บริการสื่อโสตทัศน์

เป็นการให้บริการสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ ได้แก่วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ดีวีดี แผนที่ แผ่นดิสก์ รูปภาพ ชุดการสอน โดยผู้ใช้สามารถยืมใช้ภายในและภายนอกติดต่อขอใช้บริการได้ที่งานบริการ สื่อโสตทัศน์ ชั้น 2 อาคารหอสมุด ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.