จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
19.00
เสาร์-อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
มิ.ย.62 3,757 406 - 107 134 254 2/2 178
ก.ค.62 3,578 - - 100 285 247 2/2 209
ส.ค.62 4,161 159 277 117 250 236 - 260
ก.ย.62 7,537 468 823 148 347 427 - 389
ต.ค.62 7,286 413 691 128 292 387 - 331
พ.ย.62 6,767 351 858 111 375 344 - 347
ธ.ค.62 3,498 411 334 70 82 108 - 125
ม.ค.63 3,751 168 203 72 169 235 - 302
ก.พ.63 1,604 3,937 519 53 225 305 - 371
มี.ค.63 3,190 200 415 37 79 144 1/1 219
เม.ย.63 - - - - - - - 24
พ.ค.63 139 163 302 - - 23 - 91
รวม 45,268 6,676 4,120 943 2,238 2,710 3/3 2,846