บริการอินเตอร์เน็ต

สำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการอินเตอร์เน็ตไว้เป็นสัดส่วน สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ี่และนักศึกษา ที่บริเวณชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ สามารถติดต่อ ขอใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ซึ่งสามารถใช้บริการพิมพ์ข้อมูล โดยเสียค่าใช้จ่าย ตามที่สำนักหอสมุด กำหนดไว้