สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับประจำปีการศึกษา 2559


ฐานข้อมูล/เดือน มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 รวม
Business Source
Complete
4,818 6,835 9,105 18,873 10,354 7,116 2,732 7,952 9,153 7,413 4,667 3,684 92,702
CINAHL 4,995 6,544 8,552 18,162 9,086 6,856 2,836 7,434 7,909 5,438 3,515 3,108 84,435
EDS 387,895 558,698 743,9899 1,714,788 792,705 610,294 223,722 689,864 710,138 514,723 317,455 263,173 7,527,444
eBook 4,454 6,129 8,188 17,059 8,703 6,540 2,556 7,714 7,553 5,159 3,356 3,030 80,441
Education
Reaearch
Complate
4,553 6,347 10,944 23,330 11,878 8,107 2,990 10,462 10,277 6,323 4,091 3,384 101,686
IEE/IEL 380 284 623 435 357 12,471 317 376 480 896 471 324 17,416
Proquest
Dissertation
Theses
17,278 488 1,187 1,987 1,985 966 1,198 961 1,487 981 1,093 1,197 30,808
Science
Direct
5,565 3,914 5,676 8,638 4,329 346,036 4,118 6,569 7,440 9,353 4,819 9,492 411,949
ThaiLIS 16,064 7,611 11,017 10,999 12,469 10,755 7,636 1,125 1,804 1,157 1,018 533 82,188
Wiley 1,198 1,152 1,561 1,679 1,586 1,386 612 1,170 1,630 1,612 1,128 732 15,446
มติชน 119 78 119 1,251 248 806 202 101 119 45 26 45 3,159
รวม 447,319 598,080 800,961 1,816,201 853,700 1,011,333 248,919 733,728 757,990 553,102 341,639 284,702 8,447,674