บริการยืม-คืน


บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ


ประเภททรัพยากร
ผู้ยืม
จำนวน
กำหนดเวลายืม
ค่าปรับเกินกำหนด
ต่อ 1 รายการ
หมายเหต
หนังสือตำรา/นวนิยาย
เรื่องสั้น/ เยาวชน
ปริญานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาตรี 5 เล่ม 7 วัน ต่อได้อีก
ถ้าไม่มีผู้จอง
วันละ 10 บาท -
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
10 เล่ม 30 วันต่อได้อีก
ถ้าไม่มีผู้จอง
อาจารย์ประจำ 15 เล่ม 60 วัน ต่อได้อีก
ถ้าไม่มีผู้จอง
เจ้าหน้าที่
อาจารย์และบุคลากร
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร.ร. สาธิต
5 เล่ม 14 วัน ต่อได้อีก
ถ้าไม่มีผู้จอง
หนังสือสำรอง นักศึกษา ป. ตรี
นักศึกษา ป.โท/เอก
อาจารย์ประจำ
เจ้าหน้าที่
1 เล่ม 1 วัน วันละ 10 บาท -
หนังสืออ้างอิง
หนังสือสำรองถาวร
วารสารเล่มปลีก
ฉบับล่วงเวลา
อาจารย์ประจำ
เจ้าหน้าที่
3 เล่ม 3 วัน วันละ 10 บาท -
วิดีทัศน์
วีซีดี/ดีวี
แถบบันทึกเสียง
แผ่นดิสก์
อาจารย์ประจำ 5 ชื่อเรื่อง 7 วัน วันละ 10 บาท -
นักศึกษา ป. ตรี
นักศึกษา ป. โท/เอก
เจ้าหน้าที่
3 ชื่อเรื่อง วัน
แผนที่/แผนภูม อนุญาตให้ยืมใช้ภายในเท่านั้น
สไลด์/ ชุดการสอน /
รูปภาพ
อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่