แผนกพัฒนาชื่อ : รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกพัฒนา
โทรศัพท์ : 3463
e-mail : rattanapornn@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ประทีป ชินบดี
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 3463
e-mail : prateep.c@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : พรศรี สุขการค้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 3463
e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th