แผนกบริการsales 2014ชื่อ : นฤมล พฤกษศิลป์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ และ หัวหน้าแผนกบริการ
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : narumon.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : เยาวรัตน์ บางสาลี
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ งานบริการวารสาร
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : yaowarat.b@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ศิริรัตน์ พวงร้อย
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : sirirat.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : บุญเสริม แหวนแก้ว
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ งานบริการสื่อโสคทัศน์
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : boonserm.v@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : อมรรัตน์ สาระไพฑูรย์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ งานบริการวารสาร
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : amornrat.sa@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ธฤษวรรณ เฉลยไกร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้า งานบริการยืม-คืน
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : tredsawan.c@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : กันยา ไทยฉาย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ งานบริการยืม-คืน
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : kanya.t@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : สมฤทัย ฉัตรกุล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ งานบริการยืม-คืน
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : somrutai.c@rsu.ac.th