เอกสารประกอบการอบรมเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพและการเลือกวารสาร เพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ


กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายละเอียด
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายละเอียด
Open Access ดูรายละเอียด
Types of Sources ดูรายละเอียด
INFORMATION REQUIRE : ข้อมูลวาสารที่จำเป็นในการประกอบการตัดสินใจ ดูรายละเอียด