สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับประจำปีการศึกษา 2562


ฐานข้อมูล/เดือน มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 รวม
Access Pharmacy
2,108 1,821 2,509 1,282 1,347 951 883 1,034 473 962 359 3,531 17,260
Business Source
Complete
3,515 2,993 3,651 17,600 5,114 4,569 1,578 3,894 11,949 3,527 2,139 3,174 63,703
CINAHL 4,103 2,977 3,370 16,248 5,044 4,238 1,552 3,604 9,789 3,168 2,118 3,121 59,332
eBook 8,287 6,799 8,428 36,951 10,397 10,382 3,906 8,987 22,192 9,777 5,456 15,510 147,072
Education
Reaearch
Complate
3,812 3,105 3,916 18,701 5,874 4,869 1,574 3,984 11,300 3,371 2,088 2,772 65,366
IEE/IEL 401 498 807 861 1,683 1,340 1,014 1,112 1,183 1,027 561 819 11,306
Proquest
Dissertation
Theses
1,784 891 1,126 2,803 1,928 2,478 762 9,111 2,804 2,193 1,336 1,431 28,647
ThaiLIS 10,408 8,872 9,244 11,057 9,192 8,284 8,156 2,004 2,206 1,854 2,000 1,721 74,998
Science
Direct
5,581 4,810 5,388 8,190 5,513 6,011 2,485 5,702 6,513 5,413 1,273 3,449 60,328
Scopus 1,005 1,100 1,641 2,800 1,474 1,095 639 1,302 1,007 1,047 767 1,164 15,041
Wiley 1,221 1,387 1,252 2,132 1,406 1,391 467 1,262 1,459 1,305 261 491 14,034
มติชน 44 30 645 314 168 301 114 55 18 1 14 172 1,876
รวม 42,269 35,283 41,977 118,939 49,140 45,909 23,130 42,051 70,893 33,645 18,372 37,355 558,963