สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับประจำปีการศึกษา 2561


ฐานข้อมูล/เดือน มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 รวม
Business Source
Complete
6,869 5,321 4,355 12,382 6,125 4,750 2,670 5,865 7,898 6,285 4,009 2,337 68,866
CINAHL 8,103 5,650 4,205 10,543 184 4,483 2,055 4,728 7,666 5,998 4,883 2,194 60,692
eBook 15,284 13,271 12,285 35,218 21,762 18,083 14,492 17,440 19,993 23,446 13,998 5,858 211,130
Education
Reaearch
Complate
7,051 5,393 4,336 14,385 6,877 5,134 2,329 5,648 8,540 6,884 9,513 2,190 78,280
IEE/IEL 32 10 128 162 719 741 2,051 409 346 919 603 2,118 8,238
Proquest
Dissertation
Theses
2,288 1,865 2,297 17,756 3,174 2,618 1,161 875 1,308 1,320 1,342 2,138 38,142
Science
Direct
6,695 5,891 7,056 15,374 7,486 8,082 4,056 8,820 7,437 7,297 5,593 3,814 87,601
Scopus 514 826 856 986 715 808 662 1,703 2,843 944 451 683 11,991
ThaiList 9,462 8,066 8,404 10,052 8,357 7,531 7,415 1,077 1,841 1,166 1,775 704 65,850
Wiley Online library 1,770 976 637 1,118 993 1,204 476 1,864 1,461 1,906 1,431 918 14,754
มติชน 16 3 18 68 23 4 21 7 36 1,595 321 26 2,138
รวม 58,084 47,272 44,577 118,044 56,415 53,438 37,388 48,436 59,369 57,760 43,919 22,980 647,682