่ 15 ฉบับที่ 58 (เมษายน -มิถุนายน 2661)
2
ประธานมูลนิธิ
โตโยต้าประเทศไทย
-คำพ่อสอน
1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยังยืน
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2560 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
1
ผู้อำนวยการบริษัท
สำนักพิมพ์นิตยสาร
ยานยนต์ จำกัด
-นักเลงรถกระบะ ปีที่ 29 ฉบ
1
ผู้อำนวยการบริษัท
สำนักพิมพ์นิตยสาร
ยานยนต์ จำกัด
-นักเลงรถกระบะ ปีที่ 29 ฉบับที่ 340 (มีนาคม 2561)
-นักเลงรถมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 356 (มีนาคม 2561)
-ยานยนต์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 620 (กุมภาพันธ์ 2561)
-นักเลงรถปีที่ 35 ฉบับที่ 417 (กุมภาพันธื 2561)
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
-สาครบุรีจากวิถีชาวบ้าน
-วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.61)
-ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์
1
1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
ไทยคดีศึกษา
-หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์
ทางการฑูตระหว่างไทย-เมียนมา
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
1
ผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย
-เอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนา โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี่ 2561 สุขภาพยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
1
ผู้อำนวยการหลักสุตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
-การศึกษาเครื่องมือในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารห้องเย็น กรณีศึกษาของ : บริษัท ปิติเซ็นเตอร์
ห้องเย็น จำกัด
-ความสัมพันธ์ระหว่าางคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการ
ให้บริการขนส่งทางบกของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
-การปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษาบริษัทสามเจริญพาณิชย์
(กรุงเทพ) จำกัด
-ปัจจัยสำคัญของการควบคุมต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกร
ในตำบลเบิด อำเภอรัตบุรี จังหวัดสุรินทร์
-การเปรียบเทียบ 3 วิธี ในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว : กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-กิจกรรมด้านโลติสติกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพธุรกิจคลังสินค้ากรณีศึกษา
บริษัทเมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
-ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS
-ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปษณีย์ไทย สาขา
มหาวิทยาลัยรังสิต
-การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับเหมา
ถมดินของห้างหุ้นส่วนจำัด ธรรมเจริญก่อสร้างและการโยธา
1


1


1


1

1

1

1
1

1
มูลนิธีชีวิตไท
(Local Act)
-การปรับตัวของชาวนาไทย
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
-Developing effective learning achievement of
grade 7 bhutanese geography students on global
issues by using concept mapping strategy+CD
1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
สังคมศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
1
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 14 th Hummanities and Social Science
Research Promotion Network National and International conference
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12
-Asian Political Science Review Vol.2 No.1 (Jan.-Jun.2018)
-PSAKU International Journal of Interdisciplinary research
Vol.7 No.1 (Jan.-Jun.2016)
1

1
1
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
-108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง
1
1
สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 432 (18 มิถุนายน 2561)
-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ.2+8 (พ.ศ.2556-
2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา CHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 435 (9 กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา CHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 436 (16 กรกฎาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 480 (มิถุนายน 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา CHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 434 (2 กรกฎาคม 2561)
5
2

5
5
5
5
สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)
-รายงานผลการดเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร Smart Life by อย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 (พฤาภาคม-มิถุนายน 2561)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ.2543-2557)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-จุลสารธนาคารสมอง ปีทีี่ 4 ฉบับที่ 15 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 (ธันวาคม 2560)
1
สำนักงาน ป.ป.ส.
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561)
พร้อมแผ่นซีดี-รอม
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-สภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560
-สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2560 (MD 2017)
-สภาวะการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2559/2560
-สภาวะการศึกษาเสวนา 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทย
ในยุคโลกาภิวัฒน์
1
1
1
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-เทคนิคจิตวิทยาสำรหับการไกลเกลี่ย
-ความรู้กฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ย
-ความรู้กฎหมายอาญาสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
-ไกลเกลี่ยสไตล์ฮาวาย
-การไกลเกลี่ยในสถานศึกษา
-การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวด
-กฏหมายกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาท
-การจัดการความขัดแย้ง
-สิทธิผู้บริโภค
-การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไคน์
-คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
-การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเรื่อง สองเลือก..ไกล่เกลี่ยในศาล
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
10
สำนักพระาราชวัง
-จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-กันยายน 2560)
1
สำนักพิมพ์อัชชาบิกูน
-หลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่
1
หัวหน้าภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตวสหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS
1
หัวหน้าภาควิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
-วิทยาการรหัสลับและการทำลายน้ำดิจิทัล
1
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วรรณกรรมกับเพศภาวะ
1
อัยการพิเศษฝ่าย
สถาบันกฎหมายอาญา
-รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเข้าสู่
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศในระบบกลุ่มประเทศอาเซียน
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
-ถอดรหัสการศึกษาพัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
1

มิถุนายน 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ
วิทยาลัยดนตรี
-Theory of hamomy
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรุงยศ
อรัณยะนาด
-โครงการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมเรื่อง "การพัฒนาตราสินค้า
และอัตลักษณ์องค์กรอย่างมีส่วนร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.พระสุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
1
ผู้ช่วยศตราจารย์ ดร.
ชัชนก อุดมธนกุลชัย
-สารอนุมูลอิสระในทางชีวิทยาและการแพทย์
1
คุณชฏารัตน์ บุญถนอม
เลขานุการคณะศิลปะ
และการออกแบบ
-CD ศิลปนิพนธ์นักศึกษาวิชาการออกแบบผลิตภัฑ์ ประจำปี 2559
19
รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่
-ไนตริกออกไซต์ Nitric Ozide
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิลวรรณ อยู่ภักดี
-เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปานันท์ กาญจนภูมิ
-เทคนิคแลมป์และการประยุกต์ใช้
2
อาจารย์ณัฐศรชัย
พรเอี่ยม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
1
ดร.นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-Contact lines for electric rallways: planning,
design, implementation, maintance
1
รองศาสตราจารย์
บุณรักษ์ จิปิภพ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-Audio effects : Theory, Implementation, and application
-Critical listening skills for audio professionals
-Audio production and critical listening : technical ear
ear training
-Networked AV systems
1
1
1

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภัทรสินี ภัทรโกศล
-ขอกล่าวเล่าเรื่อง วิจัยด้วยใจ
1
รองศาสตราจารย์
ดร.รุงนภา
พงศ์สวัสดิ์ทานิต
-การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
-การพัฒนาระบบราชการ
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
สำเนียง เลี่ยมใส
-มหาวัสดุอวทาน เล่ม 3
1
คุณสิริกร นามลาบุตร
-รายงานวิจัยฉบับสมบุรณ์เรื่อง การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับ
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย
1
ศาสตราจารย์ ดร.
สุรพงศื จิระรัตนานนท์
-Climate influence on buildings and end-user enger
requiements
2
ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
-วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 69 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
5
2
กรมการค้า
ภายใน
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560 กรมการค้าภายใน
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาส ที่ 4 ปี 2560
1
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (พฤษภาคม-มิถุนายน 2561)
1
กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
-วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤษภาคม 2561)
1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561)
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดั ปีทีี 21 ฉบับที่ 106 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561)
1
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2561)
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
(มกราคม-มีนาคม 2561)
5
คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์
-ซีดีข้อมูลปริญญานิพนธ์คณะเทคนิคการแพทย์
30
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
-การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
-Common Buddhist text : Guidance and Insight from the Buddha
-พระไตรปิฏกฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปัญญา
3
2
คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนดลยีสารสนเทศ
-โมเลธุรกิจของคุณ : วิธีที่จะช่วยให้คุณวางแผนอาชีพการงาน
ใหม่โดยใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว
-Gear up เคล้ดลับปรับกลยุทธ์ธรุกิจของคุณ
1

1
ทีมกาสัญญตา
-ปรมาจารย์ดักม้อหม้อผู้ยิ่งใหญ่แห่งเซ็น
1
นายกสมาคมนิสิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-ดงตาลสัมพันธ์ 60
1
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
-ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 23
1
1
1
ประธานมูลนิธิ
เครือข่ายเพื่อนกะเทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน
-แนวทางต้นแบบการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุ่มแก่บุคคลข้ามเพศและ
ชุมชนข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว มมส.งานวิชาการ
รับใช้สังคม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
-จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1

1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 (เมษายน 2561)
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี ปที่ 18 ฉบับที่ 161 (พฤษภาคม 2561)
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี (มีนาคม 2561)
4
4
4
บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 (ตุลาคม 2560-มกราคม 2561)
2
บรรณาธิการจุลสาร
มรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศุนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการ
Chang Mai University
Journal of Nature
Science
-Chang Mai University Journal of Nature Science
Vol.17 No.2 (April-June 2018)
1
บรรณาธิการนิตสาร
The Knowledge
by okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (กุมภาพันธฺ-
มีนาคม 2561)
5
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปที่ 11 ฉบับที่ 25 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
-วารสารเกษมบัณฑิต ฉบับพิเศษ ภาษาอังกฤษ 2560
2
2
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL Newa ปีที่ 13 ฉบับที่ 61 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)
8
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เทอร์ควอยซ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
-วารสารเทอร์ควอยซ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ 4
(มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัย
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมธารา
-วารสารธรรมธารา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ฉบับรวมที่ 5) กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560
2
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
-วารสาร Thammasat Review Vol.20 No.2 (July-December,2017)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไพพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคา มีนาคม 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (มกราคม- มีนาคม 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกำาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
-วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สจส. ทางสะดวก
-วารสาร สจส.ทางสะดวก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤษภาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 9 (พ.ศ.2560) 1
บรรณาธิการวารสาร
International
Journal of East
Asian Studies
-วารสาร International Journal of East Asian Studies
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
ผู้อำนวยการกอง
บริการการศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง "เรขาคณิตของความโค้งรวมของเส้นโค้งปิด
ในปริภูมิ CAT(K)"
1
ผู้อำนวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ
-วารสาร KMUTNB : IJAST vol.11 No.2 (April-June 2018)
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เมษายน-
มิถุนายน 2561)
1
1
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
และจัดจำหน่าย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำกัด (มหาชน)
-หนังสือ
29
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
-ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 1
ผู้อำนวยการศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ
-SOOK Magazine (มีนาคม 2561)
-SOOK Magazine (กุมภาพันธ์ 2561)
-วารสาร Jogging (กุมภาพันธ์ 2561)
-วารสาร Jogging (มีนาคม 2561)
-หนังสือหินสามก้อน
-หนังสือกินผักสร้างสุข
-รายงานสถานการ สุขภาวะคนไทย 4 มิติ
-หนังสือว่าด้วยความสร้างสรรค์ On Creativity
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศุนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
-สิ่งพิมพ์ 69
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยสัตว์ในภูมิภาค
เขตร้อน
-The Hill Mynah inThailand A30-year Study. Behavioral Ecology,
Evolution, and Conservation Biology
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
-จดหมายข่าว TRF Policy Brief ปีที่ 6 ฉบับที่ 1,2,8,9/2559
-จดหมายข่าว TRF Policy Brief ปีที่ 6 ฉบับที่ 1,2,3,4/2560
-จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ปีที่ 5 ฉบับที่ 1,2,5,6/2558
-วารสาร The TRF Forum ปีที่ 5 ฉบับที่ 1,2/2557
12
12
6
12
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-เรียนรู้เรื่อง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร
2
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
-TCDC Outlook l 04 จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-Active Play
-บัตรสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)
2
2
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุนย์รังสิต
-ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดีย ในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1
ผู้อำนวยการ
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานประจำปี 2558 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิก
1
1
ผู้อำนวยการ
สำนักยาและ
วัตถุเสพติด
-Green book 2018 : Antituberculous drugs
-Green book 2018 : Antimicrobial drugs
-Green book 2018
-Green book 2018
5
5
5
1
ผู้อำนวยการ
หลักสูตรฯ สาขา
การจัดการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
-การเสวนาทางวิชาการเรื่อง " ดููละคร (บุพเพสันนิวาส) ย้อนดูประวัติศาสตร์
(สมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราช)
3
ผู้อำนวยการหอสมุด
แห่งชาติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปี 2560 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ผู้อำนวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
1
1
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธีพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพรปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพ
พรรณี
-รายงานกิจการประจำปี 2560 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยุ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาที่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 107 (เมษายน 2561)
4
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตรกรรมการจัดการ
-การกำกับดูแลการโฆษณา : หลักการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา
1
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
-70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย พร้อมซีดี
-7 รอบ พระชนมพรรษาพระบรมราชีนีนาถ คู่บารมี พร้อมซีดี
1
1
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 4th International Conference on
Goverment and Politics
-Proceedings of the 9th ASEAN Conference on Humanties
Social Science
-Proceedings of the 4th National and International
Conference on Interdisciplinary Humanties and Social Science
-Proceedings of the 5th International Social Science and
Business Research Conference
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
-Asian Administration and Management Review Vol.1No.1
1

1

1

1

1
1
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลัง
-Thai tapioca starch association 2018
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 427 (14 พฤษภาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 428 (21 พฤษภาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 429 (28 พฤษภาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 430 (4 มิถุนายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 431 (11 มิถนายน 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 479 (พฤษภาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 425
(30 เมษายน 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 426
(7 พฤษภาคม 2561)
1
1
1
1
1
10
5

5
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 80 (พฤสจิกายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2561
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-จุลสารธนาคารสมอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 (มกราคม-มีนาคม 2561)
2
2
สำนักงานคณะกรรมการ
มนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 80 (พฤศจิกายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุยชนแห่งชาติ
-การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -วารสารตำรวจ ปีที่ 54 ฉบับที่ 454 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
-รายวานประจำปี 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปีที่ 7 ฉบับที่ 5
(มกราคม-ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
-126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลัง วังจันทรเกษม
1
สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
-แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560
15
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1

2
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-ศาลรัฐธรรมนูญยึกหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2011
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2012
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2013
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2014-2016
1

2
2
2
2
สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาตคม 2560)
1
หัวหน้าภาควิชาพยาธิ
วิทยา
-ศัลยศาสตร์พยาธิวิทยาของเนื้องอกต่อมไทนรอยด์
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-สถิติสำหรับการวิจัย
1
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-คำอธิบายตำรายาพระองคืเจ้าสายสนิทวงษ์ บึมโรงอัฐศก พ.ส.2549
-คำอธิบายตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2
1
1
อธิบดีกรมศิลปากร -107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
1
Director, Asian
Cultural History
Program (and) Curator
of Asian, European,
and Middle Easterm
Ethnology, Smithsonian
Institution
-book
3

พฤษภาคม 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ
วิทยาลัยดนตรี
-Natural history of the piano : the instrument, the music,
the musicians-from Mozart to modern jazz, and everything in
between
-Famous pianists & Their technique
-The Concerto : from its origins to the moderm era
-A Practical guide to chorai conducting
1


1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา
อังคพณิชกิจ
-การวิเคราะห์ข้อความ
1
อาจารย์ ดร.
จารุดา ณ อยุธยา
-Effects of intercultural communication-base lessons through
songs on the intercultural competence development of thai
tertiary students
2
รองศาสตราจารย์
ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
-สารัตถะไอร์แลนด์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภญ.ชุติมา
วีรนิชพงศ์
-เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์
1
คุณณรงค์ชัย
นิลกำแหง
-ชีวประวัติเจ้าพระยามุขมนตรี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท
-หลักการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์
1
คุณธัญญ์นรี
ศรีบุณยาฐิติกุล
-ซีดีรอม อารยธรรมบท 2
2
ดร.นริศ ชัยสูตร
-ด้วยรักและอาลัย คุณแม่สมจิตร ชัยสูตร
1
คุณน้ำทิพย์ โยธินพัฒนะ
-Name in One landscape
1
รองศาสตราจารย์
ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
-ความปลอดภัยในการผ่าตัด
1
คุณปรีดา กุลชล
-เศรษฐกิจพอเพียง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัย การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาวพันธื ภัทรโกศล
-โรคเริม เพื่อนตายของมนุษย์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
-การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภโชค มั่งมูล
-หลักการและเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของตัวรับบีตา-แอศรีเนอร์จิกในหัวใจ
1
คุณโสมชยา
ธนังกุล
-ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (มีนาคม-เมษายน 2561)
5
กรมประชาสัมพันธ์
-CD-Room บันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย
1
กระทรวงศึกษาธิการ
-จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นและความรับผิดชอบสาธารณะ
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-การศึกษาสองภาษาและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบเน้นเนื้อหา
และโครงการ
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
-เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-The Sikhs
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
-รัตนพจน์ธรรมราชา
1
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
-หลักการพื้นฐานในการบรรเลงเปียโน โจเชฟ เลวีน
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการ
Chiang Mai University
Journal of Natural
Science
-Change Mai University Journal of Natural Science
Vol.17 No.2 (April-June)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการ
Science & Technology Asia
-Science & Technology Asia Vol.22 No.3 (July-
Septamber 2017)
-Science & Technology Asia Vol.22 No.4 (October-
December 2017)
1

1
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นานาขาติพระนคร
-Computer and information Seciruty Theory
1
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
วิชาการสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-เจาะลึก แปรรูป ปตท. พร้อมดีวีดี
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
รัฐประศาสนตร์และ
ธรรมมาภิบาล
-หลักการประเมินผลนโนบายสาธารณะ
4
ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
-รายงานประจำปี 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-CHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 424 (9 เมษายน 2561)
5
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร "Smart Life by อย." (มีนาคม-เมษายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1
สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกตร (องค์การมหาชน)
4
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 ฮบับที่ 56 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนดลยีเภสัชกรรม
คคณะเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-เซลเล็ก : การประยุกต์ใช้ในอาหารและยา
1
อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยแบะการแพทย์
ทางเลือก
-คำอธิบายตำราพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ บีมโรงอัฐศก พ.ศ.2559
-คำอธิบายตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2
1
1
อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-Thai tradition and alternative health profile : Thai tradtional
medicine, indigenous medicine and altermative medicine 2014-2016
1

เมษายน 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ไพฑูรย์
กอบกาญจนพฤติ
คณะบัยชี
-เรียบัญชีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์
-Advanced financial accounting : an IFRS atandards approach
-Financial & managerial accounting : the basis for business
decisious
1
1
1
อาจารย์ศนิวาร
วุฒิฑกุล คณะศิลปศาสตร์
-มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธ์
-คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี
-เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายการประชุม
-อ่านวรรณกรรม Gen Z
1
1
1
1
อาจารย์สุพัตรา
ราษฏร์ศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-กระบวนการออกบบชุมชนเมือง
-การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
-สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น
-การจัดการสถาปัตยกรรม
-เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
-ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
1
1
1
1
1
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
1
กรมตรวจบัญชี
สหรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด
(ฉบับนำสัญจร) ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนียน ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์บริการ ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณืประมง ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ชุมชนสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์นิคม ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2560
-Finamcial Information Farmer Groups in Thailand 2017
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน 10 อันดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปี 2560
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 (ธันวาคม 2560-
มกราคม 2561)
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี
-วิชชาจรณสัมปันโนเพื่อการหลุดพ้นในกระบวนการทัศน์บรูณาการ
1
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
-การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชนเบื้องต้น
2
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
-Invitation Exhibition Celebrating Hangul's 568th
Anniversary Sceat of the Ancient
-Magtymguly Poems from Curkmenistan
-Sikh Art from the Kapany Collection
-Past and Future Heritage in the Pipelines Corridor
Azerbaijan Georgia Turkey
-Durdy Bayramov Life,Art and Legacy
-Turkmenistan Arts from the Land of Magtymguly
-Sikh Heritage Ethos & Relics
-Sikhs Legacy of the Punjab
-An Ethnography of the Hermit Kingdom. The J.B.
Bermadon Korean Collection 1884-1885
-Symbols of Identity Korean Ceramic From. The collection
of Chester and Wanda Chang
-Through the Wyes of Durdy Bayamov Turkmen Village
Kife 1960s-80s
-PEACE a Four-Artist Invitational Exhibit at the
Korean Culturl Center, Washington DC
-Turmenistan Ancient Arts Today 2011
-Flagship of A Fleet A Korea Gallery Guide
-Woshington Kazakhstan 2010 Fastival (Apr.15-Dec.1,2010)
-Languages
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
ผู้จัดการกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-ด้วยแรงแห่งรักและภักดี
1
บรรณาธิการจดหมาย
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2558)
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1
บรรณาธิการจุลสาร
"จับตาอาเซียน"
-จุลสาร "จับจาอาเซียน" ปีที่ 6ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การงบประมาณ
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 46 (มกราคม-มีนาคม 2560)
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 47 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 48 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ปีที่ 15 ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMUTNB : IJAST
-วารสาร KMUTNB :IJAST Vol.11 No.1 (January-March 2018)
1
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ้ลย
-วารสารคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1
บรรณาธิการวารสาร
The Thailand Natural
History Museum Journal
-The thailand Natural history Museum Journal Volume 11
Volume 11 Number 2
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข
กรุงเทพฯ
-วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงกาคม
2560
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 (มกราคม-เมษายน
2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงทเพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการแพรวากาฬสิน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม -กุมภาพันธ์
2561)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน
2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
การเดินและการจักรยานไทย
-Bike & Walk to public transport connection
1
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-วารสารร่มพยอม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

-วารสารร่มพยอม ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
-หนังสือถ้อยคำสำนวนล้านนา เล่ม 1
1
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สารสนเทศ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 104 (มกราคม 2561)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 105 (กุมภาพันธ์ 2561)
3
3
มูลนิธิพยาบาล
สาธารณสุข กรุงเทพฯ
-วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
เลขาธิการ
สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 4th National and International
Conference on Administration and Management
-Proceedings of the 2nd Asian Social Science and
Business Research Conference
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ต.ค.
2558
-International Journal of Crime, Law and Social
Vol.4 No.2 (Jul.-Dec.2017)
-Asian Polttical Science Review, Vol.1 No.2 (Jul.-Dec.2017)
1

1

1

1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 420 (26 มีนาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 477 (มีนาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 421 (เมษายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 418 (12 มีนาคม 2561)
5

5
5
5
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560-
มกราคม 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2560)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 (พฤสจิกายน 2560)
5
5
สำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
-พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม พร้อมซีดี
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-สืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
1
สำนักงาน ป.ป.ช.
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
อธิบดีกรมหม่อนไหม
-บทความวิชาการหม่อนไหมและสาระน่ารู้ เล่ม 2
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
-เอกสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
2
Asian Cultural Program
(and) Curator of Asian
European, and Middie
Eastern Ethnology,
Smthesonian Institution
-Invitational Exhibition celebrating Hangul's 568th
Anniversary Scent of the Ancient
-Magtymguly Poems from Curkmenistan
-Sikh Art from the Kapany Collection
-Past and Future Heritage in the Pipelines
Corridor Azerbaijan Georgia Turkey
-Turkmenistan Arts from the Land of Magtymguly
-Sikn Heritage Ethos & Relics
-Sikbs Legacy of the Punjab
-An Ethnolography of the Hermit Kingdom The J.b.
BErnadou Koream Collection 1884-1885
-Symbols of Identigy Korean Ceramics From The Collection
of the Chester and Wanda Chang
-Through the wyes of Durdy Bayramov Turkmen Village
Life 1960s-80s
-PEACE A Four-Artist Invitationa Exhibit in
the Korean Cultural Center,Washington DC
-Turmenistan Ancient Arts Today 2011
-Flagship of A Fleet A Korea Gallery Guide
-Woshing Kazakhstum 2010 Fastival (Apr.15-Dec.12010)
-Languanges
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

มีนาคม 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
-พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
-รายงานสถานการณ์อุบัติทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2557-2558
1
1
ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสัญญะที่แสดงความเป็นไทยในป้าย
ร้านอาหารไทยในปารีส
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อำมร อินทร์สังข์
-วิทยาเห็บไร
2
คุณณฤดี ฐิติธราดล
-สิ่งพิมพ์
32
ดร.ณัฐพงษ์ จันทชโลบล
-Air cargo management
2
คุณประภัสสร
โพธิ์ศรีทอง
-ผ้าลายในสยาม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลีฉายา
-รายงานการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
1
คุณภวิชา กฤตธนาพัทธ์
-บูรพาจารย์
2
คุณวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย
-พจนานุกรมครัวไทย-ฝรั่งเศส
1
คุณสลิดามณี
ณรงค์วรวัฒน์
-คัมภีร์ไพ่ปีเก้ พยากรณ์
3
รองศาสตราจารย์
ดร.อรุษ เพชรเชิดชู
-การประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์
อย่างยั่งยืน (Sustainable Service Life Assessment of
Concrete Structures under Chioride Environment
3
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2
กรมทางหลวง
-ตามรอยทาง ธ สร้างไทย
1
กรมปศุสัตว์
-รายงานประจำปี 2560 กรมปศุสัตว์
1
กรมพัมนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 4 ฉบับที่ 24 (ตุลาคม-พฤศ๗กายน 2560)
1
กรมราชเลขานุการ
ในพระองค์ สำนัก
พระราชวัง
-พระราชกรณียกิจ มกราคม-ธันวาคม 2557
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560)
1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2560)
1
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
-โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน
-แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถภาพแนวใหม่
1
1
คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วาดเส้นอัตลักณ์เฉพาะบุคคล
1
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วาดเส้นหุ่นนิ่งพื้นฐานสำหรับงานศิลปะและงานออกแบบ
1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
-การสร้างเว็บอพลพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL
1
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ภูมิภาตสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบ
การขนส่งระหว่างประเทศ และผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 17 แบับที่ 155 (พฤสจิกายน 2560)
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 156 (ธันวาคม 2560)
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 157 (มกราคม 2561)
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 158 (กุมภาพันธ์ 2561)
1
1
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 1/2561 ปีที่ 4
(มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
เสียงธรรมจากมหายาน
-นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
The Knowledge
by okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
(ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561)
5
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 (มกราคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายยี่ปุ่นศึกษา
(jsn Journal)
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559)
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2560)
1
1
บรรณาธิการ Thammasat
Review of Economic
and Social Policy
-Thammasat Review of Economic and Social Policy
Vol.No2 (July-December 2017)
2
บรรณาธิการวารสาร
ประจำโรงเรียนดุตรดิตถ์
"ดิตถบท"
-วารสารประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์ "ดิตถบท" ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
"ศรีพิบูล"
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูลย์ฯ" ปีที่ 8 ฉบับที่ 24
(มกราคม-มีนาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารศรีปทุมปริทัศนื ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9
(มกราคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บรูณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บรูณาการ ปีที่ 4 แบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อินทนิลทักษิณสาร
(Inthaninthaksin
Journal)
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
1
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเลิศสิน
-ภาวะแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิก Risk-Complication
-เท้าปุกแต่กำเนิด หลักการรักษา ฉบับภาษาไทย
-คู่มือการวินิจฉัยโรค : การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตถการและสัญญาณเตือน
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะ
-SOOK Magazine ฉบับที่ 60-62 (พฤศจิกายน 60 -
มกราคม 2561)
-สร้างสุข ปีที่ 13, 14 ฉบับที่ 13,14 (ธันวาคม 2560 , มกราคม 2561)
-CD ธรรมปฏิบัติ 5 แสงธรรมแห่งพระไตรปิฏก
-CD พระพุทธเจ้า โปรดพระโพธิสัตว์
-70 ความรู้กินอยู่ให้ถูกวิธี
-สื่อ (การเรียนการสอน)
3

2
2
2
2
2
ผู้อำนวยการ
ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(เมษายน - พฤศจิกายน 2560)
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม - พฤษภาคม 2560)
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1

1

2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
-กล่อง
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
-รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017X มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-สารสนเทศประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
มหาวิทยาลัยบรูพา
-HRD Journal Vol.7 No. 2 (December 2016)
-HRD Journal Vol.8 No. 1 (June 2017)
-HRD Journal Vol.8 No. 2 (December 2017)
1
1
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 (ตุลาคม 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 (พฤศจิกายน 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 (ธันวาคม 2560)
2
2
2
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม
-อริยธรรม 46
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
-เครือข่ายเด็กไกลบ้าน เครือข่ายทางสังคมของแรงงานนักเรียนไทย
ในออสเตรเลีย
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
-พัฒนาการภาษาลาว
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการจัดการสารเคมี
ครั้งที่ 1
1
เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร
-70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริประชาธิปไตย
-7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชีนีนาถ คู่พระบารมี
1
1
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 7th National and International Conference
on Humanities and Social Sci
-Proceddings of tje 4th international Social Science and Business
Research Conference
1

1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสารแนวพระราชดำริ
-รายงานประจำปี 2560 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 เล่มที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 412 (29 มกราคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 414 (12 กุมภาพันธ์ 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 415 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 419 (26 กุมภาพันธ์ 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 417 (5 มีนาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 476 (12 กุมภาพันธ์ 2561)
5
5
5
5
5
1
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
-เรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการกฤศฎีกา
2
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
2
สำนักงานตำรวตแห่งชาติ
-วารสารตำรวจ ปีที่ 53 ฉบับที่ 453 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
1
สำนักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 90 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2557)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 31 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 92 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
1
1
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-Thailand Energy Info 2016
1
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
-ชื่อปทุมธานี ...เพราะมีบัว
100
อธิการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
-เทิดพระเกียรติสมเ