ติดต่อเรา


ติดต่อผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โทร. 3460


สอบถามข้อมูลการบริการ

บริการยืมระหว่างห้องสมุด ติดต่อได้ที่งานบริการยืม - คืน ชั้น 3 โทร 3455
บริการยืม - คืน หนังสือ ติดต่อได้ที่งานบริการยืม -คืน ชั้น 3 โทร.3467
บริการยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ ติดต่อได้ที่งานบริการสื่อทัศน์ ชั้น 2 โทร. 3464
บริการวารสาร ติดต่อได้ที่งานบริการวารสาร ชั้น 5 โทร. 3476
บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดต่อได้ที่งานจดหมายเหตุ ชั้น 6 โทร. 3457


สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือ

สั่งซื้อหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ ติดต่อคุณกนกวรรณ จันทร แผนกเทคนิค ชั้น 2 โทร. 3462