แผนกหอจดหมายเหตุsales 2014ชื่อ : พัชรา หาญเจริญกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และ หัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 3457
e-mail : patchara.h@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : วราภรณ์ ศรีโพธฺิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกหอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 3457
e-mail : -