จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
ผู้เข้าใช้
บริการ
ศูนย์วิภา
จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
21.00
เสาร์/
อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
พ.ค.61 5,792 1,384 1,231 115 126 258 182 -/- 135
เม.ย.61 6,156 1,263 1,442 168 89 403 342 3/7 308
มี.ค.61 7,678 1,738 1,993 215 115 408 487 2/2 375
ก.พ61 7,545 1,400 1,353 196 72 482 490 4/6 379
ม.ค.61 3,917 501 482 136 69 301 263 -/- 314
ธ.ค.60 5,542 1,359 1,008 152 442 312 175 1/1 177
พ.ย.60 9,172 2,325 1,792 249 85 687 56502 2/2 412
ต.ค.60 8,513 2,201 2,289 226 64 492 618 1/1 472
ก.ย.60 9,512 1,835 1,583 239 99 617 548 -/- 471
ส.ค.60 4,897 410 294 131 74 277 244 3/3 295
ก.ค.60 5,333 3938 - 124 116 406 334 2/7 339
มิ.ย.60 5,650 422 - 132 153 319 242 2/2 452
รวม 79,707 15,231 13,467 2,083 1,106 4,962 4,490 20/31 4,129