สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับประจำปีการศึกษา 2563


ฐานข้อมูล/เดือน มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 รวม
Access Pharmacy 1,507 1,399 1,320 1,904 4,956 3,025 1,971 803 1,261 1,206 3,000 1,146 23,498
Business Source
Complete
2,810 2,865 2,018 6,228 4,154 3,041 1,482 2,003 4,226 2,158 2,206 1,185 34,376
CINAHL 3,557 2,835 2,338 7,051 5,370 3,534 2,139 2,585 4,766 2,760 2,930 1,716 41,581
eBook 5,456 3,888 5,837 15,228 13,006 10,321 5,498 4,714 9,055 8,364 6,160 3,617 91,144
Education
Reaearch
Complate
3,516 3,157 2,404 6,746 4,720 3,581 2,155 3,133 5,123 2,964 2,878 1,739 42,116
IEE/IEL 383 354 707 428 422 651 278 150 132 613 1,667 1,113 6,898
Proquest
Dissertation
Theses
1,155 1,019 2,757 1,365 1,533 1,650 633 736 548 694 950 297 13,337
ThaiList 10,928 9,316 9,706 11,610 9,652 8,698 8,564 2,104 2,316 1,947 2,100 1,807 78,748
Science
Direct
9,176 5,109 5,362 7,626 5,476 5,741 3,394 3,128 6,800 7,865 3,617 3,149 66,443
Scopus 3,723 2,032 1,362 1,442 2,674 1,558 1,023 707 1,749 1,651 1,071 1,295 20,287
Wiley 1,778 1,441 2,158 2,286 2,425 1,768 1,090 696 1,655 2,427 2,790 1,456 21,970
มติชน 25 14 6 24 8 3 7 1 6 33 1,085 19 1,231
รวม 44,014 33,429 35,975 61,918 54,396 43,531 28,234 20,760 37,637 32,682 30,454 18,539 441,629