จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
ผู้เข้าใช้
บริการ
ศูนย์วิภา
จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
21.00
เสาร์/
อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
พ.ค.60 4,486 787 1,323 146 100 151 146 1/1 153
เม.ย.60 7,419 1,541 2,210 328 781 697 419 1/1 480
มี.ค.60 9,602 1,712 1,747 315 147 673 491 5/19 778
ก.พ60 8,800 1,667 1,598 212 134 566 627 -/- 695
ม.ค.60 6,299 971 800 174 231 492 434 -/- 656
ธ.ค.59 5,395 951 1,182 143 51 264 179 1/2 233
พ.ย.59 12,190 2,616 2,280 286 161 956 602 -/- 827
ต.ค.59 10,081 1,960 2,090 244 163 504 587 4/5 911
ก.ย.59 13,274 2,207 1,821 346 220 856 961 1/1 1,002
ส.ค.59 8,869 821 725 193 222 503 506 3/3 534
ก.ค.59 7,861 608 - 184 227 541 433 2/2 521
มิ.ย.59 7,768 614 - 273 160 508 385 3/3 518
รวม 102,044 16,455 15,776 2,844 1,894 6,711 5,770 21/37 7,308