แผนกเทคนิคsales 2014ชื่อ : ลมัย ประคอนสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเทคนิค
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : lamai.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : dowrat.v@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : สุรีรัตยา บุญแสนแผน
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : sureerataya.b@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : อาภาวรรณ แย้มสิน
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : aphawan.y@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : พรทิพย์ พูนขุนทด
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : pornthip.ph@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : นริสา ทองนพรัตน์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : jumnean.s@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : ศิระภา นาคเจือทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : sirapha.n@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : กฤติยาพร ทองพูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 3462
e-mail : krityaporn.t@rsu.ac.th